:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن در خودروهای احتراق داخلی

  دسته :

  برق و الکترونیک

  فرمت/ورد تعداد صفحات 150
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن در خودروهای احتراق داخلی :

پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی 

 

 پایان نامه کارشناسی مهندسی برق قدرت

فهرست مطالب

عنوان

بخش اول : نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي

مقدمه…………………………………….. ۲

فصل اول: خصوصيات خودرو برقي

۱-۱ تعريف خودرو برقي……………………….. ۳

۱-۲ تاريخچه توليد خودرو برقي………………… ۴

۱-۳ انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آن………. ۶

۱-۳-۱ موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم…………. ۷

۱-۳-۲ موتورهاي الکتريکي جريان متناوب…………. ۸

۱-۴ باتري هاي قابل استفاده در خودروي برقي…….. ۱۰

۱-۵ سيستم هاي توليد و انتقال نيروبراي خودرو هاي الكتريكي توليد انبوه………………………. ۱۵

۱-۵-۱ خودرو برقي با موتورجريان مستقيم dc …….. 17

۱-۵-۲ خودروي برقي با موتورجريان متناوب ac …….. 19

۱-۵-۳ خودروهاي دو منظوره……………………. ۲۱

۱-۶ مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري……………… ۲۴

 

فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز

۲-۱ تأثير وزن در خودروي برقي………………… ۲۵

۲-۱-۱ تأثير وزن بر شتاب…………………….. ۲۶

۲-۱-۲ تأثير وزن در شيب ها…………………… ۲۶

۲-۱-۳ تأثير وزن بر سرعت…………………….. ۲۷

۲-۱-۴ تأثير وزن بر مسافت طي شده……………… ۲۷

۲-۱-۵ توزيع وزن……………………………. ۲۷

۲-۲ نيروي مقاومت هوا……………………….. ۲۸

۲-۳رانندگي در جاده…………………………. ۳۱

۲-۳-۱ توجه به تاير هاي خودرو………………… ۳۲

۲-۳-۲ محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو……… ۳۴

۲-۴ تجهيزات انتقال قدرت…………………….. ۳۴

۲-۴-۱ سيستم هاي انتقال قدرت…………………. ۳۵

۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتريکي وموتور احتراقي ۳۶

۲-۴-۳ بررسي دنده ها………………………… ۳۹

۲-۴-۴ جعبه دنده اتوماتيک و دستي……………… ۴۰

۲-۴-۵ سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبك يا سنگين براي روان كاري……………………….. ۴۰

۲-۵ مشخصات خودروهاي برقي……………………. ۴۲

۲-۵-۱ توان و گشتاور………………………… ۴۳

۲-۵-۲ محاسبه گشتاور لازم خودرو……………….. ۴۶

۲-۵-۳ محاسبه گشتاور خروجي موتور……………… ۴۶

۲-۵-۴ مقايسه منحني هاي گشتاور لازم وگشتاورخروجي موتور ۴۷

فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديلي

۳-۱مشخصات کلي خودروي درون شهري پيكان برقي…….. ۴۹

۳-۱-۱ شتابگيري مناسب……………………….. ۴۹

۳-۱-۲ سرعت ميانگين پيشينه…………………… ۴۹

۳-۱-۳ تأثير شيب……………………………. ۵۰

۳-۱-۴ برد…………………………………. ۵۰

۳-۲ محاسبه توان مورد نياز خودرو……………… ۵۰

۳-۲-۱ محاسبه نيروي شتابگيري…………………. ۵۱

۳-۲-۲ نيروي حرکت در شيب…………………….. ۵۳

۳-۲-۳ نيروي مقاومت غلتشي……………………. ۵۳

۳-۲-۴ نيروي مقاومت هوا……………………… ۵۳

۳-۲-۵ نيروي مقاومت وزش باد………………….. ۵۴

۳-۲-۶ رسم منحني گشتاور و توان……………….. ۵۴

۳-۳ طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت…… ۵۸

 

