:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی

  دسته :

  علوم تربیتی

  فرمت/وردتعداد صفحات 135
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی :

پروژه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده    …………………………………………………………………………………………..  ۱

فصل اول : طرح تحقیق      

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………    ۳

۲-۱ موضوع تحقیق ………………………………………………………………… ۳

۳-۱ بیان مساله……………………………………………………………………………    ۴

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..   ۴

۵-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………   ۵

۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………..    ۵

۷-۱پیشینه تحقیق………………………………………………………………………   ۵

۱-۷-۱ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………  ۵

۲-۷-۱تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..   ۸

۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….   ۱۰

۸-۱ تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..    ۱۶

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………    ۱۷

۲-۲ مباحث نظری ………………………………………………………………   ۱۷

۱-۲-۲ دورکیم …………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۲ پارسونز ………………………………………………………………………….    ۱۸

۳-۲-۲ ماکس وبر ………………………………………………………………..    ۲۰

۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی……………………………………………………………….   ۲۲

۵-۲-۲ کولی …………………………………………………………………………….. ۲۳

۶-۲-۲ مید ……………………………………………………………………………………    ۲۴

۷-۲-۲ گافمن……………………………………………………………………………   ۲۶

۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….   ۲۷

 

۳-۲ چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..    ۳۰

۴-۲ پرسشهای تحقیق ……………………………………………………….    ۳۱

۵-۲ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………  ۳۱

۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….  ۳۲

فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..  ۳۴

۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳ نوع تحقیق……………………………………………………  ۳۵

۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..  ۳۵

۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………    ۳۵

۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..  ۳۸

۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………………….    ۴۲

۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………    ۴۳

۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………    ۴۵

۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ……………………………………………………………………….   ۴۶

۷-۳ اعتبار تحقیق …………………………………………………………………    ۴۷

۸-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………….. ۴۷

۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………   ۴۸

۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………  ۴۸

۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۱۰-۳ واحد تحلیل…………………………………………………………………….  ۵۰

۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..   ۵۰

۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..  ۵۰

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..   ۵۱

۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………….    ۵۲

۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..  ۵۲

۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………   ۵۲

 

۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. ۵۳

۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………….    ۵۳

۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………    ۵۴

۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………   ۵۴

۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده……………………………………… ۵۵

۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….    ۵۷

۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….   ۵۸

۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………   ۵۹

۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… ۶۰

۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………    ۶۱

۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. ۶۲

۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………   ۶۳

۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….  ۶۴

۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………………….. ۶۵

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. ۶۶

۱-۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….    ۶۷

۲-۵ آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….  ۶۷

۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان …………………   ۶۷

۱-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ……………………    ۶۸

۲-۱-۲-۵آزمون فرضیه ۲/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان………………  ۶۸

۳-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان …………………….   ۶۹

۲-۲-۵آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»…. ۶۹

۱-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» ………….    ۷۰

۲-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..   ۷۰

۳-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ……………   ۷۱

۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ……………………  ۷۱

۱-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ………………………..    ۷۱

 

۲-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»………………….    ۷۲

۳-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»…………………………..   ۷۲

۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»……………………………   ۷۳

۱-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۴: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ……………………………..   ۷۳

۲-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………….  ۷۴

۳-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………   ۷۴

۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ………………    ۷۴

۱-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» …………………..  ۷۵

۲-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۵: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ……………. ۷۵

۳-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» ……………………. ۷۶

۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»……..    ۷۶

۱-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۶: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….  ۷۷

۲-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..  ۷۷

۳-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»………….   ۷۸

۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….   ۷۸

۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….   ۷۸

۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ……………………………………………………………………………   ۸۰

۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….  ۸۴

۴-۵ تحليل مسير…………………………………………………………………..  ۸۶

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………. ۹۲

۱-۶ خلاصه تحقیق ………………………………………………………………… ۹۳

۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۶ پیشنهادها……………………………………………………………….   ۹۹

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………… ۱۰۲

پیوست

 

فهرست جداول

عنوان

جدول۱-۳   ميزان آلفاي كرانباخ …………………………………………………………………………………………..   ۴۷

جدول ۲-۳  ميزان دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،

رشته و پايه تحصيلي……………………………………………………….   ۴۸

جدول ۳-۳ توزيع حجم نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس………………………………………………… ۴۹

جدول ۴-۳ توزيع حجم نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي……………………………………..  ۵۰

جدول ۱-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب جنس …………………………………………………………………..    ۵۲

جدول ۲-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي ………………………………………………………….    ۵۳

جدول ۳-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي………………………………………………………… ۵۳

