:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودگزارش كارآموزي سيالات برش

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/وردتعداد صفحات 130
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودگزارش كارآموزي سيالات برش :

گزارش كارآموزي سيالات برش 

فهرست

فصل اول

۱-۱- تاريخچه بهران……………………….. ۱

۱-۲- كليات عملكرد شركت نفت بهران…………… ۲

۱-۲-۱- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال  ۲

۱-۲-۲- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M.E.K… 2

۱-۲-۳- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن………… ۲

۱-۲-۴- واحد توليد ضد يخ…………………… ۳

۱-۲-۵- واحد توليد واكس كم روغن…………….. ۳

۱-۲-۶- واحد پايلوت……………………….. ۳

۱-۲-۷- واحد تسهيلات ………………………. ۳

۱-۲-۸- واحد آزمايشگاه…………………….. ۴

۱-۲-۹- واحد پژوهش………………………… ۴

۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازي و پركني………………. ۵

۱-۲- ۱۱- لوبكات………………………….. ۵

فصل دوم

۲-۱- مقدمه………………………………. ۶

۲-۲- ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي ………. ۷

۲-۲-۱- تقطير…………………………….. ۷

۲-۲-۲- تصفيه و پالايش شيميايي………………. ۷

۲-۲-۳- آسفالت گيري……………………….. ۷

۲-۲-۴- موم گيري………………………….. ۷

۲-۳- تقطير نفت خام……………………….. ۷

۲-۳-۱- تقطير در فشار (يك اتمسفر)…………… ۸

۲-۳-۲- تقطير در خلاء ……………………… ۸

۲-۴- دستگاه هاي تفكيك و تقطير روغن (لوب تاور).. ۹

۲-۵- شناخت هيدروكربورهاي روغن پايه…………. ۱۰

۲-۵-۱- گروه پارافينيك…………………….. ۱۱

۲-۵-۲- هيدروكربورهاي نفتنيك و مشخصات آنها…… ۱۲

۲-۵-۳- هيدروكربورهاي آروماتيك و خواص آنها…… ۱۳

۲-۵-۴- توزيع هيدروكربورها و انواع روغن پايه… ۱۳

۲-۶- واحد روغن سازي………………………. ۱۶

۲-۶-۱- استخراج مواد آروماتيك ونفتينيك……… ۱۷

۲-۶-۱-۱- تصفيه با اسيد……………………. ۱۷

۲-۶-۱-۲- استخراج با فورفورال ……………… ۱۸

۲-۶-۱-۳- عوامل مؤثر در جداسازي مواد آروماتيكي از لوب كات ۲۰

۲-۶ -۱-۴- خواص فورفورال ………………….. ۲۲

۲-۶-۱-۵- دستگاههاي عمده…………………… ۲۴

۲-۶-۲- روش هاي ديگر تصيه (حلال گاز هيدروژن)….. ۲۵

۲-۶-۳- عمليات آسفالت گيري…………………. ۲۶

۲-۶-۴- عمليات موم گيري……………………. ۲۷

۲-۶-۴-۱- كارخانه موم گيري…………………. ۲۸

۲-۶-۴-۲- خواص حلال ( MEX و تولوئن)………….. ۲۹

۲-۶-۴-۳- عوامل مؤثر در كيفيت و كميت محصول…… ۳۰

۲-۶-۴-۴- دستگاه هاي عمده …………………. ۳۳

۲-۶-۴-۵- روش موم گيري با اوره …………….. ۳۴

۲-۶-۴-۶- روش هيدروكراكتيگ…………………. ۳۴

۲-۷- توليد روغن از طريق تصفيه دوم………….. ۳۴

۲-۷-۱- روغنهاي مصرف شده ………………….. ۳۵

۲-۷-۲- ناخالصي هاي موجود در روغن مصرف شده…… ۳۵

۲-۷-۳- روشهاي معمول احياء روغنهاي مصرف شده….. ۳۶

۲-۷-۴- دستگاه هاي جداسازي گريز از مركز……… ۳۶

۲-۷-۵- دستگاه صافي لبه دار………………… ۳۶

۲-۷-۶- تصفيه شيميايي با مواد قليائي و صاف نمودن آن   ۳۶

۲-۷-۷- تصفيه با خاك مخصوص…………………. ۳۷

۲-۷-۸- تصفيه با اسيد سولفوريك……………… ۳۷

۲-۷-۹- خنثي نمودن بوسيله آهك و تصفيه با خاك مخصوص    ۳۷

فصل سوم

۳-۱- طبقه بندي استانداردهاي روغن…………… ۳۸

۳-۱-۱- تعريف روانكاري…………………….. ۳۹

۳-۲- شرايط اصلي روان كننده خوب…………….. ۳۹

۳-۳- انواع روان كننده…………………….. ۳۹

۳-۴- روغنهاي روان كننده نفتي………………. ۴۰

۳-۵- انواع روانكاري………………………. ۴۱

۳-۵-۱- روانكاري با لايه ضخيم ………………. ۴۱

۳-۵-۱-۱- روانكاري هيدرواستاتيك ……………. ۴۱