۳-۳-۱ فلايول……………………………….. ۵۸

۳-۳-۲ بوش نگهدارنده فلايول…………………… ۶۱

۳-۳-۳ محاسبه فلنج پوسته…………………….. ۶۳

۳-۳-۴ طراحي شاسي زير موتور………………….. ۶۴

بخش دوم: نحوه تأمين انرژي و عملکرد خودروي خورشيدي

مقدمه…………………………………….. ۶۸

فصل اول : سلولهاي خورشيدي

۱-۱ توضيحات کلي……………………………. ۷۲

۲-۱ بازدهي سلول……………………………. ۷۳

۳-۱ انواع سلولهاي سيليکوني………………….. ۷۳

۴-۱ فناوريهاي توليد………………………… ۷۴

۱-۴-۱ Screen printed………………………….. 74

۵-۱ مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي…………… ۷۴

۱-۵-۱ نحوه كاركردن سلولهاي خورشيدي(فتوولتاييكpv). 74

۲-۵-۱ سيليكون در سلولهاي خورشيدي…………….. ۷۶

۳-۵-۱هنگامي كه نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي كند  ۸۰

فصل دوم: طراحي بدنه و شاسي

۱-۲ مقدمه…………………………………. ۸۱

۲-۲ بارهاي وارده به شاسي……………………. ۸۳

۱-۲-۲ بارهاي استاتيكي………………………. ۸۳

۲-۲-۲ بارهاي ديناميكي(مربوط به سيستم تعليق)…… ۸۳

۳-۲-۲ نياز منديها………………………….. ۸۳

۴-۲-۲ انواع شاسيها…………………………. ۸۴

۵-۲-۲ فرم فضايي……………………………. ۸۴

۶-۲-۲ مواد به كار رفته در شاسيها…………….. ۸۵

۷-۲-۲ مونوكوكهاي كامپوزيتي………………….. ۸۶

۸-۲-۲ جاي راننده…………………………… ۸۶

فصل سوم: ناحيه خورشيدي

۱-۳ مقدمه…………………………………. ۸۷

۲-۳ بررسي عوامل گوناگون…………………….. ۸۷

۱-۲-۳ خنك نگهداشتن ناحيه……………………. ۸۷

۲-۲-۳ چيدن سلولها………………………….. ۸۷

۳-۲-۳ اتصال داخلي سلولها……………………. ۸۸

۴-۲-۳ پوششها………………………………. ۸۸

۳-۳ حفاظ سلولها……………………………. ۸۸

۱-۳-۳ فناوريها…………………………….. ۸۹

۴-۳ تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR …….. 89

۵-۳ طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي و زير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر ۹۰

