:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق بررسي رابطه ي رضايت شغلي در كارمندان زنجان

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/وردتعداد صفحات 80
  قیمت : 6800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق بررسي رابطه ي رضايت شغلي در كارمندان زنجان :

تحقیق بررسي رابطه ي رضايت شغلي  در كارمندان  زنجان

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعارف عملیاتی متغیر های تحقیق

 فصل دوم

ادبیات و پیشینه

پژوهش

ادبیات تحقیق

نگاهی به نظرات علمای تعلیم و تربیت

سیر تحول آموزشی فنی و حرفه ای در ایران

دوره متوسطه فنی و حرفه ای (نظام فعلی )در حال اجرا

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای :

با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش :

برنامه تحصیلات حرفه ای:

کمک به هر محصل در آماده شدن برای یک شاخه :

نتیجه گیری

 فصل سوم

روش تحقیق

روش شناسی تحقیق :

جامعه آماری:

نمونه آماری :

روش نمونه گیری :

ابزار پژوهش:

شیوه اجرا :

طرح پژوهش :

 فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی ودر صد پدران شاغل

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

فرضیه شماره۲:

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

فرضیه شماره ۳ :

جدول شماره ۶: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پدر

جدول شماره ۷: توزیع فراوانی و در صد میزان تحصیلات مادران

جدول شماره ۸: توزیع فراوانی و میزان تحصیلات والدین

جدول شماره ۹: توزیع فراوانی و در صد میزان علاقه محصلین به رشته خود

آیا خارج از برنامه درسی به کار عملی رشته خود اشتغال می ورزند؟

در صورت بلی تا چه حد؟

جدول شماره ۱۰: توزیع فراوانی و در صد اشتغال بکار عملی در خارج از مدرسه

جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه محصلین به دوران

جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه شخصی به رشته خود

فرضیه شماره ۴ :

فرضیه شماره ۵ :

جدول شماره ۱۴ :توزیع فراوانی و درصد میزان مهارت در کار عملی

جدول شماره ۱۵: توزیع فراوانی ودر صد احساس رضایت از نمرات دروس عملی

جدول شماره ۱۶ :توزیع فراوانی و در صد میزان تحسین توسط اطرافیان

جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و در صد میزان احساس آرامش از رشته خود

فرضیه شماره۵:

گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد .

جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و در صد بستگی به گرایش تحصیلی به رشته با میزان مهارت و استعداد

فرضیه شماره ۶:

جدول شماره ۱۹ : توز یع فراوانی ودر صد تاًثیر تشویق دوستان در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۰: توزیع فراوانی و در صد تاءثیر تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۱: توزیع فراوانی و در صد میزان نقش والدین در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۶:

جدول شماره ۲۲ :توزیع فراوانی ودر صد تاًثیر افراد در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۷ :

جدول شماره ۲۳ :توزیع فراوانی و درصد تاثیر تبلیغات هفته مشاغل در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۴ :توزیع فراوانی و در صد تشویق مشاور در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۵ :توزیع فراوانی و در صدتاءثیر دبیران علوم تجربی در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۶ :توزیع فراوانی و در صد تاًثیر دبیران در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۷ :توزیع فراوانی و در صد نظر مدیر و معاونین در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۸ :توزیع فراوانی و در صد نظر دبیران درس حرفه و فن در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۷:

جدول شماره ۲۹ :توزیع فراوانی و در صد نوع عملکرد ،عوامل اجرایی دوره راهنمایی ،

دبیرستان ،در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۸ :

جدول شماره ۳۰:توزیع فراوانی و درصد رابطه بین آسانی ورود به مقطع فوق دیپلم

جدول شماره ۳۱: جدول توزیع فراوانی و در صد امکان تغببر رشته

فرضیه شماره ۸:

جدول شماره ۳۲ : توزیع فراوانی و درصد رابطه بین ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نوجوانان به رشته ها:

جدول شماره ۳۲ فرضیه مطرح شده را مثبت ارزیابی می نماید.

