:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 170
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات :

 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر

فهرست مطالب

عنوان

چكيده                                           ۱

فصل اول: كليات پژوهش         

۱-۱- مقدمه                                               ۴

۲-۱- بيان مسئله                                              ۶

۳-۱- اهميت ضرورت پژوهش                                   ۷

۴-۱- انگيزه پژوهش                                        ۹

۵-۱- هدف پژوهش                                           ۹

۶-۱- سوال پژوهش                                          ۱۰

۷-۱- تعاريف عملياتي                                          ۱۱

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

۱-۲- مباني نظري پژوهش

۱-۱-۲- فرهنگ سازماني                                     ۱۴

۲-۱-۲- تعاريف فرهنگ سازماني                                       ۱۵

۳-۱-۲- اهميت فرهنگ سازماني                                    ۱۷

۴-۱-۲- خصوصيات فرهنگ سازماني                                  ۲۰

۵-۱-۲- منابع فرهنگ                                            ۲۲

۶-۱-۲- شيوه پيدايش فرهنگ                                      ۲۲

۷-۱-۲- انواع فرهنگ سازمان                                     ۲۳

۸-۱-۲- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي                               ۲۸

۹-۱-۲- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                ۲۸

۱۰-۱-۲- فرهنگ سازماني و توسعه                                 ۲۹

۱۱-۱-۲- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش                              ۲۹

۱۲-۱-۲- رابطه فناوري و فرهنگ                                      ۳۰

۱۳-۱-۲- رابطه فرهنگ و مديريت                                  ۳۱

۱۴-۱-۲- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني                               ۳۱

۱۵-۱-۲- كاركرد فرهنگ سازمان                                   ۳۱

۱۶-۱-۲- زنده نگه داشتن فرهنگ                                 ۳۲

۱۷-۱-۲- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني                             ۳۳

۱۸-۱-۲- تغيير فرهنگ سازماني                                       ۳۴

۱۹-۱-۲- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار                      ۳۵

۲۰-۱-۲- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني                       ۳۵

۱-۲۰-۱-۲- الگوي آجيل پارسونز                                  ۳۵

۲-۲۰-۱-۲- الگوي اوچي                                     ۳۶

۳-۲۰-۱-۲- الگوي پيترز و واترمن                                ۳۷

۴-۲۰-۱-۲- الگوي ليت وين و اترينگر                                  ۳۹

۵-۲۰-۱-۲- الگوي كرت لوين                                      ۴۰

۶-۲۰-۱-۲- الگوي منوچهر كيا                                    ۴۰

۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱-۲-۲- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات                       ۴۲

۲-۲-۲- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات                        ۴۳

۳-۲-۲- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات                         ۴۶

۴-۲-۲- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي                            ۴۹

به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…

۵-۲-۲- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱-۵-۲-۲- پول الكترونيك                              ۵۰

۲-۵-۲-۲- تجارت الكترونيك                             ۵۱

۳-۵-۲-۲- دولت الكترونيك                              ۵۳

۴-۵-۲-۲- نشر الكترونيك                               ۵۴

۵-۵-۲-۲- پارك هاي فناوري                             ۵۴

۶-۵-۲-۲- شهر اينترنتي                                ۵۶

۷-۵-۲-۲- دهكده جهاني                                ۵۶

۶-۲-۲- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱-۶-۲-۲- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                     ۵۷

۲-۶-۲-۲- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows                                                       ۵۸

۳-۶-۲-۲- واژه پردازها Word                          ۵۸

۴-۶-۲-۲- صفحه گسترها Excel                            ۵۹

۵-۶-۲-۲- بانك اطلاعاتي Access                         ۵۹

۶-۶-۲-۲- ارائه مطلب Power point                         ۶۰

۷-۶-۲-۲- اينترنت Internet                               ۶۰

۷-۲-۲- ظهور اينترنت                                  ۶۲

۸-۲-۲- اينترنت چيست                                  ۶۲

۹-۲-۲- شبكه عنكبوتي جهاني                            ۶۳

۱۰-۲-۲- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات                         ۶۳

