:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي ومشاوره و روان‌شناسي

  دسته :

  علوم تربیتی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 230
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي ومشاوره و روان‌شناسي :

سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتی و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان

چكيده

تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.

نمونه آماري اين تحقيق شامل ۱۲۴ نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه ۴۶ نفر از رشته مديريت آموزشي، ۴۲ نفر از رشته مشاوره و ۳۶ نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.

جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.

فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري ۹۵ درصد اطمينان آزمون شد.

در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.

۱ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.

۲ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.

۳ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.

۴ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.

۵ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.


« فهرست مطالب »

عنوان

تشكر و قدرداني——————————– أ

چكيده —————————————- د

فهرست مطالب———————————– ه

فهرست جداول ———————————- ط

فهرست نمودارها ——————————- ل

فصل اول : طرح كلي پژوهش————————— ۱

دعاي هنرمند———————————– ۲

مقدمه———————————————- ۳

بيان مسئله —————————– ۶

ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت ———— ۸

اهداف تحقيق ——————————— ۱۰

فرضيات تحقيق ——————————– ۱۲

تعريف مفاهيم و واژه ها———————– ۱۲

محدوديتهاي تحقيق—————————– ۱۳

خلاصه فصل————————————- ۱۵

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق —————- ۱۶

مقدمه—————————————- ۱۷

ساختار مغز و عملکرد آن———————– ۱۸

تعاريف خلاقيت :——————————- ۲۵

۱ . نگرشهاي خاستگاهي :———————– ۲۶

۲ . نگرشهاي فرايندي :———————— ۲۷

رابطه هوش و خلاقيت ————————— ۳۱

فرايند خلاقيت :——————————- ۳۶

مراحل والاس ———————— ۳۷

مراحل اسبورن ———————- ۳۹

مراحل تورنس ———————– ۴۱

نظريه هاي خلاقيت :—————————- ۴۲

 1. نظريه هاي جهان باستان——————– ۴۲
 2. نظريه هاي جديد فلسفي ——————— ۴۴
 3. نظريه هاي روان شناسي ——————– ۴۵
 4. روانکاوي جديد —————————- ۴۶

خصوصيات افراد خلاق ————————— ۴۹

نيازهاي افراد خلاق ————————— ۵۶

عوامل موثر در خلاقيت————————– ۵۸

هوش ——————————- ۵۹

ويژگيهاي شخصيتي——————– ۶۱

خانواده—————————- ۶۳

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت – ۶۵

نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت——- ۶۹

تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت :—————– ۷۰

سن ——————————– ۷۰

جنس——————————– ۷۱

ارزشها و فشارهاي اجتماعي ———- ۷۱

تحصيلات—————————– ۷۲

نقش کوشش در خلاقيت—————— ۷۲

شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت —————- ۷۳

تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري——————— ۷۴

يورش فكري—————————- ۷۵

مدل سينكتيكس ————————– ۷۷

تكنيك دلفي … ———————— ۷۸

آموزش خلاقيت ——————————— ۸۷

الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت————- ۸۷

آموزش خلاقيت در جهان —————- ۸۸

ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان — ۸۹

نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران ۹۳

آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد    ۹۶

محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت ۹۹

اصول اساسي در پرورش خلاقيت —————— ۱۰۷

عوامل موثر در پرورش خلاقيت —————— ۱۰۸

نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت ———– ۱۱۳

خلاقيت و حل مسئله ————————— ۱۱۵

خلاقيت و پيشرفت تحصيلي ——————— ۱۱۷

خلاقيت و هنر ——————————– ۱۱۸

خلاقيت و توسعه اقتصادي ———————- ۱۲۱

اثر محرک عاطفي در خلاقيت ——————– ۱۲۲

شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت ۱۲۶

موانع خلاقيت ——————————– ۱۲۸

عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت ———— ۱۲۷

با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد ۱۳۹

سوابق پژوهش در ايران ———————– ۱۴۱

سوابق پژوهش در خارج ———————— ۱۴۳

نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم————— ۱۴۷

 