۱-۵-۳ وضعيت الكتريكي ناحيه پانل خورشيدي………. ۹۳

۲-۵-۳ نكات استنتاجي………………………… ۹۶

۶-۳ نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي.. ۹۶

۱-۶-۳ مشخصات ناحيه…………………………. ۹۶

فصل چهارم: تحليل آيروديناميکي

۱-۴ مقدمه…………………………………. ۹۷

۲-۴ طراحي پيکره اصلي……………………….. ۹۷

۱-۲-۴ قوانين مسابقه………………………… ۹۷

۳-۴ نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه………. ۹۷

۴-۴ نحوه طراحي براي دراگ پايين………………. ۹۹

۵-۴ نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب……….. ۱۰۱

۶-۴ نيازهاي اضافي توان خورشيدي…………….. ۱۰۲

۷-۴ نحوه طراحي ناحيه خورشيدي………………. ۱۰۳

۸-۴ ساختن شکل اصلي به صورت تجربي…………… ۱۰۶

۹-۴ تحليل طراحي………………………….. ۱۰۶

۱۰-۴ خواندن نقشه ها براي CFD………………. 107

۱۱-۴ نتايج CFD…………………………… 108

۱۲-۴ طراحي دوباره براساس CFD………………. 110

۱۳-۴ نتايج CFD از تحليل دوم……………….. ۱۱۰

۱۴-۴ نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه.. ۱۱۰

فصل پنجم : سيستم هاي مکانيکي

۱-۵ مقدمه……………………………….. ۱۱۲

۲-۵ سيستم رانش ………………………….. ۱۱۴

۱-۲-۵ بررسي عملكرد سيستم رانش……………… ۱۱۵

۲-۲-۵ انواع مكانيزمها…………………….. ۱۱۵

۳-۲-۵ انواع سيستمهاي انتقال قدرت…………… ۱۱۷

۳-۵ سيستم تعليق …………………………. ۱۱۸

۱-۳-۵ معايب……………………………… ۱۱۸

۲-۳-۵ مزايا……………………………… ۱۱۸

۳-۳-۵ رفتارهاي دلخواه از تعليق…………….. ۱۱۹

۴-۳-۵ اجزا………………………………. ۱۱۹

۵-۳-۵ انواع سيستم تعليق…………………… ۱۱۹

۴-۵ ترمزها………………………………. ۱۲۱

۱-۴-۵ انواع ترمزها……………………….. ۱۲۱

۲-۴-۵ مشكلات……………………………… ۱۲۲

۳-۴-۵ توضيح……………………………… ۱۲۲

۵-۵ چرخ ها و تايرها ……………………… ۱۲۲

۱-۵-۵ انواع چرخها………………………… ۱۲۲

۲-۵-۵ تايرها…………………………….. ۱۲۴

۳-۵-۵ تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها.. ۱۲۴

فصل ششم : موتور

۱-۶ انواع موتور …………………………. ۱۲۶

۱-۱-۶ القاييAC…………………………… 126

۲-۱-۶ مقاومت متغير……………………….. ۱۲۶

۳-۱-۶ DC جارو بك شده……………………… ۱۲۶

۴-۱-۶ DC بدون جاروبك……………………… ۱۲۷

۵-۱-۶ موتورهاي چرخ……………………….. ۱۲۷

غزال ايراني …………………………….. ۱۲۸

چكيده غير فارسي …………………………. ۱۳۹

منابع ………………………………….. ۱۴۰

چكیده :
این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یكی از برنامه های اصلی صنعت در چند ساله اخیر در مورد خودروهای برقی تهیه و تدوین شده است  واین پروژه به بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی می پردازد .
سالهای ابتدایی ساخت خودروهای برقی به سال ۱۹۰۰ میلادی بر می گردد كه در آن زمان از یك طرف به علت مشكلاتی كه موتورهای الكتریكی دارا بودند و از طرف دیگر اكتشاف جدید نفت و تولید فراوان آن در پیشرفت چشمگیر موتورهای احتراق داخلی ساخت این خودروها مورد توجه قرار نمی گرفت . ولی با به وجود آمدن جنگهای جهانی و كشمكش های بر سرنفت باعث شد این ماده ارزش بیشتری پیدا كند و توجه ها بیشتر به خودروهای برقی جذب شود و این بود كه از سال ۱۹۹۰ میلادی تولید خودروهای برقی به طور جدی تری مورد توجه قرار گرفت .
در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یك موتور الكتریكی ، كنترلر ، باتریها و شارژر آن می باشد مجموعه محرك برقی خودروی برقی وظیفه دارد جریان مستقیم تولید شده توسط باتری را به انرژی مكانیكی تبدیل نماید كه منظور از مجموعه محرك كلیه قطعاتی است كه جریان مستقیم باتری ها را به نیروی كششی و گشتاور لازم برای حركت چرخها تبدیل می كنند از مهمترین ویژگیهای خودروی برقی برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شیب روی ، و بارگیری و انعطاف پذیری) و مدت شارژ و قیمت بالای باتریها در اغلب خودروهای برقی موجود مجموعه محرك است .

پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن در خودروهای احتراق داخلی

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022