۱۱-۲-۲- فناوري پوش                                   ۶۴

۱۲-۲-۲- ارتباطات شبكه اي                             ۶۴

۱۳-۲-۲- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                    ۶۶

۱۴-۲-۲- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات                          ۶۶

۱۵-۲-۲- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات                        ۶۷

۱۶-۲-۲- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                      ۶۹

۱۷-۲-۲- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        ۷۰

۱۸-۲-۲- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات                        ۷۰

۱۹-۲-۲- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي                       ۷۲

۲۰-۲-۲- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي                   ۷۲

۲۱-۲-۲- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور                                    ۷۴

سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…

۲۲-۲-۲- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات                      ۷۷

۲۳-۲-۲- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات                  ۷۹

۲۴-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده                                                     ۸۰

۲۵-۲-۲- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات                                       ۸۱

۲۶-۲-۲- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان                                                   ۸۴

۲۷-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه                                        ۸۵

۲۸-۲-۲- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا                                                ۸۶

۲۹-۲-۲- مديريت فناوري اطلاعات IT                      ۸۷

۳-۲- پيشينه پژوهش                                   ۸۸

۱-۳-۲- پژوهش هاي داخل كشور                          ۸۸

۲-۳-۲- پژوهش هاي خارج كشور                          ۹۲

 

فصل سوم: فرايند پژوهش   (پایان نامه فاقد فصل ۳ می باشد)

۱-۳- روش پژوهش                                      ۱۰۳

۲-۳- جامعه پژوهش                                    ۱۰۳

۳-۳- نمونه و روش نمونه گيري                         ۱۰۳

۴-۳- ابزار پژوهش                                    ۱۰۴

۱-۴-۳- پرسشنامه فرهنگ سازماني                       ۱۰۴

۲-۴-۳- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات                         ۱۰۴

۵-۳- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش                                                       ۱۰۵

۶-۳- روش جمع آوري اطلاعات                             ۱۰۵

۷-۳- روشهاي تجزيه و تحليل آماري                     ۱۰۶

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

۱-۴- مقدمه                                           ۱۰۸

۲-۴- اطلاعات عمومی                                    ۱۰۹

۳-۴- توصيف داده ها                                  ۱۱۲

۴-۴- تحليل داده ها                                  ۱۳۰

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۱-۵- بحث و نتيجه گيري                               ۱۵۲

۱-۱-۵- تفسير سوال اصلي پژوهش                         ۱۵۲

۲-۱-۵- تفسير سوالات فرعي پژوهش

۱-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي اول پژوهش                  ۱۵۳

۲-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش                  ۱۵۴

۳-۲-۱-۵- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش                  ۱۵۵

۲-۵- نتيجه كلي                                     ۱۵۶

۳-۵- محدوديتها و مشكلات پژوهش                        ۱۵۷

۴-۵- پيشنهادهاي پژوهش                                ۱۵۷

۵-۵- خلاصه پژوهش                                     ۱۵۹

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي                                   ۱۶۳

فهرست منابع لاتين                                    ۱۶۹

 

ضمايم

پرسشنامه فرهنگ سازماني

پرسشنامه فناوري اطلاعات

 

فهرست جداول

عنوان

جدول شماره (۲-۱) هفت موضوع مورد مقايسه در سازمانها توسط ويليام اوشي

جدول شماره (۲-۲) سال شمار رسانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                   ۷۸

جدول شماره (۳-۱) حجم نمونه                          ۱۰۳

جدول شماره (۴-۱) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس                                                  ۱۰۹

جدول شماره (۴-۲) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل                                           ۱۱۰

جدول شماره (۴-۳) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات                                         ۱۱۱

جدول شماره (۴-۴) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نوآروي و ريسك پذيري                                    ۱۱۲

جدول شماره (۴-۵) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به جزئيات                                         ۱۱۴

