:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/وردتعداد صفحات146
  قیمت : 9900 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد :

تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

فهرست مطالب

عنوان مطالب…………………………. صفحه

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………………… ۱۴

۲-۱ بیان مساله………………………. ۱۶

۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله………………. ۱۸

۴-۱ اهداف پژوهش……………………… ۲۰

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش…………………… ۲۱

۶-۱ تعریف اصطلاحات……………………. ۲۱

الف: تعریف نظری……………………… ۲۱

ب: تعریف عملیاتی…………………….. ۲۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

– مقدمه…………………………….. ۲۵

۱-۲ مباحث نظری………………………. ۲۵

۲-۲ سوء مصرف مواد یک بیماری مغزی است…… ۲۶

۳-۲ سوء مصرف مواد فقط یک بیماری مغزی نیست. ۲۷

۴-۲ اصطلاح شناسی……………………… ۲۹

۵-۲ سوء مصرف و وابستگی به مواد………… ۳۰

۶-۲ اعتیاد………………………….. ۳۰

۱-۶-۲ همه‌گیری شناسی………………….. ۳۱

۲-۶-۲ سبب شناسی……………………… ۳۲

۳-۶-۲ عامل سایکو دینامیک……………… ۳۲

۴-۶-۲ نظریات رفتاری………………….. ۳۳

۵-۶-۲ وراثت چیست؟……………………. ۳۴

۶-۶-۲ عوامل ژنتیک……………………. ۳۶

۷-۶-۲ عوامل عصبی- شیمیایی…………….. ۳۶

۸-۶-۲ ابتلای همزمان…………………… ۳۷

۹-۶-۲ اختلالات شخصیت ضد اجتماعی…………. ۳۸

۱۰-۶-۲ افسردگی و خودکشی ……………… ۳۸

۷-۲ اختلالات وابسته به الکل…………….. ۳۹

۱-۷-۲ همه‌گیری شناسی………………….. ۴۰

۲-۷-۲ فعالیت‌های الکتروفیزیولوژیکی……… ۴۰

۳-۷-۲ شیمی حیاتی یا زیست شیمی…………. ۴۲

۴-۷-۲ آسیب‌پذیری زیستی نسبت به الکلیسم….. ۴۳

۵-۷-۲ عوامل شخصیتی و روان شناختی………. ۴۷

۶-۷-۲ درمان و بازپروری……………….. ۴۹

۸-۲ اختلالات وابسته به آمفتامین (یا شبه آمفتامین) ۵۰

۱-۸-۲ همه گیری شناسی…………………. ۵۱

۲-۸-۲ نوروفارماکولوژی………………… ۵۱

۳-۸-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از آمفتامین….. ۵۲

۴-۸-۲ درمان و بازتوانی……………….. ۵۳

۹-۲ اختلالات وابسته به کافئین…………… ۵۴

۱-۹-۲ همه گیری شناسی…………………. ۵۵

۲-۹-۲ نوروفارماکولوژی………………… ۵۵

۳-۹-۲ ژنتیک و مصرف کافئین…………….. ۵۶

۴-۹-۲ کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف ۵۶

۵-۹-۲ عوارض نامطلوب …………………. ۵۷

۶-۹-۲ درمان…………………………. ۵۸

۱۰-۲ اختلالات وابسته به حشیش……………. ۵۹

۱-۱۰-۲ همه گیری شناسی………………… ۶۰

۱-۱-۱۰-۲ شیوع و روندهای اخیر………….. ۶۰

۲-۱-۱۰-۲ نوروفارماکولوژی……………… ۶۱

۳-۱۰-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از حشیش…….. ۶۲

۴-۱۰-۲ اختلال اضطرابی ناشی از حشیش……… ۶۳

۵-۱۰-۲ درمان و بازتوانی………………. ۶۳

۱۱-۲ اختلال وابسته به کوکائین………….. ۶۶

۱-۱۱-۲ همه گیری شناسی………………… ۶۶

۲-۱۱-۲ هم ابتلائی…………………….. ۶۷

۳-۱۱-۲ سبب شناسی…………………….. ۶۷

۱-۳-۱۱-۲ عوامل ژنتیک ………………… ۶۷

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی و فرهنگی ………. ۶۸

۳-۳-۱۱-۲ یادگیری و شرطی شدن…………… ۶۸

۴-۳-۱۱-۲ عوامل دارویی………………… ۶۹

۴-۱۱-۲ نوروفارماکولوژی……………….. ۶۹

۵-۱۱-۲ سوء مصرف کوکائین و وابستگی بر آن… ۷۱

۶-۱۱-۲ اختلال سایکوتیک ناشی از کوکائین …. ۷۱

۷-۱۱-۲ اختلال خلقی ناشی از کوکائین …….. ۷۲

۸-۱۱-۲ اختلال اضطرابی ناشی از کوکائین ….. ۷۲

۹-۱۱-۲ اثرات نامطلوب ………………… ۷۲

۱-۹-۱۱-۲ اثرات بر عروق مغزی…………… ۷۳

۲-۹-۱۱-۲ اثرات قلبی………………….. ۷۳

۳-۹-۱۱-۲ حملات تشنجی………………….. ۷۴

۱۰-۱۱-۲ درمان و بازتوانی……………… ۷۴

۱۲-۲ اختلالات وابسته به مواد توهم زا…….. ۷۶

۱-۱۲-۲ نوروفارماکولوژی……………….. ۷۷

۲-۱۲-۲ مصرف داروهای توهم زا…………… ۷۷

۳-۱۲-۲ آثار روان شناختی………………. ۷۸

۴-۱۲-۲ مکانیزمهای نوروفیزیولوژیکی……… ۷۹

۵-۱۲-۲ اختلالات سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا ۸۰

۶-۱۲-۲ اختلال خلقی ناشی از مواد توهم زا…. ۸۱

۷-۱۲-۲ درمان………………………… ۸۱

۱۳-۲ اختلالات مربوط به مواد استنشاقی…….. ۸۲

۱-۱۳-۲ نوروفارماکولوژی……………….. ۸۳

۲-۱۳-۲ اثرات نامطلوب ………………… ۸۴

۳-۱۳-۲ درمان………………………… ۸۵

۱۴-۲ اختلالات مربوط به نیکوتین………….. ۸۵

۱-۱۴-۲ همه گیری شناسی………………… ۸۷

۲-۱۴-۲ بیماران روانی…………………. ۸۸