۳-۵-۱-۲- روانكاري هيدروديناميك ……………. ۴۲

۳-۵-۲- روانكاري با لايه نازك ………………. ۴۲

۳-۵-۳- روانكاري حدي………………………. ۴۲

۳-۵-۴- روانكاري خشك………………………. ۴۲

۳-۵-۵- روانكاري غلطان…………………….. ۴۲

۳-۶- تركيبات ساختار يك روغن صنعتي …………. ۴۳

۳-۶-۱- بررسي علل اضمحلال كيفيت روغن…………. ۴۳

۳-۶-۲- كاهش خصوصيات مواد افزودني…………… ۴۳

۳-۶-۲-۱- كاهش اثر بازدارنده هاي اكسيداسيون….. ۴۴

۳-۶-۲-۲- كاهش ويسكوزيته روغن………………. ۴۴

۳-۶-۲-۳- كاهش بازدارنده هاي رنگ زدگي……….. ۴۵

۳-۶-۲-۴- بازدارنده هاي كف…………………. ۴۵

۳-۷- اصطلاحات روانكاري…………………….. ۴۶

۳-۸- آزمونهاي مهم فيزيكي و شيميايي روغنهاي روان كننده    ۴۷

۳-۸-۱- ويسكوزيته ………………………… ۴۷

شرح آزمون

۳-۸-۱-۱- كاربرد و مزاياي اندازه گيري گرانروي در دماهاي فوق الذكر  ۵۲

۳-۸-۲- شاخص ويسكوزيته ……………………. ۵۲

شرح آزمون

۳-۸-۳- نقطه آنيلين……………………….. ۵۷

شرح آزمون

۳-۸-۴- دانسيته ………………………….. ۵۸

شرح آزمون

۳-۸-۵- عدد خنثي شدن………………………. ۶۰

۳-۸-۵-۱- عدد اسيدي كل…………………….. ۶۰

۳-۸-۵-۲- TBN…………………………….. 61

شرح آزمون

۳-۸-۵-۳- TAN…………………………….. 61

شرح آزمون

 

۳-۸-۶- ضريب شكست…………………………. ۶۱

شرح آزمون

۳-۸-۷- نقطه ريزش…………………………. ۶۲

شرح آزمون

۳-۸-۸- نقطه اشتعال ………………………. ۶۳

شرح آزمون

۳-۸-۹- نقطه احتراق……………………….. ۶۴

شرح آزمون

۳-۸-۱۰- كف ……………………………… ۶۴

شرح آزمون

۳-۸-۱۱- خوردگي مس………………………… ۶۶

شرح آزمون

۳-۸-۱۲- توانايي تحمل بار …………………. ۶۷

شرح آزمون

۳-۸-۱۳- مقدار آب ………………………… ۶۸

۳-۸-۱۴- عدد صابوني شدن……………………. ۶۸

۳-۸-۱۵- خاكستر…………………………… ۶۸

۳-۸-۱۶- نقطه ابري شدن…………………….. ۶۹

۳-۸-۱۷- خاصيت امولسيون و دمولسيون …………. ۷۰

۳-۸-۱۸- پايداري در مقابل اكسيداسيون………… ۷۰

فصل چهارم

۴-۱- عمليات فلزكاري ……………………… ۷۲

۴-۲- انواع سيالات عمليات فلزكاري……………. ۷۲

۴-۲-۱- روغن معدني خالص……………………. ۷۲

۴-۲-۲- روغن چرب خالص……………………… ۷۲

۴-۲-۳- روغن معدني و چرب مخلوط شده………….. ۷۳

۴-۲-۴- مخلوط روغن معدني و روغن چرب گوگرد دار شده ۷۳

۴-۲-۵- روغنهاي معدني گوگرد دار…………….. ۷۳

۴-۲-۶- روغنهاي معدني كلردار و گوگرد دار…….. ۷۳

۴-۲-۷- روغن معدني كلردار………………….. ۷۴

۴-۳- روغنهاي برش…………………………. ۷۴

۴-۴- روغنهاي حل شونده (روغنهاي امولسيون شونده). ۷۵

۴-۴-۱- امولسيونهاي معدني………………….. ۷۵

۴-۴-۲- سيالات نيمه سنتتيك………………….. ۷۵

۴-۴-۳- روغنهاي سنتتيك…………………….. ۷۵

۴-۵- امولسيفاير………………………….. ۷۶

۴-۶- روغنهاي امولسيون شونده……………….. ۷۶

۴-۶-۱- مزاياي روغنهاي امولسيون شونده……….. ۷۷

۴-۶-۲- معايب روغنهاي امولسيون شونده………… ۷۷

۴-۷- امولسيونهاي شيميايي نيمه سنتتيك……….. ۷۸

۴-۷-۱- مزاياي سيالات نيمه سنتتيك……………. ۷۸

۴-۸- سيالات سنتتيك………………………… ۷۸

۴-۸-۱- مزاياي سيالات سنتتيك………………… ۷۹

۴-۹- وظايف سيال روانكار…………………… ۷۹

۴-۱۰- معيار انتخاب نوع سيال عمليات فلزكاري …. ۷۹

۴-۱۱- سختي اعمال سيالات برش………………… ۸۰

۴-۱۱-۱- اعمال سبك………………………… ۸۰

۴-۱۱-۲- اعمال نيمه سخت……………………. ۸۰

۴-۱۱-۳- اعمال سخت………………………… ۸۱

۴-۱۱-۴- اعمال خيلي سخت……………………. ۸۲

مقاله اي در مورد سيالات برش………………. ۹۳-۸۲

پروژه ………………………………..  ۱۰۲-۹۴

واژه نامه انگليسي……………………… ۱۰۷-۱۰۳

منابع…………………………………. ۱۰۸

 

 


دانلودگزارش كارآموزي سيالات برش

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022