:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

  دسته :

  پروژه

  فرمت/ورد تعدادصفحات100
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت :

پروژه فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش‌هاي مؤثر كاربرد رايانه در رشد خلاقيت               

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کليات
ـ موضوع ۱ ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق ۱
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق ۱
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق ۱
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق ٢
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق ٢
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی ٦

فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ ٨
ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش ۱٠
ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی ۱٣
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران ۱٤
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی ۱٨
ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی ۱٩
ـ خلاقيت در سطح اجتماعی ٢٠
ـ دانش ٢۱

فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
ـ رايانه ماشين دلهره آور ٢٣
ـ محدوديت های رايانه ٢٥
ـ آموزش برنامه ای ٢٦

عنوان صفحه

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای ٢٧
ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای ٢٨
ـ ماشين آموزشی ٢٩
ـ آموزش به کمک رايانه ٣۱
ـ مزايای آموزش رايانه ای ٣٦
ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش ٣٨
ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی ٣٩

فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری ٥٩
ـ روش جمع آوری اطلاعات ٥٩
ـ يافته های تحقيق ٥٩
ـ جدول شماره ۱ ٦٠
ـ نمودار شماره ۱ ٦۱
ـ جدول شماره ٢ ٦٢
ـ نمودار شماره ٢ ٦٣
ـ جدول شماره ٣ ٦٤
ـ نمودار شماره ٣ ٦٥
ـ جدول شماره ٤ ٦٦
ـ نمودار شماره ٤ ٦٧
ـ جدول کل ٦٨
ـ نمودار کل ٦٩
عنوان صفحه

فصل پنجم : وارسی فرضيات و نتيجه گيری
ـ تجزيه و تحليل يافته ها ٧٠
ـ نتيجه گيری ٧٠

فصل ششم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت ٧٤
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت ٧٩
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . . ٨٢
ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان ٨٧
ـ ديدگاه آرمانی ٨٩
ـ توصيه ها ٩٠
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای ٩۱
ـ شرايط اجرايی ٩٣
٭ پيوست ها
٭ منابع

    

پروژه بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022