:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کارآموزی بانک ملت

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 120
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی بانک ملت :

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان 

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۳

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی……………………………………………………………………………………۴

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ………………………………………………………………………….۴

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ……………………………………………………………………….۵

رئیس شعبه……………………………………………………………………………………………………………….۵

معاون شعبه……………………………………………………………………………………………………………….۵

رئیس دایره صندوق……………………………………………………………………………………………………۶

تحویلداران……………………………………………………………………………………………………………….۶

دایره حوالجات………………………………………………………………………………………………………….۷

ممیز حساب………………………………………………………………………………………………………………۷

تحصیلدار ………………………………………………………………………………………………………………..۸

خدمتگزار شعبه………………………………………………………………………………………………………….۸

دایره اعتبارات ………………………………………………………………………………………………………….۸

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت …………………………………………………………………۱۰

۱-حساب جاری الکترونیک (جام)………………………………………………………………………………۱۰

۲-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ………………………………….۱۱

۳ -خدمات اینترنتی ۲۴ ساعته…………………………………………………………………………………….۱۱

۴-همراه بانک ملت………………………………………………………………………………………………….۱۲

۵-پیامک ۲۰۰۳۳ و تلفن بانک جام ۸۱۳۲۰۰…………………………………………………………………۱۲

۶-ملت کارت متمرکز ……………………………………………………………………………………………..۱۲

۷-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی …………………………………………………………………….۱۳

۸-هدیه کارت ملت………………………………………………………………………………………………….۱۳

۹- بن کارت ملت……………………………………………………………………………………………………۱۳

۱۰- انواع تسهیلات بانکی ………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل دوم :عقوداسلامی

۱- قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………۱۶

کارمزد…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

وثایق وتضمینات………………………………………………………………………………………………………۱۷

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی …………………………………………………………………۱۷

عملیات حسابداری قرض الحسنه…………………………………………………………………………………۱۸

 • ثبت حساب انتظامی قراردادهای ……………………………………………………………………………۱۸

۲- ثبت وثایق وتضمینات………………………………………………………………………………………….۱۸

۳- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ………………………………………………………………………۱۸

۴-دریافت اقساط……………………………………………………………………………………………………..۱۹

۵- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه……………………………………………………………….۱۹

۲- مضاربه………………………………………………………………………………………………………………۲۰

عملیات حسابداری مضاربه ………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-ثبت قرارداد مضاربه…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-ثبت وثایق وتضمینات …………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی…………………………………………………………………………..۲۳

۴-ثبت تعهدات بانک……………………………………………………………………………………………….۲۳

۵-پرداخت سرمایه مضاربه ………………………………………………………………………………………..۲۴

۶-فروش کالای موضوع مضاربه…………………………………………………………………………………۲۴

۳-مشارکت مدنی…………………………………………………………………………………………………….۲۵

عملیات حسابداری مشارکت مدنی………………………………………………………………………………۲۶

۱- ثبت قرارداد ……………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-اخذ وثایق وتضمینات……………………………………………………………………………………………۲۶

۳-واریز مشارکت مدنی…………………………………………………………………………………………….۲۷

۴-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی…………………………………………………………………………….۲۸

۵-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت………………………………………۲۸

۶-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی………………………………………………………………۲۸

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد………………………………………………………………..۲۹

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد………………………………………………………………….۲۹

۷-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی…………………………………………………………….۳۰

۴-فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..۳۱

فروش اقساطی مسکن………………………………………………………………………………………………..۳۲

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار…………………………………………………………….۳۲

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی………………………………………………………………………۳۳

عملیات حسابداری فروش اقساطی ………………………………………………………………………………۳۴

۱-ثبت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-واحد وثایق وتضمینات………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-پیش پرداخت فروش اقساطی…………………………………………………………………………………۳۵

۴-ثبت تعهدات بانک……………………………………………………………………………………………….۳۵

۵- خرید اموال موضوع فروش اقساطی………………………………………………………………………..۳۵

۶-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی………………………………………………………………………….۳۶

۷-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی………………………………………………………………………..۳۶

۸-دریافت اقساط……………………………………………………………………………………………………..۳۷

۹-تسویه حسابها فروش اقساطی …………………………………………………………………………………۳۸

۵-اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………………………۳۸

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………..۳۹

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-ثبت وثایق وتضمینات……………………………………………………………………………………………۴۰

۳-وصول پیش دریافت از مشتری……………………………………………………………………………….۴۰

۴-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده……………………………………………………………………………۴۰

۵-خرید اموال اجاره به شرط تملیک…………………………………………………………………………..۴۱

۶-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک………………………………………………………………………۴۱

۷-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط…………………………………..۴۲

۸-تغییرات قرارداد……………………………………………………………………………………………………۴۲

۹-دریافت مال الاجاره………………………………………………………………………………………………۴۳

۱۰-تعدیل حساب سود سالهای آینده ………………………………………………………………………….۴۳

۱۱-عدم وصول به موقع اقساط اجاره…………………………………………………………………………..۴۳

۱۲-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق……………………………………………………………………..۴۴