جدول شماره (۴-۶) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب نتيجه محوري                                           ۱۱۶

جدول شماره (۴-۷) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به افراد (فردگرایي)                             ۱۱۷

جدول شماره (۴-۸) توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب توجه به گروه (گروه گرايي)                                 ۱۱۸

جدول شماره (۴-۹) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب تهور طلبي                                                    ۱۱۹

جدول شماره (۴-۱۰) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ثبات                                                    ۱۲۰

جدول شماره (۴-۱۱) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب آشنايي با مفاهيم و اصول                                      ۱۲۱

جدول شماره (۴-۱۲) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب مديريت فايلها                                          ۱۲۳

جدول شماره (۴-۱۳) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب واژه پردازها                                           ۱۲۴

جدول شماره (۴-۱۴) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب صفحه گسترها                                            ۱۲۵

جدول شماره (۴-۱۵) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب بانكهاي اطلاعاتي                                        ۱۲۷

جدول شماره (۴-۱۶) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ارائه مطلب                                             ۱۲۸

جدول شماره (۴-۱۷) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب اينترنت                                                ۱۲۹

جدول شماره(۴-۱۸)نتايج حاصل از آزمون همبستگي فرهنگ سازماني و                                         ۱۳۱

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴- ۱۹) نتايج حاصل از آزمون چگونگي ميزان بكارگيري فناوري                                       ۱۳۲

اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان

جدول شماره (۴-۲۰)نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نو آوري و بكارگيري                                       ۱۳۵

فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۱) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به جزئيات و                                       ۱۳۶

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۲) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين نتيجه محوري و                                         ۱۳۹

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۳) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به افراد و                                            ۱۴۱

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۴) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين توجه به گروه و                                       ۱۴۳

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۵) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين تهور طلبي و                                           ۱۴۵

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۶) نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين ثبات و                                            ۱۴۷

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

جدول شماره (۴-۲۷)نتايج حاصل از آزمون سوال تفاوت ميزان بكارگيري                                          ۱۵۰

فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد

 

 

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار شماره (۲-۱)مدل پنج عاملي فرهنگ سازماني                                                      ۴۰

نمودار شماره (۲-۲)ارتباط تئوري، رفتار، فرهنگ سازماني                                                ۴۱

نمودار شماره (۲-۳)پيداش فناوري اطلاعات و ارتباطات از تلفيق سه حوزه اطلاعات،                           ۴۵

رايانه و ارتباطات

نمودار شماره (۲-۴)عصر كشاورزي، صنعت، اطلاعات                      ۴۶

نمودار شماره (۴-۱)توزيع نسبي پاسخگويان برحسب جنس                                                    ۱۰۹

نمودار شماره (۴-۲) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل                                           ۱۱۰

نمودار شماره (۴-۳) توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات                                          ۱۱۱

نمودار شماره (۴-۴) رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                          ۱۳۱

نمودار شماره (۴-۵) ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان                               ۱۳۳

نمودار شماره (۴-۶) رابطه نوآوري و ريسك پذيري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                 ۱۳۵

نمودار شماره (۴-۷) رابطه توجه به جزئيات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                          ۱۳۷

نمودار شماره (۴-۸) رابطه بين نتيجه محوري و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                          ۱۳۹

نمودار شماره (۴-۹) رابطه بين توجه به افراد و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                        ۱۴۱

نمودار شماره (۴-۱۰) رابطه بين توجه به گروه و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                        ۱۴۳

نمودار شماره (۴-۱۱) رابطه بين تهور طلبي و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                          ۱۴۵

نمودار شماره (۴-۱۲) رابطه بين ثبات و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات                              ۱۴۷

نمودار شماره (۴-۱۳)ميزان بكار گيري فناوري اطلاعات وارتباطات دربين كاركنان زن و مرد                  ۱۵۰

چكيده

 

فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد ۲۶۵۹ نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي ۳۳۰ نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.

ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.

بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.

ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.

پروژه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022