:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني در شهر يزد

  دسته :

  پروژه

  فرمت / ورد تعداد صفحات90
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني در شهر يزد :

دانلود پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶

 

­فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………….. ۴

بيان مسأله……………………………………………………………………. ۵

اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………. ۶

اهداف پژوهش…………………………………………………………………. ۷

– هدف كلي……………………………………………………………………… ۷

– اهداف جزئي……………………………………………………………….. ۷

سؤالات پژوهش…………………………………………………………………. ۷

فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………… ۸

تعريف متغير……………………….. ۸

– تعريف نظري……………………………………………………………….. ۸

– تعريف عملياتي……………………. ۸

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش اول: سوابق نظري………………………………………………. ۱۰

تاريخچه طرح هوش هيجاني………………………………………… ۱۰

تعاريف هوش هيجاني……………………………………………………. ۱۳

خصايصي كه هوش عاطفي را مي سازند…………………… ۱۴

گستره هوش هيجاني……………………………………………………… ۱۵

هوش هيجاني و توانايي شغلي…………………………………. ۱۵

هوش هيجاني و موفقيت زناشويي…………………………….. ۱۶

هوش هيجاني و اختلال هاي رواني………………………….. ۱۶

هوش هيجاني و حافظه…………………. ۱۷

هوش هيجاني و آينده…………………. ۱۷

آموزش و پرورش و افزايش هوش هيجاني……. ۱۷

نقش مدرسه در پرورش هوش هيجاني……….. ۱۹

هوش هيجاني از ديدگاه بار-اُن…………. ۲۰

مشخصات هوش هيجاني بار- اُن…………… ۲۱

حيطه هاي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن…… ۲۲

نحوه نمره گذاري پرسشنامه……………. ۲۳

معرفي سئوالات مربوط به هر مقياس………. ۲۴

كليد نمره گذاري آزمون هيجان بهر بار-اُن.. ۲۵

ارزيابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن……. ۲۶

لزوم هنجاريابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن ۲۶

بخش دوم: سوابق پژوهشي………………. ۲۷

پژوهش هاي خارجي……………………. ۲۷

پژوهش هاي داخلي……………………. ۳۳

فصل سوم: روش شناختي تحقيق

مقدمه…………………………….. ۴۰

روش تحقيق…………………………. ۴۰

جامعه تحقيق……………………….. ۴۰

نمونه تحقيق……………………….. ۴۰

روش نمونه گيري…………………….. ۴۱

ابزار پژوهش……………………….. ۴۱

روش اجراي تحقيق……………………. ۴۲

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها……….. ۴۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه…………………………….. ۴۵

۱- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل   ۴۶

۲- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل ۴۶

۳- محاسبه پايايي كل آزمون…………… ۵۱

۴- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني ۵۲

۵- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني…………………………………. ۵۳

۶- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل   ۵۴

۷- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس    ۵۴

فرضيه هاي تحقيق……………………. ۵۵

نتيجه نهايي تحليل پرسشنامه………….. ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه…………………………….. ۵۹

مروري بر تحقيق…………………….. ۵۹

بحث و نتيجه گيري…………………… ۶۰

پيشنهادات تحقيق……………………. ۶۱

– پيشنهاد به والدين………………… ۶۱

– پيشنهاد به دانش آموزان……………. ۶۲

– پيشنهاد به معلمان………………… ۶۲

– پيشنهاد به مسئولين آموزش و پرورش…… ۶۲

– پيشنهاد براي تحقيقات آينده………… ۶۳

محدوديت هاي تحقيق………………….. ۶۳

– محدوديت هاي تحت كنترل پژوهشگر……… ۶۳

– محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر….. ۶۴

منابع و مآخذ………………………. ۶۵

منابع فارسي……………………….. ۶۵

منابع انگليسي……………………… ۷۰

منابع اينترنتي…………………….. ۷۱

ضمائم…………………………….. ۷۲

معرفي نامه از دانشگاه……………….

معرفي نامه از آموزش و پرورش………….

نمونه اي از پرسشنامه………………..

نمونه اي از پاسخنامه………………..

جدول ها و نمودارهاي تحقيق……………

– ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل   

– ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل

– محاسبه پايايي كل آزمون…………….

– تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني 

– شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني

– ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل  

– تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس

– خلاصه مطالعه سموعي ۱۳۸۲…………….

مقالات انگليسي………………………

چكيده

در دهه هاي اخير ابعاد جديدي از هوش به عنوان يكي از توانائيهاي شناختي انسان شناسايي و مطرح شده است. يكي از مؤلفه هاي جديد هوش كه توجه شاياني را به خود جلب كرده و پژوهشهاي مختلفي را رقم زده است “هوش هيجاني” است كه براساس سوابق موجود نخستين بار توسط داروين (۱۸۳۷) مطرح شده است. پس از بررسي هاي مختلف، جهت سنجش و راه اندازي اين نوع هوش ، بار اون (۱۹۸۸) پرسشنامه اي ۱۱۷ ماده اي با مقياس ليكرت تهيه كرده و اين ابزار در تحقيقات مختلف مورد استفاده واقع شده است. به موازات معرفي اين آزمون، مطالعات مختلف اعتباريابي اين پرسشنامه در جوامع مختلف انجام شده است كه شاخص ترين آن مطالعه اعتباريابي سموعي (۱۳۸۲) بوده كه پس از بررسي هاي مختلف روان سنجي روي مواد پرسشنامه و بررسي روايي سازة آن، تعداد عباراتهاي پرسشنامه به ۹۰ سؤال و تحت ۱۵ عامل تقليل يافت. جهت بررسي ساختار عاملي پرسشنامه در جمعيت دانش آموزي دورة پيش دانشگاهي ناحيه دو يزد، فرم نود سؤالي اين پرسشنامه در جمعيت ۵۰۰ نفري اجرا و مورد بررسي قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص، پاسخهاي توصيفي يا عزت كرانه اي، حجم نمونه مورد بررسي به ۴۷۰ نفر تقيليل يافت. با بررسي هاي مختلف كه در فصل چهارم ارائه گرديد، اهم نتايج به دست آمده به شرح زير است:

دانلود پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني در شهر يزد

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022