فصل سوم : روش اجراي پژوهش————— ۱۵۰

روش تحقيق———————————– ۱۵۱

روش گرد آوري اطلاعات————————- ۱۵۲

ابزار گردآوري اطلاعات ———————– ۱۵۲

جامعه آماري——————————— ۱۵۲

تعداد و روش نمونه گيري ——————— ۱۵۳

نمره گذاري آزمون ————————— ۱۵۴

نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد —— ۱۵۴

اعتبار آزمون——————————– ۱۵۵

روش استخراج مصاحبه كتبي ——————– ۱۵۵

اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي ——– ۱۵۶

روشهاي آماري——————————– ۱۵۶

خلاصه فصل———————————— ۱۵۸

فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها —————————————— ۱۵۹

مقدمه————————————— ۱۶۰

تجزيه يافته هاي پژوهش ———————- ۱۶۱

تحليل يافته هاي پژوهش———————– ۲۰۵

خلاصه فصل ———————————– ۲۰۸

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات — ۲۰۹

نتيجه گيري———————————- ۲۱۰

پيشنهادات———————————– ۲۱۲

منابع ————————————– ۲۱۴

پيوستها ———————————— ۲۲۱

 

 

« فهرست جداول»

عنوان

جدول ۱-۲ عوامل و عناصر خلاقيت —————- ۵۹

جدول ۱-۳ پنج دامنه توضيح نمرات استاندارد — ۱۵۴

جدول ۱-۴ فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE——————– 161

جدول ۲-۴ پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مديريت آموزشي و روان‌شناسي به سوال ۱ مصاحبه كتبي ——————– ۱۶۲

جدول ۳-۴ پيشايندي سوال يك مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد —————————————— ۱۶۴

جدول ۴-۴ آزمون خي دو سوال يك مصاحبه كتبي — ۱۶۴

جدول ۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال (۱-۲) مصاحبه كتبي  ۱۶۵

جدول ۶-۴ پيشايندي سوال (۱-۲) مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۶۶

جدول ۷-۴ آزمون خي دوي سوال ۱-۲ مصاحبه كتبي— ۱۶۶

جدول ۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۲-۲ مصاحبه كتبي    ۱۶۷

جدول ۹-۴ پيشايندي سوال ۲-۲ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۶۹

جدول ۱۰-۴ آزمون في دو سوال ۲-۲ مصاحبه كتبي— ۱۶۹

جدول ۱۱-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۱-۳ مصاحبه كتبي   ۱۶۹

جدول ۱۲-۴ پيشايندي سوال ۱-۳ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۷۱

جدول ۱۳-۴ آزمون في دو سوال ۱-۳ مصاحبه كتبي— ۱۷۱

جدول ۱۴-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۲-۳ مصاحبه كتبي   ۱۷۱

جدول ۱۵-۴ پيشايندي سوال ۲-۳ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۷۳

جدول ۱۶-۴ آزمون في دو سوال ۲-۳ مصاحبه كتبي— ۱۷۳

جدول ۱۷-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۱-۴ مصاحبه كتبي   ۱۷۳

جدول ۱۸-۴ پيشايندي سوال‌ها مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد —————————————— ۱۷۵

جدول ۱۹-۴ آزمون خي دوي سوال ۱-۴ مصاحبه كتبي– ۱۷۵

جدول ۲۰-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۲-۴ مصاحبه كتبي   ۱۷۵

جدول ۲۱-۴ پيشايندي سوال ۲-۴ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۷۷

جدول ۲۲-۴ آزمون خي دو سوال ۲-۴ مصاحبه كتبي— ۱۷۷

جدول ۲۳-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۱-۵ مصاحبه كتبي   ۱۷۷

جدول ۲۴-۴ پيشايندي سوال ۱-۵ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۷۹

جدول ۲۵-۴ آزمون خي دوي سوال ۱-۵ مصاحبه كتبي– ۱۷۹

جدول ۲۶-۴ پاسه سه گروه آزمودني به سوال ۲-۵ مصاحبه كتبي   ۱۷۹

جدول ۲۷-۴ پيشايندي سوال ۲-۵ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۸۱

جدول ۲۸-۴ آزمون خي دو سوال ۲-۵ مصاحبه كتبي— ۱۸۱

جدول ۲۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۱-۶ مصاحبه كتبي   ۱۸۱

جدول ۳۰-۴ پيشايندي سوال ۱-۶ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۸۳

جدول ۳۱-۴ آزمون خي دو سوال ۱-۶ مصاحبه كتبي— ۱۸۳

جدول ۳۲-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۲-۶ مصاحبه كتبي   ۱۸۴

جدول ۳۳-۴ پيشايندي سوال ۲-۶ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد—————————————— ۱۸۵

