:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني

  دسته :

  روش تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات 100
  قیمت : 7500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني :

پروژه بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

گسترده علمی موضوع مورد پژوهش

۱-موضوع پژوهش

۲- ابعاد موضوع پژوهشی

۳- هدف پژوهش

۴- امكان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری

۵- سوالهای پژوهش

۶- فرضیه های تحقیق

۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی

۶-۷-۱- متغیر پیش بینی كننده

۷-۲- متغیر پیش بینی شونده

۷-۳- هوش هیجانی

۷-۴- هیجان

۷-۵- سلامت روانی

۷-۶- علائم جسمانی

تعریف نظری

تعریف عملیات

۷-۷- اضطراب و اختلال در خواب

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

۸-۷- اختلال در كنش اجتماعی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

۹-۷- افسردگی شدید یا اساسی

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

چكیده فصل

 

فصل دوم

مرور و تحلیل یافته های پیشین

در قلمرو و موضوع

تاریخچة هوش هیجانی

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش میانی فردی

هوش انتزاعی

هوش عینی

هوش هیجان و مؤلفه های آن

خود آگاهی

خود كنترلی یا مدیریت خود

شعور اجتماعی

خود انگیزی

۴- مهارتهای اجتماعی

اساس فرهنگی هوش هیجانی

تفاوت IQ با هوش هیجانی

زمینه های بحث هوش هیجانی

۹- كالبد شكافی یك تسخیر هیجانی

۹-۱ مقدمه

۹-۲- سیستم ارتباط عصبی

۹-۳- قراول هیجانی

۹-۴- متخصص حافظه هیجانی

۹-۵- هماهنگی فكر و هیجان

۱۰- مختصری درباره بهداشت روانی

۱۱- تعریف مفاهمی بداشت روانی

۱۲- صلامت روان از نظر آلپورت

۱۳- سلامت روان از نظری رل راجرز از یك فرم

۱۴- ملاكهای مهم از نظر فیشن

۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

۱۴- ملاكهای مهم از نظر فیشن

۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی

تأمین نیازهای جسمانی

تأمین نیازهای روانی

احساس ایمنی

احساس ارزشمندی

میل به موقعیت

واقع بینی

یادگیری گذشته

عوامل اجتماعی

نمادهای اجتماعی

شرایط محیطی

اصلاح و سبک روش زندگی

۱۷- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی

۱۸- انسان سالم

۱۱- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

 

فصل سوم

فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع

روش تحقیق

جامعه مورد بررسی

نمونه منتخب

روش نمونه گیری

ابزار و روش اجرای پژوهش

۵-۱- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)

روش اجرای آزمون

روش نمره گذاری

جدول مربوط به هر كدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است

۵-۲- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )

روایی و اعتبار

روش اجرای آزمون

روش نمره گذاری

روش قراردادی

۵-۳- روشهای آماری و منطق استفاده از آن

 

فصل چهارم

ارائه و تحلیل نتایج

یافته های توصیفی

جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی

محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول

محاسبه انحراف استاندارد

محاسبه شریب همبستگی

محاسبه آزمون معناداری همبستگی

جدول سطح معنادار بودن

محاسبات مربوط به فرضیه دوم

رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی

محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب

محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوش هیجانی با به کارکرد اجتماعی

محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی

 

فصل پنجم

بحث ونتایج كلی

 

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

پرسشنامه

پرسشنامه سلامت عمومی

 

پروژه بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022