:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات200
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی :

پروژه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی

فهرست مطالب

عنوان                                                 

چکيده

فصل اول- كليات

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۲

بيان مسأله……………………………………………………………………………………. ۵

ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………….. ۸

اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم- ادبيات موضوع

گفتار يكم- خانواده………………………………………………………………….. ۱۲

تعريف خانواده…………………………………………………………………………….. ۱۴

اهميت خانواده…………………………………………………………………………….. ۱۶

گفتار دوم – آسيبهاي خانواده……………………………………………… ۱۹

اختلاف خانوادگي…………………………………………………………………………… ۲۲

خشونت خانوادگي…………………………………………………………………………… ۲۴

تجاوز جنسي عليه زنان……………………………………………………………… ۲۶

تجاوز جنسي عليه كودكان…………………………………………………………. ۲۹

فقر و انحرافات اجتماعي…………………………………………………………. ۳۰

طلاق و انحراف……………………………………………………………………………….. ۳۶

اثرات اعتياد والدين بر فرزندان……………………………………….. ۴۲

بزهكاري يكي از افراد خانواده……………………………………………. ۴۴

گفتار سوم- روسپيگري……………………………………………………………….. ۴۶

تعريف فحشا و روسپيگري…………………………………………………………… ۴۶

الف) بررسي تاريخچه روسپيگري در ملل ابتدايي…………….. ۴۸

ب) بررسي تاريخچه روسپيگري در ايران………………………………. ۵۴

يافته‌هايي از اولين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران در چهارچوب مسأله روسپيگري………………………………………………………………………………………… ۵۷

گفتار چهارم- مباني نظري …………………………………………………….. ۶۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۶۱

الف) تئوريهاي جامعه‌شناسي…………………………………………………….. ۶۳

نظريه كنترل…………………………………………………………………………………. ۶۳

هيرشي و نظريه علقه اجتماعي………………………………………………… ۶۴

ساترلند و پيوند افتراقي………………………………………………………. ۶۸

ني و نظريه روابط خانوادگي………………………………………………….. ۷۲

تئوري کنترل متعادل ……………………………………………………………….. ۷۶

خانواده و تئوري ارتباطات نسبي…………………………………………. ۷۷

ثورن بري و نظريه تكاملي………………………………………………………. ۸۰

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا……………………………………………. ۸۴

نظريه دين و مذهب………………………………………………………………………. ۸۵

تئوري اميل دوركيم……………………………………………………………………. ۸۷

نظريه ماركس ……………………………… ۸۸

ب) تئوريهاي روانشناسي…………………………………………………………… ۸۹

تئوري ساليوان…………………………………………………………………………….. ۸۹

تئوري واكنش به رويدادهاي آزاردهنده بركوتيز…………….. ۹۰

روان‌شناسي فانون (Fanon) ……………………………………………………….. 90

نظريه درماندگي آموخته شده………………………………………………….. ۹۱

چارچوب نظري تحقيق ………………………… ۹۲

مدل نظري تحقيق…………………………………………………………………………… ۹۴

مروري بر تحقيقات………………………………………………………………………. ۹۵

فرضيه هاي پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۰۴

فصل سوم- روش‌شناسي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

روش تحقيق……………………………………………………………………………………… ۱۰۷

روش جمع‌آوري اطلاعات………………………………………………………………….. ۱۰۸

جامعه آماري…………………………………………………………………………………. ۱۰۹

روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه…………………………………….. ۱۱۰

تعريف مفاهيم تحقيق………………………………………………………………….. ۱۱۱

سطح سنجش متغيرها………………………………………………………………………. ۱۱۷

روايي و پايايي ابزار اندازه‌گيري…………………………………….. ۱۱۹

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- جداول توصيفي…………………………. ۱۲۲

۴-۲- جداول تبييني و آزمون فرضيات……………. ۱۳۳

فصل پنجم – نتايج و پيشنهادات

۵-۱- نتايج توصيفي…………………………. ۱۴۳

۵-۲- نتايج تبييني…………………………. ۱۴۵

بحث و نتيجه گيري………………………….. ۱۶۲

پيشنهادات………………………………… ۱۶۷

محدوديت هاي پژوهش…………………………. ۱۶۹

منابع و ماخذ …………………………….. ۱۷۰

پيوست

پرسشنامه

 

چکيده:

موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير روسپي از لحاظ ويژگيهاي خانوادگي تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حياتي زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتي و نقش خانواده هاي آنان که اولين و پايدارترين نهاد تربيتي و آموزشي است شناخت ويژگيهاي خانوادگي مي تواند به درک هر چه بهتر اين ويژگيها و برنامه ريزي صحيح تر در اين راستا بيانجامد . براي دستيابي به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقيق از نظريه هاي جامعه شناسي و روانشناسي ( نظريه هاي کنترل ، يادگيري و … ) بهره گرفتم . با استفاده از اين نظريه ها ، هشت فرضيه مطرح گرديد که متغيرهاي مورد آزمايش بين دو گروه آزمودني عبارت بودند از : از هم گسيختگي خانوادگي، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والديني ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبي و پايگاه اجتماعي .

روش تحقيق علي – مقايسه اي و تکنيک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گيري زنان روسپي از نوع نمونه گيري « در دسترس » و شامل زنان روسپي ساکن در زندان اوين تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه ۱۰۰ نفر بود. روش نمونه گيري زنان غير روسپي از نوع نمونه گيري « سهميه اي » و با حجم نمونه ۱۰۰ نفر بود . تجزيه و تحليل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصيفي (فراواني ، ميانگين ) استنباطي (X2 . U مان – ويتني ) و ضريب فاي و V کرامر انجام شد . يافته هاي تحقيق نشان داد که بين دو گروه آزمودني در تمامي متغيرهاي مورد آزمايش تفاوت معنا دار آماري وجود دارد .

 


پروژه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022