:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روشهاي كاهش آن

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات120
  قیمت : 7700 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روشهاي كاهش آن :

پروژه بررسي نامتعادلي بمقاله پيوند مديريت استراتژيك هزينه‌ها و استراتژيك بازاريابيار در شبكه توزيع و روشهاي كاهش آن   

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع

۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه فشار ضعيف…………………………………….۱

۱-۱-۱-تبعات نامتعادلي بار …….………………………………………………………………….۱

۱-۱-۲-شبكه فشار ضعيف ….……………………………………………………………………..۲

۱-۱-۲-۱- عدم تساوي بار فازها[۴] ……………………………………………………………۲

۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشي از جريان دار شدن سيم نول[۴] ……………………………………۴

۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگي‌رابطه‌بين افزايش عبور جريان از سيم نول و ميزان ………………۸

تلفات در شبكه (بار كاملاً اكتيو)[۳]

۱-۱-۵-شرايط لازم براي تعادل شبكه علاوه بر يكسان نمودن بار فازها……..……………………۹

۱-۲- اثر نامتعادلي بار در افزايش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع………………………………..۱۱

۱-۲-۱-عملكرد نا متعادل ترانسفورماتورهاي سه فاز[۶] ………………………………………….۱۱

۱-۲-۲-بارهاي تكفاز روي ترانسفورماتورهاي سه فاز………………………………………………۱۲

۱-۲-۳-بار تكفاز خط به خنثي در ترانسفورماتورهاي سه فاز …………………………………….۱۳

۱-۲-۴-بررسي تلفات نامتعادلي در ترانسهاي توزيع………………………………………………۱۵

۱-۲-۵-ارائه پيشنهاد جهت كم كردن تلفات نامتعادلي در ترانسفورماتورهاي توزيع……………۲۱

فصل دوم : بررسي روش‌هاي كاهش تلفات ناشي از نامتعادلي بار

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

۲-۱- ارائه الگوريتم جهت تعادل بار فازها …………………………………………………………۲۳

۲-۱-۱- اساس روش ………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۲-تعيين آرايش بهينه شبكه …………………………………………………………………۲۸

۲-۱-۳-تخصيص انشعاب جديد بودن تغيير آرايش شبكه…………………………………………۳۱

۲-۱-۴-تخصيص انشعاب جديد به شبكه بهينه شده ……………………………………………۳۴

۲-۱-۵-ارائه الگوريتم ……………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲- امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول ……………………………………………………..۴۳

۲-۲-۱- امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبك…….……………………۴۴

۲-۲-۲-امكان سنجي افزايش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط …….………………………۵۲

۲-۲-۴-امكان سنجي افزايس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذيه طولاني………………۵۵

۲-۲-۵- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………….۵۹

۲-۳- سيستم زمين و اثر آن در كاهش تلفات شبكه توزيع ………………………………………۶۰

۲-۳-۱- تلفات در سيستم نول [۱] …………………………………………………………………۶۱

۲-۳-۲- كاهش تلفات در سيم نول ……..…………………………………………………………۶۱

۲-۳-۳-كاهش افت ولتاژ در سيم نول ………..……………………………………………………۶۴

۲-۳-۴- اثر زمين نول در محل مصرف …………………………………………………………..۶۴

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

۲-۳-۵- زمين كردن شبكه توزيع …………………………………………………………………۶۵

۲-۳-۶-مقاومت سيم اتصال زمين و مقاومت زمين[۹] ….…….…………………………………۶۶

۲-۳-۶-۱- مدل خط توزيع …………………………………………………………………..۶۷

۲-۳-۶-۲- اثر نامتعادلي فازها بر روي تلفات با توجه به سيستم زمين ….…………………۷۰

۲-۳-۶-۳-حساسيت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمين ………………………………۷۲

۲-۳-۶-۴- جنبه اقتصادي خطا در تلفات ………………………………………………… …۷۴

۲-۳-۶-۵- مقايسه هزينه ايجاد سيستم زمين و صرفه جوئي ناشي از كاهش تلفات پيك…۷۶

۲-۳-۶-۶- اثرات جريان عبوري از سيستم زمين …….………………………………………۷۷

مراجع ………………………………………………………………………………………………..۷۸

 