۱۳-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد………………………………………………..۴۵

۶-سلف…………………………………………………………………………………………………………………۴۵

سود معاملات سلف………………………………………………………………………………………………….۴۶

عملیات حسابداری…………………………………………………………………………………………………۴۷

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-ثبت وثایق وتضمینات…………………………………………………………………………………………۴۷

۷- جعاله……………………………………………………………………… ……………………………………..۴۸

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت……………………………………………………………….۴۹

عملیات حسابداری جعاله…………………………………………………………………………………………۴۹

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-اخذ وثیقه یا تضمین……………………………………………………………………………………………۴۹

۳-اخذ پیش دریافت………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار………………………………………………………………..۵۰

۵-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) …………………………………………….۵۰

۶- مزارعه……………………………………………………………………………………………………………۵۱

عملیات حسابداری مزارعه……………………………………………………………………………………….۵۲

۱-ثبت قرارداد………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-ثبت وثایق وتضمینات…………………………………………………………………………………………۵۲

۳-پرداخت بابت مزارعه …………………………………………………………………………………………۵۲

۴-دریافت سهم بانک…………………………………………………………………………………………….۵۳

۵-تسویه حساب مزارعه ………………………………………………………………………………………….۵۳

۶-برگشت حسابهای انتظامی …………………………………………………………………………………..۵۴

۹-مساقات……………………………………………………………………………………………………………۵۵

حسابداری مساقات…………………………………………………………………………………………………۵۵

۱- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-ثبت وثیقه یا تضمین……………………………………………………………………………………………۵۵

۳-پرداخت بابت مساقات…………………………………………………………………………………………۵۶

۴-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ………………………………………………………………………۵۶

۵-تسویه حساب مساقات…………………………………………………………………………………………۵۶

۶-برگشت حسابهای انتظامی……………………………………………………………………………………۵۶

فصل سوم : ضمانت نامه های بانکی

مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی ………………………………………………………………………………۶۰

مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي………………………………………………………………………….۶۱

۱- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده ……………………………………………………………..۶۱

۲-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات…………………………………………………………….. ………………۶۲

۳-ضمانتنامه پيش پرداخت………………………………………………………………………………………۶۳

۴-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار…………………………………………………………………………۶۴

۵-ضمانتنامه تعهد پرداخت………………………………………………………………………………………۶۵

۱-۵- ضمانتنامه گمركي………………………………………………………………… …………………….۶۵

انواع ضمانتنامه هاي گمركي …………………………………………………………….. ………………۶۵

۱-۱-۵- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي ……………………………………………….۵۶

۲-۱-۵- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا…………………………………………………………………۵۶

۳-۱-۵- ضمانتنامه ترانزيت كالا………………………………………………………………. ………..۶۶

۴-۱-۵- ضمانتنامه پاساوان کالا……………………………………………………………….. ………..۶۶

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی…………………………………………………………..۶۷

۲-۵- ضمانتنامه نظام وظيفه ………………………………………………………………… ………………..۶۸

۳-۵- ضمانتنامه دادگستري……………………………………………………………….. ………………….۶۹

۴-۵- ضمانتنامه هاي متفرقه………………………………………………………………… ………………..۶۹

صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك………………………………………………………………………………………….۷۰

صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن…………………………………………………..۷۱

ضمانتنامه ارزي ……………………………………………………………………………….. ……………….۷۲

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني…………………………………………………………….۷۲

نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت……………۷۲

مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري…………………………………۷۴

الف)اشخاص حقيقي………………………………………………………………………………. ………………۷۴

ب) اشخاص حقوقي……………………………………………………………………………. ………………….۷۴

مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه……………………………………………………….۸۰

الف)عمليات صدور ضمانتنامه………………………………………………………………….. ……………….۸۰

ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه………………………………………………………………………۸۲

۱-ب- ثبت انتظامي قرارداد………………………………………………………………… ………………..۸۲

۲-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه……………………………………………………………….. ………………۸۲

۳-ب – ثبت تعهدات ………………………………………………………………… ……………………….۸۲

۴-ب- ثبت سپرده نقدي………………………………………………………………… …………………….۸۳

۵-ب- ثبت تمبر مالياتي………………………………………………………………… …………………….۸۳

۶-ب- ثبت كارمزد………………………………………………………………… ……………….. ………..۸۳

ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد…………………………………………………………………….۸۴

مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي………………………………………………..۸۵

عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه…………………………………………………………………………….۸۶

نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها …………………………………………………………….۸۷

مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه………………………………………………………………… ………………۸۹

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه …………………………………………………………………………….۹۰

برگشت تعهدات ………………………………………………………………… ………………………………….۹۰

برگشت سپرده نقدی…………………………………………………………………………………………………۹۱

برگشت کارمز………………………………………………………………… ……………………. ………………۹۱

برگشت وثایق………………………………………………………………………………………………………….۹۱

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه………………………………………………………………………………………۹۲

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ………………………………………………………………. ……………۹۴

برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد……………………………………………………………۹۶

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر……………………………………………………………………………………………… …………….۱۰۱

 

مقدمه

 

 
 

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه ۲۹/۵/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس –اعتبارات تعاونی وتوزیع –ایران وعرب –بین الملل ایران –عمران –بیمه ایران –تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.

 

دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.

 

گزارش کارآموزی بانک ملت

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022