:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کار آموزی كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

  دسته :

  شيمي كاربردي

  فرمت/ورد تعداد صفحات 290
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کار آموزی كنترل فيزيكي و شيميايي دارو :

گزارش کار آموزی كنترل فيزيكي و شيميايي دارو  

فهرست

مقدمه ……………………………. ۱

چكيده…………………………….. ۲

تاريخچه…………………………… ۴

بخش اول

تاريخچه شيمي دارويي………………… ۷

تئوري شيمي دارويي………………….. ۷

تعريف شيمي دارويي………………….. ۸

طبقه بندي داروها ………………….. ۹

واكنش هاي اسيداسيون………………… ۱۰

دهالوژناسيدن………………………. ۱۱

گيرنده دارو يا رسپتور………………. ۱۱

پيش دارو يا پرودراگ ……………….. ۱۳

خلق دارو………………………….. ۱۴

تعريف آنالوگ يك دارو……………….. ۱۶

متابوليسم داروها ………………….. ۱۶

شرط انجام متابوليسم ……………….. ۱۸

نام گذاري داروها ………………….. ۱۹

تغيير ملكولي با ايجاد پيوند دوگانه ….. ۲۰

آگونيست و آنتاكونيست……………….. ۲۱

ايزو استرها……………………….. ۲۲

بيد ايزو استرها …………………… ۲۲

ايزو استرهاي كلاسيك ………………… ۲۲

ايزواسترهاي غير كلاسيك ……………… ۲۳

ضد دردها …………………………. ۲۳

ضد دردهاي قوي …………………….. ۲۳

مورفين …………………………… ۲۴

مشتقات مورفين …………………….. ۲۵

ضددردهاي گروه فنيل پريدين ………….. ۲۶

برخي از مشتقات مربوط به ضددردهاي گروه فنيل پريدن    ۲۷

ضد دردهاي گروه دي فنيل پروپيل آآمين ….. ۲۷

ضددردهاي ضعيف و متوسط الاثر …………. ۲۸

مشتقات پارا آيندنفل………………… ۲۹

مشتقات پيرازول ……………………. ۲۹

فنيل بوتازون ……………………… ۳۰

ضد دردهاي خانواده آنترالينك اسيد ……. ۳۰

مشتقات آريل الكنوئيني اسيدها ……….. ۳۰

داروهاي ضد سرخه …………………… ۳۱

داروهاي خلط آور …………………… ۳۱

بيهوش كننده هاي عمومي ……………… ۳۲

بخش دوم

مشخصات و شرايط كار در يك لابراتوار داروسازي نمونه    ۳۵

بخش تهيه گرانول……………………. ۳۶

بخش قرص سازي………………………. ۳۷

بخش قرصهاي بدون روكش ………………. ۳۷

بخش روكش دادن قرصهاي پوشش دار ………. ۳۹

بخش كپسول سازي ……………………. ۴۰

بخش داروهاي نيمه مايع (پماد و كرم سازي). ۴۱

بخش تهيه مايعات خوراكي …………….. ۴۶

كنترل هنگام توليد در صنعت داروسازي ….. ۴۹

كنترل در انبار مواد اوليه يا در اتاق توزين ۴۹

روش سنجش متوكلوپرآميد هيدروكرايد ……. ۵۱

محلول استاندارد …………………… ۵۲

روش سنجش كپسول تتراسايكلين …………. ۵۲

روش سنجش قرص ويتامين C جوشان ……….. ۵۳

روش سنجش پماد تتراسايكلين ۳%………… ۵۳

روش سنجش مپروبامات قرص يا گرانول…….. ۵۴

روش سنجش قرص استامينوفن ……………. ۵۴

روش سنجش ديكلوفناك سديم ……………. ۵۵

روش سنجش دراژه ايبوپروفن ۴۰۰………… ۵۶

روش سنجش ويتامين A ………………… 56

روش سنجش كپسول رينامپين ۳۰۰mg……….. 57

روش ساختن بافر پتاسيم دي هيدروژن فسفات باPH=7.4  ۵۷

روش سنجش دراژه كلرامفنيكل ۲۵۰mg …….. 57

روش سنجش ناخالصي هاي كلرامفنيكل ۲۵۰mg… 58

روش سنجش كليدنيوم سي ۵mg……………. 58

روش ساختن محلول تيمول بلو ………….. ۵۸

روش دي سولوشن كپسول رينامپين ……….. ۵۸

روش دي سولوشن قرص استامينوفن ……….. ۵۹

طرز تهيه بافر فسفات PH=5.8…………… 60

روش دي سولوشن شياف ايندمتاسين ………. ۶۰

روش دي سولوشن قرص آلوپوريندل ……….. ۶۱

روش دي سولوشن دراژه كد دياز پوكسايد mg5. 62

روش دي سولوشن كپسول تتراسايكلين ۲۵۰mg… 62

روش دي سولوشن دراژه ديكلوفناك ………. ۶۳

روش دي سولوشن دراژه ايبوپروفن ………. ۶۳

روش دي سولوشن قرص پروبامات …………. ۶۵

طرز درست كردن محلولهاي لازم …………. ۶۵

بخش سوم

دستگاه حداسي………………………. ۶۷

دستگاه سنجش سختي ………………….. ۶۸

دستگاه فرسايش سنج………………….. ۶۹

دستگاه ph سنج …………………….. ۷۰

حمام آب گرم (بن ماري)………………. ۷۰

دستگاه دي سولوشن ………………….. ۷۱

ترازوي آزمايشگاه ………………….. ۷۱

دستگاه رطوبت سنج ………………….. ۷۲

بخش چهارم

شناسايي ۱…………………………. ۷۳

