:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

  دسته :

  علوم اجتماعی, علوم انسانی

  فرمت/وردتعداد صفحات95
  قیمت : 8500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص :

پروژه  مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص شهرستان ابهر 

فهرست

عنوان

چكيده                                    ۷

فصل اول :كليات تحقيق                     ۸

مقدمه

۹ بيان مساله  ۱۲

 

اهداف تحقيق                              ۱۳

فرضيه تحقيق   ۱۴

فصل دوم : پيشينه وادبيات تحقيق           ۱۵

انتخاب كردن يك شغل

۱۶ عوامل تاثير گذاري برانتخاب شغل

۱۸ تاثيرات خانواده                                  ۲۱

معلمان                                   ۲۲

كليشه سازي هاي جنسيت                     ۲۳

زندگي شغلي                               ۲۶

رضايت شغلي                               ۲۸

رشد شغلي                                 ۳۱

تغييرشغل در ميانسالي                                 ۳۵

بيكاري                                   ۳۶

برنامه ريزي براي باز نشتگي               ۳۸

تركيب كار و خانواده                      ۴۳

رشد شغلي                                 ۴۴

زنان و اقليتهاي قومي                     ۴۷

تفاوتهاي فردي دركار                      ۵۱

تفاوتهاي فردي در عملكرد شغلي                           ۵۳

وراثت                                    ۵۶

آثار نابهنجاريهاي كروموزمي               ۵۷

محيط        ۵۹

روشهاي سنجش تفاوتهاي فردي                ۶۱

گزينش نيروي انساني                                   ۶۵

شيوه هاي سنتي انتخاب كاركنان             ۶۶

فرضيه هاي مربوط به فرد و شغل             ۷۰

آزمون هاي استخدامي                       ۷۱

مراحل برنامه آزمون ها استخدام داوطلبان شغل ۷۲

فصل سوم : روش تحقيق                      ۷۳

جامعه مورد مطالعه                            ۷۴

روش نمونه گيري                           ۷۴

ابزار اندازگيري در تحقيق                 ۷۵

روش تحقيق                                ۷۶

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل آنها            ۷۸

جدول ۲-۴ بررسي مقايسه رضايت شغلي در بين دو گروه پزشگان در بحث هاي خاص و عمومي ۷۹

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري               ۸۴

بحث و نتيجه گيري                                     ۸۵

پيشنهادات                                ۸۷

محدوديت ها                               ۸۸

منابع و ماخذ                             ۸۹

 

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده به این صورت است که در بین رضایت شغلی پزشکان و بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد که جهت سنجش آزمون رضایت شغلی استفاده گردیده و جامعه مورد مطالعه پزشکانی که در بخش های خاص و عمومی مشغول به فعالیت هستند که طبق آمار بدست آمده ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که ۴۰ نفر از پزشکان در بخش های خاص و ۴۰ نفر در بخش های عمومی که جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده مشخص می کند که بین رضایت شغلی پزشکان در بخش های خاص و عمومی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰<P است .

 

پروژه مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022