:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی روشهای تامین مالی در بورس اوراق بهادار

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/ورد تعداد صفحات 152
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی روشهای تامین مالی در بورس اوراق بهادار :

پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

فهرست مطالب

عنوان

 

تشكر و قدرداني …………………. أ

تقديم به ………………………. ب

چكيده …………………………. د

فصل اول : كليات تحقيق …………… ۱

مقدمه …………………………. ۲

بيان مسئله …………………….. ۴

اهميت موضوع تحقيق ……………… ۶

اهداف تحقيق ……………………. ۸

دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع …… ۹

فرضيه هاي تحقيق ………………… ۱۰

قلمرو تحقيق ……………………. ۱۱

جامعه آماري ……………………. ۱۱

روش تحقيق ……………………… ۱۲

روش جمع آوري اطلاعات ……………. ۱۲

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ………… ۱۳

ساختار كلي تحقيق ……………….. ۱۳

تعريف واژه ها ………………….. ۱۳

فصل دوم : ادبيات تحقيق ………….. ۱۷

بخش اول : روشهاي تامين مالي …………… ۱۹

تاريخچه ……………………….. ۲۰

شيوه هاي تامين مالي …………….. ۲۲

روشهاي متداول براي تامين مالي ……. ۲۵

تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ۲۶

وامهاي بلند مدت ………………… ۲۹

ويژگيهاي وامهاي بلند مدت ………… ۲۹

مزاياي وامهاي بلند مدت ………….. ۲۹

معايب وامهاي بلند مدت …………… ۳۰

سهام ممتاز …………………….. ۳۰

ويژگي هاي سهام ممتاز ……………. ۳۱

انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي ۳۲

مزاياي انتشار سهام ممتاز ………… ۳۳

معايب انتشار سهام ممتاز …………. ۳۴

سهام عادي ……………………… ۳۵

ويژگيهاي سهام عادي ……………… ۳۵

انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي   ۳۸

مزاياي انتشار سهام عادي …………. ۳۸

معايب انتشار سهام عادي ………….. ۳۹

اختيار خريد سهام ……………….. ۴۰

ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي …… ۴۱

مزاياي اختيار خريد سهام ………… ۴۲

معايب اختيار خريد سهام ………….. ۴۳

سهام عادي ……………………… ۴۳

ويژگيهاي عمومي سهام عادي ………… ۴۴

نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها   ۴۵

نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها . ۴۶

سودهاي توزيع نشده شركت ………….. ۴۶

سود انباشته ……………………. ۵۰

مزاياي استفاده از سود انباشته ……. ۵۱

معايب استفاده از سود انباشته …….. ۵۲

روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها   ۵۳

سود سهمي ………………………. ۵۴

اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره ۱۵ .. ۵۹

بازده سهام …………………….. ۶۰

بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي …………. ۶۲

هزينه سرمايه …………………… ۶۳

محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه … ۶۹

مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري ……. ۷۰

معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري …….. ۷۰

معايب استفاده ارزش بازار ………… ۷۲

نظريه هاي ساختار سرمايه …………. ۷۳

مفروضات CAPM…………………… 74

نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت   ۸۰

موسسات درحال رشد ……………….. ۸۱

موسسات در حال افول ……………… ۸۱

موسسات در حال بلوغ ……………… ۸۱

تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) … ۸۱

عوامل موثر بر سياست تقسيم سود ……. ۸۲

بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها    ۸۶

تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها   ۸۷

تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها    ۸۸

تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها ۸۹

تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها  ۸۹

اهرام مالي …………………….. ۹۲

سيات تقسيم سود و ارزش شركت ………. ۹۳

اصول اساسي حاكم بر تحقيق ………… ۹۳

اثر سياست تقسيم سود …………….. ۹۴

سودآوري و ارزش شركت …………….. ۹۵

رشد تقسيم سود و رشد سودآوري ……… ۹۶

بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) … ۹۸

تحقيقات انجام شده در خارج از ايران .. ۹۹

تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران …. ۱۰۴

فصل سوم : متدولوژی تحقيق ……….  ۱۰۵

مقدمه …………………………. ۱۰۶

روش تحقيق ……………………… ۱۰۶

اهداف تحقيق ……………………. ۱۰۷

فرضيه هاي تحقيق ………………… ۱۰۸

جامعه آماري ……………………. ۱۱۰

نمونه آماري ……………………. ۱۱۰

قلمرو تحقيق ……………………. ۱۱۹

روش جمع آوري اطلاعات …………….. ۱۱۹

روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق . ۱۲۰

ضريب همبستگي پيرسون …………….. ۱۲۰

آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك………………………… ۱۲۴

آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر)   ۱۲۸

آزمون K-S ……………………… 130

 

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق  ۱۳۱

مقدمه …………………………. ۱۳۲

آزمون فرضيه ها …………………. ۱۳۲

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات … ۱۴۲

مقدمه …………………………. ۱۴۳

نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ……… ۱۴۳

نتيجه گيري كلي …………………. ۱۴۵

پيشنهادت تحقيق …………………. ۱۴۶

پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ۱۴۶

پيشنهادات آتي ………………….. ۱۴۶

محدوديتهاي تحقيق ……………….. ۱۴۷

منابع و مآخذ ……………………

ضمائم و پيوستها …………………

 

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

پروژه بررسی روشهای تامین مالی در بورس اوراق بهادار

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022