شناسايي ۲…………………………. ۷۳

شناسايي ۳…………………………. ۷۴

شناسايي ۴…………………………. ۷۵

شناسايي ۵ ………………………… ۷۵

شناسايي ۶ ………………………… ۷۶

شناسايي ۷ ………………………… ۷۶

شناسايي ۸ ………………………… ۷۶

شناسايي ۹ ………………………… ۷۷

شناسايي ۱۰ ……………………….. ۷۷

شناسايي ۱۱………………………… ۷۸

شناسايي ۱۲ ……………………….. ۷۸

شناسايي ۱۳ ……………………….. ۷۸

شناسايي ۱۴ ……………………….. ۷۹

شناسايي ۱۵ ……………………….. ۷۹

شناسايي ۱۶………………………… ۸۰

شناسايي ۱۷ ……………………….. ۸۰

شناسايي۱۸…………………………. ۸۱

شناسايي۱۹…………………………. ۸۱

شناسايي۲۰…………………………. ۸۱

شناسايي۲۱…………………………. ۸۲

شناسايي۲۲…………………………. ۸۳

شناسايي۲۳…………………………. ۸۳

شناسايي۲۴…………………………. ۸۳

شناسايي۲۵…………………………. ۸۴

شناسايي۲۶…………………………. ۸۴

بخش پنجم

اثرات فارماكولوژي داروها …………… ۸۶

ايندومتاسين ………………………. ۸۷

ايبوپروفن ………………………… ۸۷

رينامپين …………………………. ۸۸

ويتامين A…………………………. 89

مپروبامات ………………………… ۹۰

متوكلوپراميد ……………………… ۹۱

اسيد اسكوربيك ويتامين C…………….. 92

كليدنيوم C………………………… 93

تتراسايكلين ………………………. ۹۴

ديكلوفناك سديم ……………………. ۹۵

كلوامفنيكل ……………………….. ۹۷

استامينوفن ……………………….. ۹۸

كلوديازپوك يد …………………….. ۱۰۰

خواص فيزيكي ………………………. ۱۰۱

پيوست

منابع

 

چكيده

بشر از ديرباز براي مقابله با معضل درد بدنبال يك درمان و وسيله تسكين خاطر بوده است . در طي قرون و اعصار شيوه هاي مختلف درماني كه برخي از آنها با سحر و جادو و خرافه همراه بوده اند دست به دست يكديگر دادند تا بلكه گره از پاي معضل درد باز كنند ولي اين مهم جزء با سلاح علم و دانش و شناخت حل نگرديد .

با مرور زمان و با گسترش علم و فن و تجهيز وسايل جديد تكنولوژي پيشرفته ،‌انسان به طب نوين و دركنار آن به مقوله ((دارو)) به شكل نوين توجه بيشتري نشان داد . پيشرفتهاي جديد جامعه كنوني ما را قادر ساخته است كه تا حد بالايي توانايي مقابله با درد و آسيبهاي قابل جبران را با توجه به نوع و محل ضايعه و امكانات موجود داشته باشيم .

موجود زنده اي چون انسان ،‌تركيب پيچيده اي از انواع ارگانيسم ها و مكانيسم هاي حياتي عالي است و در واقع بنا به تعبيري شاهكار خلقت است .هر گونه عدم توازن و عدم تعادلي مي تواند منجر به بروز بيماري و اختلال در سيستمهاي بدني و كارآئي كلي انسان گردد ، بنابراين نحوه بكاربردن دارو، ميزان دقيق مصرف تعداد دفعاتي كه مي بايستي مصرف گردد و اينگونه امور معمولاً توسط اولياي امور (پزشكان و مسئولان امور دارويي) در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد ، به غير از آن مسئله مهم ديگر نحوه ساخت و كيفيت دارو مي باشد كه مربوط به امور داروسازي و كارخانجات توليد مواد دارويي مي شود

بطور كلي هر دارويي به غير از ماده موثر به يك سري مواد جانبي و كمكي احتياج دارد كه اين مواد جانبي براي كمك به پرس كردن قرص ها ، زمان باز شدن قرص و كپسول در محيط داخلي بدن ، كمك به افزايش مقاومت قرص در برابر ضربه يا پايداري دارو و حتي براي كمك به افزايش اثرات درماني دارو به ان افزورده مي شوند .

بعنوان مثال در يك قرص موادي براي چسباندن ذرات ،چرب و روان كردن قرص ، اسانس ، روكش ، رنگ مجاز خواراكي ماده باز كننده و …. به كار مي رود .

قبل از ساختن يك دارو ، معمولاً بر حسب دستور كار مواد اوليه لازم سفارش داده مي شود . سپس آزمايشاتي بر روي نمونه رسيده انجام داده مي شود تا مرغوبيت و استاندارد بودن مواد توسط متخصصين تاييد شود انجام اين آزمايشها توسط آزمايشگاههاي كنترل كيفي صورت مي گيرد هدف نگارنده از نگارش اين سطور صرفاً ارائه يك گزارش و رفع تكليف نيست بلكه اشنا ساختن ديگران با مجموعه فرآيندهايي است كه بطور كلي ديد خواننده را از يك نظر سطحي به نظر كارشناسي تغيير دهد .

 

گزارش کار آموزی كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022