فرضیه شماره ۹ :

آسانی ورود به بازارکار در انتخاب رشته های هنرستان موثر است.برای قضاوت در مورد فرضیه بالا داده های جداول شماره ۳۳ تا ۳۶ طی سوال های شماره ۲۰ الی ۲۲ پرسشنامه گردآوری شده است،مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

به نظر شما تا چه حد پس از کسب دیپلم بلافاصله امکان پیدا کردن کار برای شما وجود دارد؟

برای قضاوت در مورد پرسش بالا، داده های جدول شماره ۳۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول شماره ۳۳: توزیع فراوانی و درصد تصور امکان پیداکردن کار بعد از فراغت و

انتخاب رشته

جدول شماره ۳۴ :توزیع فراوانی و درصد تصور آسانی پیدا کردن کار برای آنها نسبت به رشته های نظری

جدول شماره ۳۵ : توزیع فراوانی و درصد تصور میزان نیاز بازار کار به محصلین فوق

فرضیه شماره ۹ :

جدول شماره ۳۶ : توزیع فراوانی و درصد تصور آسا نی ورود به بازار کار در بین محصلین فوق

 فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

ابزار پژوهش عبارتند از :

پیشنهادات :

پیشنهادی به محققان بعدی

فهرست منابع

پیوست

نمونه پرسشنامه اجرا شده

 

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی عواملی بود که دانش آموزان را به سوی رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد تا با شناخت این عوامل و انگیزه ها را ه های تقویت آن را یافته وشوق و رغبت آنان را سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد که با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حر فه ای راه خود کفایی کشور سریع تر طی می شود.

برای این منظور تعدادی فرضیه تعیین شده و نتایجی نیز حاصل گردید که عبارت از : ۱-بین نوع شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد؟

۲- دانش آموزانی که در ترم اول ودوم سال گذشته در کلاس اول از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بوده اند کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه فنی گرایش دارند .

۳- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد .

۴- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان بستگی به علاقه شخصی آنها دارد .

۵- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد .

۶- تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های هنرستانی تاًثیر دارد .

۷- عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیر ستان در انتخاب رشته های هنر ستانی تاًثیر دارد .

۸- بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم (دیپلم )و گرایش نو جوانان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد .

۹- آسانی ورود به بازار کار در انتخاب رشته های هنر ستانی موًثر است

جامعه آماری عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه ای ،که از این تعداد ۱۲۰ نفر با استفاده از روش اندازه گیری تصادفی چند مر حله ای انتخاب شدند .

ابزار پژوهش را پرسشنامه ای که محقق ساخته ، تشکیل می داد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که :

 اکثریت اولیای دانش آموزان این رشته ها از خانواده های کارگر و کشاورز و تعدادی نیز از خانو ده های فر هنگی و کار مندی می باشد .

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح پایین و متو سط قرار دارد .

 میزان تحصیلات پدر و مادر در سطح پایین می باشد و تعدادی نیز متوسط می باشند .

 علاقه و رغبت شخصی این محصلین تاءثیر زیادی در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .

 دانش آموزان فوق اکثراض دارای علاقه به کار های دستی بوده و در آنها مهارت و استعداد وجود دارد .

 تشویق اطرافیان در انتخاب رشته تاًثیر ضعیفی داشته است .

تقلید در انتجاب رشته نقش داشته است .

 آنان تصور می کنند ،که نسبت به رشته های نظری راحت تر می توانند وارد مقطع کاردانی شوند و این تصور در انتخاب آنان تاًثیر دا شته است .

به تصور آنان راحت تر می توانند جذب بازار کار شوند .

  هدف تحقيق :

هدف از اين تحقيق بررسي علل و انگيزه هايي است كه جوانان را به رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهد .پس از شناخت اين عوامل در جهت توسعه و تقويت اين انگيزه ها برآئيم ، به جهت اين كه هزينه ها و نيروي زيادي از سر مايه هاي كشور صرف تحصيلات اين گونه از دانش آموزان مي شود .

شناخت برخي از ويژگي هاي فردي ، هنر جويان كه گاهي با مشكلاتي در مدرسه ، يا محيط كار تواءم است ، ضروري است مثل :نداشتن انگيزه تحصيلي ، در رشته اي كه تحصيل مي كند ، انگيز ه هاي جسمي و رواني ،تفاوت هايي فردي ، نقايص و محدوديت هاي آمو زشي از نظر نور ، رنگ ، رطوبت ، و وسايل كار و نظاير آن نياز مندي هاي آموزشي يكايك ياد گيرنده ها نقايص و اشكا لات سر پرستي و از جمله عواملي هستند كه بايد مورد دقت و شناسايي قرار گيرد و موجب بي رغبتي هنر جويان گردد.

 

تحقیق بررسي رابطه ي رضايت شغلي در كارمندان زنجان

قیمت : 6800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022