:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پايان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي :

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي

موضوع: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

    فهرست مطالب

عنوان
فصل اول  
مقدمه  
زمینه و بیان  مسئله ۱
اهمیت و ضرئرت پژوهش ۴
سئولات پژوهش ۵
متغیرهای پژوهش ۵
تعاریف مفهومی ۶
تعاریف عملیاتی ۶
فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی  
خلاصه فصل ۸
اسناد ۹
نظریه های اسناد ۱۰
سو گیری های اسناد ۲۳
اسنادهای اصلی ۲۶
ابعاد اسناد ۲۷
اسنادها؛موفقیت وشكست ۳۲
اسناد وجنسیت ۳۵
اسناد وپیشرفت تحصیلی ۴۱
فصل سوم:روش پژوهش  
خلاصه فصل ۴۵
روش تحقیق ۴۶
جامعه اماری وروش نمونه گیری ۴۶
ابزار تحقیق ۴۶
روش نمره گذاری پرسشنامه ۵۰
روش اجرا ۵۱
اعتبار وپایایی پرسشنامه ۵۲
روش آماری ۵۴
فصل چهارم:یافته های پژوهش  
خلاصه فصل ۵۶
یافته های توصیفی ۵۷
یافته های تحلیلی ۶۰
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران ۶۰
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران ۶۲
بررسی رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی ۶۴
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشكست ۶۸
یافته های دیگر ۷۱
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری  
بحث ونتیجه گیری ۷۵
محدودیت های تحقیق ۷۷
پیشنهادات ۷۷
منابع فارسی ۷۹
منابع انگلیسی ۸۱
پیوست ها

چكیده

به منظور بررسی سبك اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد كلیت (كلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شكست و موفقیت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبك اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تك متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شكست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد كه بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شكست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری كه تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شكست بود.

پايان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2015