:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت / ورد تعداد صفحات 302
  قیمت : 15000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران :

دانلودپروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه…………………………..

فصل اول ۱- طرح تحقيق

۱-۱- بيان مسئله …………………

۱-۲- اهميت موضوع تحقيق …………..

۱-۳- هدف هاي تحقيق ………………

۱-۳-۱- اهداف كلي ………………..

۱-۳-۲- اهداف تحقيقي ……………..

۱-۴- پرسش‌هاي اصلي تحقيق ………….

۱-۵- پيش فرض ها و فرضيه‌هاي اصلي تحقيق ..

۱-۶- پيشينه تحقيق ……………….

۱-۶-۱- سوابق پژوهشي ……………..

۱-۷- قلمرو تحقيق ………………..

۱-۷-۱- قلمرو مكاني ………………

۱-۷-۲- قلمرو زماني ………………

۱-۸- روش تحقيق ………………….

۱-۸-۱- معرفي روش تحقيق …………..

۱-۸-۲- جامعه آماري ………………

۱-۸-۳- روش نمونه‌گيري …………….

۱-۸-۴- شيوه گردآوري اطلاعات ……….

۱-۸-۵- ابزار گردآوري اطلاعات ………

۱-۸-۶- شيوه‌هاي تجزيه و تحليل يافته‌ها.

۱-۹- محدوديت‌هاي پژوهشي …………..

فصل دوم

چارچوب نظري پژوهش ……………….

مهاجرت …………………………

مهاجرت هاي روستايي و پيامدهاي آن ….

ديدگاه‌هاي عمده مهاجرتي …………..

۱- ديدگاه اقتصادي ……………….

۲- ديدگاه اجتماعي ……………….

۳- ديدگاه سياسي …………………

۴- ديدگاه سيستمي ………………..

نظريه‌هاي مهاجرتي ………………..

نظريه روانشناسي …………………

نظريه لاري ماستاد…………………

نظريه اورت. س. لي………………..

نظريه زيف يا جاذبه‌هاي مهاجرتي …….

نظريه آرتو- لوئيس ……………….

نظريه تو دارو …………………..

نظريه بايري …………………….

نگرش‌هاي جهاني به تعاريف و مفاهيم شناخت شهر از روستا

ويژگيهاي روستايي در برابر ويژگيهاي شهري

شهر و مهاجرتهاي روستايي ………….

تغييراتي كه در وضعيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي مهاجران و جامعه بوجود

مي آيد …………………………

عدم توسعه كشاورزي و مهاجرتهاي روستايي

اكوسيستم شهري و اكولوژي فقر شهري ….

نظريه هاي موجود در زمينه شهر گرايي در كشورهاي جهان سوم

علل مهاجرتهاي روستايي به شهر ……..

شهرنشيني و تغييرات فرهنگي ………..

نظريه پيتر ماركوز در برابر نظريه‌ دوگانگي شهر

نظريه‌هاي سنتي و تفاوتهاي بين جامعه روستاي و شهري

اكولوژي اجتماعي شهرها- جغرافيايي اجتماعي شهرها

مفاهيم و ارزشهاي اكولوژي شهري …….

جمعيت ………………………….

محيط …………………………..

جدايي گزيني اكولوژيكي ……………

عوامل محيطي …………………….

عوامل انساني ……………………

فصل سوم

نظريات اكولوژيكي جرائم شهري ………

خشونت هاي شهري ………………….

مطالعه خشونت‌هاي شهري از ديد اكولوژيت‌ها

اكولوژي اجتماعي خشونت هاي شهري ……

تحول شتابان جمعيت شهرها ………….

مقايسه شهر و روستا از ديدگاه آسيب‌شناسي

كودكان خياباني ………………….

تخصيص بودجه براي آنان ……………

مشكلات جمع‌‌آوري كودكان خياباني ……..