جدول ۴-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر………………………………………………………..    ۵۴

جدول ۵-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر……………………………………………………….    ۵۵

جدول ۶-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده………………………………………………    ۵۶

جدول ۷-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود……………………………………………….   ۵۷

جدول ۸-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن…………………………………………..   ۵۸

جدول ۹-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ………………………………………………   ۵۹

جدول۱۰-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي……………………………………..   ۶۰

جدول۱۱-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي…………………………………………..    ۶۱

جدول۱۲-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني…………………………………………………… ۶۲

جدول۱۳-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………. ۶۳

جدول ۱۴-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي……………………………………………………  ۶۴

جدول۱۵-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي…………………………………………….. ۶۵

جدول ۱-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب جنس…………………………………………..    ۶۷

جدول ۲-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس ……………………………………………..    ۶۸

جدول ۳-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس………………………………………..  ۶۸

جدول ۴-۵   آزمون تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس………………………………………………..  ۶۹

جدول ۵-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت اجتماعي…………………………………………. ۶۹

جدول ۶-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني………………………………………………   ۷۰

 

جدول ۷-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت خانوادگي……………………………………….   ۷۰

جدول ۸-۵   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي………………………………………………… ۷۱

جدول ۹-۵ همبستگي رضايت فرد از خود با هويت اجتماعي……………………………………………………    ۷۱

جدول ۱۰-۵   همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ديني…………………………………………………………  ۷۲

جدول ۱۱-۵ همبستگي رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي…………………………………………………..    ۷۲

جدول ۱۲-۵ همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ملي…………………………………………………………   ۷۳

جدول ۱۳-۵ همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت اجتماعي……………………………………………   ۷۳

جدول ۱۴-۵ همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني…………………………………………………… ۷۳

جدول ۱۵-۵ همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي………………………………………….    ۷۴

جدول ۱۶-۵ همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي………………………………………………….    ۷۴

جدول ۱۷-۵ همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت اجتماعي………………………………………………… ۷۵

جدول ۱۸-۵ همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ديني ………………………………………………………  ۷۵

جدول ۱۹-۵ همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي………………………………………………… ۷۶

جدول ۲۰-۵ همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ملي………………………………………………………..    ۷۶

جدول ۲۱-۵ همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي……………………………………… ۷۷

جدول ۲۲-۵ همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني……………………………………………  ۷۷

جدول ۲۳-۵ همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي……………………………………. ۷۸

جدول ۲۴-۵ همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي………………………………………………    ۷۸

جدول ۲۵-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني..  ۷۹

جدول ۲۶-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم………………..  ۷۹

جدول ۲۷-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………..   ۸۰

جدول ۲۸-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

هويت خانوادگي ……………………………………………………………………..    ۸۱

جدول ۲۹-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم………..   ۸۱

جدول ۳۰-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم………………………………………………….    ۸۲

جدول ۳۱-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي…. ۸۳

 

 

جدول ۳۲-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم……….  ۸۳

جدول ۳۳-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم………………………………………………….    ۸۴

جدول ۳۴-۵   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

هويت اجتماعي………………………………………………………………………….    ۸۵

جدول ۳۵-۵   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم………..    ۸۵

جدول ۳۶-۵   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم………………………………………………. ۸۶

جدول ۳۷-۵ محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني………………………………… ۸۸

جدول ۳۸-۵ محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي…………………………..    ۸۹

جدول ۳۹-۵ محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي…………………………………  ۹۰

جدول ۴۰-۵ محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي………………………….. ۹۱

فهرست اشكال

شكل ۱-۲ مدل نظام كنترل فرايند هويت ……………………………………………………………………………………   ۲۸

شكل ۲-۲ الگوي نظري و تحليلي تحقيق ………………………………………………………………………………… ۳۳

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۲ رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) …………………………………………………    ۲۰

نمودار ۱-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود………………………………………………… ۵۷

نمودار ۲-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران بودن………………………………………………   ۵۸

نمودار ۳-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها…………………………………………………  ۵۹

نمودار ۴-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گووهي……………………………………….. ۶۰

نمودار ۵-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي – اجتماعي…………………………………………  ۶۱

نمودار ۶-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني………………………………………………………    ۶۲

نمودار ۷-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………….  ۶۳

نمودار ۸-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي………………………………………………………    ۶۴

نمودار ۹-۴ توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت اجتماعي………………………………………………… ۶۵

نمودار۱-۵ تحليل مسير هويت……………………………………………………………… ۸۷

 

پروژه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022