فهرست اشكال

عنوان                                              صفحه

شكل (۱-۱):دياگرام برداري جريانهاي فازها و جريان نول ….……………………………………۵

شكل (۱-۲):درصد افزايش تلفات برحسب افزايش عبور جريان از سيم نول ….…..……………۹

شكل(۱-۳):دياگرام برداري جهت محاسبه جريان نول….………………………………………۱۰

شكل(۱-۴):بار تكفاز در ترانسفورماتورهاي سه فاز………………………………………………۱۳

شكل(۱-۵):بار تكفاز بين خط خنثي در گروه ترانسفورماتور Yyبدون خط خنثي….………۱۴

شكل(۱-۶):بار خط به خنثي فاز A گروه ترانسفورماتورYy ….……………………………….۱۵

شكل(۱-۷):ترانسفورماتورDY با سيم نول ….…………………………………………………..۱۶

شكل (۱-۸): مقادير جريانها در ترانسفورماتور DY با سيم نول …….…………………………۱۸

شكل(۱-۹): ترانسفورماتور YZ با سيم نول …….………………………………………………۲۰

شكل (۲-۱):شبكه شعاعي از يكسو تغذيه ………………………………………………………۲۴

شكل(۲-۲):جريانهاي فاز در شبكه شعاعي………………………………………………………۲۵

شكل(۲-۳):شبكه شعاعي با در نظر گرفتن تعداد انشعابها به جاي جريان آنها …….…………۲۷

شكل(۲-۴):شبكه شعاعي از يكسو تغذيه با سه گره ……………………………………………۲۸

شكل(۲-۵):متعادل سازي انشعابها در گره‌ها …..……………………………………………….۲۹

شكل(۲-۶):مجموع انشعابهاي فازها پس از متعادل سازي انشعابهاي گره‌ها……..……………۲۹

شكل(۲-۷): متعادل سازي مجموع انشعابهاي فازها ……………………………………………۳۰

فهرست اشكال

عنوان                                                صفحه

شكل(۲-۸): شبكه مثال (۱) …….…………………………………………………………………..۳۱

شكل (۲-۹): شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز S در گره سوم …………………….۳۱

شكل(۲-۱۰):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز T در گره سوم …….….…………..۳۲

شكل(۲-۱۱):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز Rدر گره سوم….…………………..۳۲

شكل(۲-۱۲):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز R در گره سوم ..………………….۳۳

شكل(۲-۱۳):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز S در گره دوم ………..……………۳۳

شكل (۲-۲۴): شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز T در گره دوم ……………………۳۴

شكل (۲-۱۵): شبكه بهينه شده مثال ……….……………………………………………………..۳۵

شكل(۲-۱۶):شبكه پس از تخصيص انشعاب جديد به فاز R در گره سوم ……..…………….۳۵

شكل(۲-۱۷): شبكه پس از تخصيص دومين انشعاب به فاز R در گره سوم …………………۳۶

شكل(۲-۱۸):شبكه پس ازتخصيص دومين انشعاب به فاز S در گره سوم …………………..۳۶

شكل(۲-۱۹):شبكه پس از تخصيص دومين انشعاب به فازT در گره سوم ….………………..۳۷

شكل(۲-۲۰):شبكه پس از تخصيص انشعاب به فاز S در گره دوم ……….………………………۳۷

شكل(۲-۲۱):شبكه پس از تخصيص انشعاب به فاز T در گره دوم ………………………….۳۸

شكل (۲-۲۲): الگوريتم متعادل سازي بار فازها و افزودن انشعاب جديد در شبكه فشار ضعيف….۴۲

شكل (۲-۲۳):مدارشماتيك جهت نمايش عبور بخشي از جريان نول توسط سيستم زمين……۶۲

فهرست اشكال

عنوان                                           صفحه

شكل(۲-۲۴):تقسيم جريان در دو مقاومت موازي …..…………………………………………….۶۳

شكل (۲-۲۵):مدار معادل مثال ….…………………………………………………………………۶۵

شكل(۲-۲۶):مدل خط توزيع با چهار سيم …….…………………………………………………..۶۷

شكل(۲-۲۷):مدل نمونه خط توزيع براي شرح محاسبات ……..………………………………….۶۸

شكل(۲-۲۸):تغييرات تلفات بر حسب ميزان نامتعادلي بار……..…………………………………۷۱

شكل(۲-۲۹):توزيع جريان سيم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمين‌Rg …………۷۲

شكل(۲-۳۰): تأثير مقاومت اتصال زمين Rg بر روي تلفات خط …………………………………۷۳

شكل(۲-۳۱): نسبت تلفات در فيدر با مقاومت اتصال زمين مشخص به تلفات ……..…………..۷۴

در فيدر با اتصال زمين كامل

شكل(۲-۳۲):ارزش كنوني تلفات خطوط انتقال ………………………………………………….۷۶

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول(۲-۱):قيمت‌كابلهاي۴رشته‌اي‌وتك‌رشته‌اي كه درسطح ولتاژ توزيع به‌كاربرده‌ميشوند..….۴۴

جدول(۲-۲):ميزان كاهش مقاومت سيم نول در اثر زمين كردن ….……………………………۶۳

جدول (۲-۳):ماتريس امپدانس HZ60 …………………………………………………۶۹

جدول (۲-۴):شكل مؤلفه‌هاي متقارن معادل ..………………………………………….۷۰

جدول(۲-۵):امپدانس خطوط با زمين مستقيم …………………………………………۷۰

جدول(۲-۶):تلفات خطوط با زمين مستقيم …..……………………………………….۷۱

جدول(۲-۷): تقسيم تلفات بين خط و اتصال زمين ….…………………………………۷۲

جدول(۲-۸): تلفات در فيدرهاي با بار توزيع شده متمركز….……………………………۷۵

 

پروژه بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روشهاي كاهش آن

قیمت : 7700 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022