مشخصات كودكان خياباني ……………

عوامل مؤثر در گسترش پديده…………

بررسي وضعيت كودكان خياباني………..

مجرميت و بزهكاري ………………..

ويژگيهاي جمعي …………………..

جوانان بزهكار …………………..

عوامل بزهكاري كودكان و نوجوانان …..

اثر فقر در كجرويها ………………

تأثير مسكن در بزهكاري نوجوانان ……

ساكنان منزل …………………….

وضع ظاهري منزل ………………….

ارزش مسكن ………………………

طبع مسكن ……………………….

تحقيقات در شيكاگو………………..

منطقه مسكوني و نوع مسكن ………….

همسايگان و نقش جرم زائي آنان ……..

بزهكاري گروهي و ارتكاب جرم سازمان يافته

تبهكاري گروهي در تهران …………..

وضعيت جرم و جنايت در كشور ………..

جرم و جنايت در شهر تهران …………

گفتگوي اجتماعي با دكتر كيانوش‌ هاشميان

انواع جرم……………………….

جرم و بزه (تعاريف، مفاهيم، ديدگاهها)

تعريف جرم از منظر جامعه شناسي …….

انواع بزه بهمراه نمودارها ………..

مجرمين اتفاقي و حرفه‌اي …………..

تبيين انحراف و نظريات مختلف دربارة آن

تئوري زيست شناختي انحراف …………

۱- تئوري لوبروزو ………………..

۲- تئوري دي توليو ……………….

۳- به كين برگ …………………..

تعارض بين سه لايه شخصيت …………..

هاني ايزنگ ……………………..

تبيين‌هاي جامعه شناختي ……………

رفتارهاي انحرافي از ديد مرتن ……..

ادوين ساترلند …………………..

نظريه معاشرتهاي ترجيحي ساترلند ……

نظريه پيوند افتراقي ساترلند ……..

نظريه انتقال فرهنگي شاد و وملكي (نظريه مكتب شيكاگو)

فصل چهارم

سياستهاي مهاجرتي و برنامه‌ريزي شهري ..

آينده‌نگري شهرنشيني و مهاجرت ………

پيشگيري جرائم و شهرنشيني …………

پيشگيري از جرم ………………….

اهميت شهرنشيني در ارتكاب جرم ……..

مبارزه با بزهكاري ……………….

سياست پيشگيري ……………………..

پيشگيري موضعي …………………..

پيشگيري اجتماعي …………………

پيشگيري هماهنگ ………………….

نقش مأمورين انتظامي در پيشگيري از جرائم

راهكارهايي براي پيشگيري ………….

رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان ……………………….

معيارهاي يك جامعه سالم …………..

شناسنامه تهران ………………….

شهر تهران ………………………

تاريخچه و تحولات شهرنشيني در تهران …

تهران بزرگ ……………………..

وضعيت آب و هوا ………………….

مشخصات جمعيت تهران ………………

جغرافياي انساني …………………

سواد تهراني‌ها …………………..

اقتصاد تهران ……………………

فصل پنجم

تجزيه و تحليل موضوع ……………..

فصل ششم

جمعبندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد .

 طرح تحقيق
بيان مسئله
مهاجرت و تغييرات سکونتي بهمراه کاهش جمعيت در مبدأ و افزايش آن در مقصد است که همراه آن تعييرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در ابعاد مختلف شکل مي گيرد.
اين تحقيق بر آن است تا بررسي نمايد مهاجران و عوامل گرايش آنان به نوعي از فعاليت و اعمالي که در اجتماع عرف نبوده و به طرقي ناهنجاري بوجود مي آورد ، عواملي که براثر تغييرات جغرافيايي محل زندگي تغييرات اجتماعي را در شهر تهران بوجود آورده اين جمعيت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده تنوع جمعيتي را بوجود مي آورند . جمعيتي که بنا به دلايلي خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومي و کوچک خود رها کرده و با انگيزه و اهداف خاص و يا در اثر ناملايمات اقتصادي و اجتماعي با گرايش به انحرافات اجتماعي در کلان شهر تهران سکني گزيده اند.
چگونگي گسترش و تمايلات فردي و اجتماعي مهاجران در انتخاب جغرافياي سکونت و ارتباط اجتماعي و يا تصادفي آنان به انحرافات در محل سکونت و پراکندگي جرم هاي غالب در شهر تهران از عمده اهداف تحقيق بوده و سعي دارد تا بررسي کند چه درصدي از زندانيان در شهر تهران مهاجران روستايي هستند و مکان يابي آنان را با جرم و انواع آن بسنجد.
يکي از جنبه هاي مورد بررسي در خصوص مهاجرت ، بررسي چگونگي کشيده شدن مهاجرين به سوي نوعي از فعاليتها و اعمالي است که از نظر اجتماعي ، به دلايل مختلف و از نظر مقررات ، انحراف اجتماعي تلقي مي شود. يکي از حوزه هاي تحقيق در مورد انحرافات اجتماعي ، بررسي توزيع جغرافيايي انحرافات اجتماعي است ، در اين بررسي يکي از جنبه هاي مطالعه بررسي مبدأ مهاجرين و تمايل آنها به نوعي از انحرافات اجتماعي است که مي تواند ريشه در شرايط زيست محيطي ويژگيهاي اجتماعي اقتصادي داشته باشد.
اين بررسي جغرافياي انحرافات اجتماعي را نشان مي دهد به عبارت ديگر بررسي مي شود مهاجراني که از نقاط مختلف کشور به سمت تهران مي آيند آيا به سمت نوع خاصي از انحرافات کشيده مي شوند؟ يعني آيا جرم بهمراه مهاجر (روستايي) به تهران مي آيد. مي خواهيم بدانيم مهاجرين (روستايي) در بين منحرفين اجتماعي چه جايگاهي را به خود اختصاص مي دهند و نيز توزيع جغرافيايي انحرافات مختلف اجتماعي را در جامعه مهاجرين روستايي کلانشهر تهران بررسي نمائيم. در اين تحقيق مهاجريني مورد نظر قرار مي گيرند که به نوعي مرتکب جرم شده اند و در زمان بررسي در زندانهاي شهر تهران دوره محکوميت خود را مي گذرانند ، نهايتاً سعي بر آن است تا محل هاي جرم خيز در تهران مشخص شود و ارتباط آن با مهاجرين و زادگاه آنان تعيين گردد. طبقه بندي جرم بر اساس مبدأ مهاجرت صورت پذيرد و ارتباط نوع جرم و مبدأ مهاجرت بررسي شود تا پراکندگي جغرافيايي جرم بر اين اساس در شهر تهران ترسيم گردد.
۱-۱- اهميت موضوع تحقيق:
در کاهش ميزان جرائم و در تعديل انحرافات اجتماعي در سطح شهر به منظور کنترل اجتماعي و حفظ و حراست جوامع شهر ي در مقابل انواع مهاجرتهاي کنترل نشده و شناخت پراکندگي جرم با توجه ويژگيهاي اجتماعي و روش هاي سکونت گزيني و گسترش مجرمين و منحرفين اجتماعي در سطح شهر از جمله کمک هاي شايان در شناخت جغرافيايي شهر است که در آن ديدگاه هاي جرم خيز و جرم زا بودن منطقه مورد توجه قرار مي گيرد. –آگاهي از توزيع جغرافيايي جرم و شناخت ويژگيهاي زيست اجتماعي و اقتصادي در کنترل شهر چه از ديدگاه مديريت شهري و چه از ديدگاه مديريت انتظامي شهر مفيد بوده و تاثيرات بسزايي دارد چرا که اهميت هر موضوع در کاربردهايي است که از نتيجه متصور مي شوند.

دانلودپروژه بررسی آثار مهاجرت به تهران

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022