جدول ۳۴-۴ آزمون خي دو سوال ۲-۶ مصاحبه كتبي— ۱۸۵

جدول ۳۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودني به سوال ۷ مصاحبه كتبي ۱۸۶

جدول ۳۶-۴ پيشايندي سوا ۷ مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد ۱۸۸

جدول ۳۷-۴ آزمون خي دو سوال ۷ مصاحبه كتبي—– ۱۸۸

جدول ۳۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودني سوال ۱-۸ مصاحبه كتبي  ۱۸۸

جدول ۳۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودني سوال ۲-۸ مصاحبه كتبي ۱۹۰

جدول ۴۰-۴ پاسخ افراد سه گروه آزمودني به سوال ۹ مصاحبه كتبي—————————————— ۱۹۱

جدول ۴۱-۴ وضعيت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبي ————————- ۱۹۲

جدول ۴۲-۴ پيشايندي جنس افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان————————————– ۱۹۳

جدول ۴۳-۴ آزمون خي دوي جنس افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان————————————– ۱۹۳

جدول ۴۴-۴ وضعيت سني افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي —————————— ۱۹۴

جدول ۴۵-۴ پيشايندي سن افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان————————————– ۱۹۶

جدول ۴۶-۴ آزمون كروكسال داليس سن افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان——————————– ۱۹۶

جدول ۴۷-۴ وضعيت رشته تحصيلي افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي—————————– ۱۹۷

جدول ۴۸-۴ پيشايندي رشته تحصيلي افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان——————————– ۱۹۸

جدول ۴۹-۴ آزمون خي دو رشته تحصيلي افراد و ميزان خلاقيت آنان—————————————— ۱۹۸

جدول ۵۰-۴ وضعيت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي——————————- ۱۹۹

جدول ۵۱-۴ پيشايندي معدل افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان————————————– ۲۰۱

جدول ۵۲-۴ آزمون كروكسال واليس معدل افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان——————————– ۲۰۱


« فهرست نمودارها»

عنوان

نمودار ۱-۲ محل تقاطع خلاقيت (در عوامل موثر در خلاقيت) ۵۸

نمودار ۲-۲ عمل مطلوب يادگيري زتروي———– ۶۷

نمودار ۱-۴ فراواني ميزان خلاقيت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسي و مديريت آزمودني و استفاده از پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. ———————————– ۱۶۱

نمودار ۲-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته به سوال ۱ مصاحبه كتبي را نشان مي‌دهد. ————————— ۱۶۳

نمودار ۳-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۲ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۶۵

نمودار ۴-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۲ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد.——————- ۱۶۸

نمودار ۵-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۳ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۷۰

نمودار ۶-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۳ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۷۲

نمودار ۷-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۴ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۷۴

نمودار ۸-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۴ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۷۶

نمودار ۹-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۵ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۷۸

نمودار ۱۰-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۵ مصاحبه كتبي نشان مي‌دهد. —————— ۱۸۰

نمودار ۱۱-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۶ مصاحبه كتبي را به طور كمي نشان مي‌دهد.—– ۱۸۲

نمودار ۱۲-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۶ مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي‌دهد.—- ۱۸۴

نمودار ۱۳-۴ فراواني پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۷ مصاحبه كتبي را به طور كيفي نشان مي‌دهد.—- ۱۸۶

نمودار ۱۴-۴ وضعيت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. —————- ۱۹۲

نمودار ۱۵-۴ وضعيت سني افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان مي‌دهد. —————- ۱۹۵

نمودار ۱۶-۴ فراواني افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان مي‌دهد. ————- ۱۹۷

نمودار ۱۷-۴ معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي در سه رشته مختلف را به طور كلي نشان مي‌دهد.   ۲۰۰

نمودار ۱۸-۴ معدل افراد داراي خلاقيت بالا را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ——————- ۲۰۲

نمودار ۱۹-۴ معدل افراد داراي خلاقيت متوسط را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ———– ۲۰۳

نمودار ۲۰-۴ معدل افراد داراي خلاقيت پايين را در سه گروه آزمودني به طور كلي نشان مي‌دهد. ———– ۲۰۳

نمودار ۲۱-۴ آزمون ضريب هم بستگي پيرسون كه پراکندگي معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقيت سه گروه آزمون را نشان مي‌دهد. —————————————— ۲۰۴

 

پروژه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي ومشاوره و روان‌شناسي

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022