۳-۱۴-۲ نوروفارماکولوژی……………….. ۸۸

۴-۱۴-۲ سبب یابی وابستگی به نیکوتین…….. ۸۹

۵-۱۴-۲ اثرات نامطلوب ………………… ۹۰

۶-۱۴-۲ مزایای بهداشتی ترک سیگار……….. ۹۰

۷-۱۴-۲ درمان………………………… ۹۱

۱-۷-۱۴-۲ درمانهای روان شناختی…………. ۹۱

۲-۷-۱۴-۲ درمانهای روانی- دارویی……….. ۹۲

۱۵-۲ اختلالات مربوط به مواد شبه افیونی (اپیوتید)  ۹۳

۱-۱۵-۲ همه گیری شناسی………………… ۹۵

۲-۱۵-۲ نوروفارماکولوژی……………….. ۹۶

۳-۱۵-۲ هم ابتلائی…………………….. ۹۷

۴-۱۵-۲ سبب شناسی…………………….. ۹۸

۱-۴-۱۵-۲ عوامل روانی- اجتماعی…………. ۹۸

۲-۴-۱۵-۲ عوامل ژنتیک و زیستی………….. ۹۸

۳-۴-۱۵-۲ نظریه روانپویشی……………… ۹۹

۱۶-۲ اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا شبه فن سیکلیدین)    ۱۰۰

۱-۱۶-۲ همه گیری شناسی………………… ۱۰۰

۲-۱۶-۲ نورفارماکولوژی………………… ۱۰۰

۳-۱۶-۲ اختلال خلقی ناشی از فن سیکلیدین….. ۱۰۱

۴-۱۶-۲ اختلالات اضطرابی ناشی از فن سیکلیدین. ۱۰۱

۵-۱۶-۲ درمان………………………… ۱۰۱

۲-۲ پیشینه تحقیق…………………….. ۱۰۲

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………… ۱۰۵

۱-۳ روش تحقیق……………………….. ۱۰۵

۲-۳ جامعه آماری تحقیق………………… ۱۰۵

۳-۳ ابزار اندازه گیری………………… ۱۰۵

۴-۳ تعیین حجم نمونه………………….. ۱۰۶

۵-۳ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ………. ۱۰۶

۶-۳ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه……… ۱۰۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………….. ۱۰۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………….. ۱۲۱

۱-۵ چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟… ۱۲۱

۲-۵ محدودیت های پژوهش………………… ۱۲۴

۳-۵ پیشنهادهای پژوهش…………………. ۱۲۴

پیشنهادهایی به والدین………………… ۱۲۴

پیشنهادهایی به مسوولین ………………. ۱۲۵

۴-۵ محدود کردن دسترسی به دارو…………. ۱۲۷

۵-۵ آموزش و پیشگیری………………….. ۱۲۸

۶-۵ بهبود درمان و پژوهش………………. ۱۲۹

۷-۵ توصیه های محافظت کننده……………. ۱۳۰

۸-۵ فهرست منابع:…………………….. ۱۳۳

منابع فارسی…………………………. ۱۳۴

منابع خارجی…………………………. ۱۳۵

ضمیمه ……………………………… ۱۳۶

 

فهرست جداول

عنوان مطالب

۱- جدول شماره (۱-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین………………………………………. ۱۱۰

۲- جدول شماره (۲-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سن ……………………………… ۱۱۱

۳- جدول شماره (۳-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس وضعیت تأهل……………………….. ۱۱۱

۴- جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین بر اساس شغل ………………………………. ۱۱۲

۵- جدول شماره (۵-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه معتادین و غیرمعتادین براساس سطح تحصیلات……………………….. ۱۱۲

۶- جدول شماره (۶-۴) نتایج آزمون t مستقل مقایسه مولفه های عوامل زیستی گرایش به اعتیاد در بین افراد معتاد و غیرمعتاد. ۱۱۳

۷- جدول شماره (۷-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین گروه معتادین و غیرمعتادین در مولفه های عوامل زیستی گرایش به سوء مصرف مواد   ۱۱۴

۸- جدول شماره (۸-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس سن ………………………………………. ۱۱۵

۹- جدول شماره (۹-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سن معتادین …………………. ۱۱۶

۱۰- جدول شماره (۱۰-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین براساس میزان تحصیلات…………………………………. ۱۱۷

۱۱- جدول شماره (۱۱-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس سطح تحصیلات………………….. ۱۱۷

۱۲- جدول شماره (۱۲-۴) نتایج آزمون t تفاوت میانگین مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد در گروه معتادین بر اساس ………………………………………. ۱۱۸

۱۳- جدول شماره (۱۳-۴) نتایج آزمون تعقیبی CSD اختلاف میانگین بین عوامل زیستی براساس شغل ……………………….. ۱۱۹

۱۴- جدول شماره (۱۴-۴) نتایج آزمون f تفاوت میانگین گروه معتادین مجرد و متأهل در مولفه های عوامل زیستی موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد ………………………………………. ۱۱۹

 


تحقیق عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

قیمت : 9900 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022