:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 205
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان :

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه ۵ مشهد

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه ۵ مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي ۱۰۴ نفر مي‌باشند كه از ميان آنها ۴۰ نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند حجم نمونه براي گروه ذي نفعان ۱۲۰ نفر مي‌باشد كه هر دو نمونه به شيوه ي نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله را يا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش ۲ پرسش نامه به شرح زير مي‌باشد.

۱-  پرسشنامه تيپ شخصيتي مايرز- بريگز كه پرسشنامه هنجار شده است و براي تعيين تيپ شخصيتي توسط مديران پاسخ داده شده است.

۲- پرسشنامه اثر بخشي مدير كه توسط محققين ساخته شده و توسط اساتيد مديريت اجرا و تاييد گرديده است كه اين پرسشنامه توسط گروه ذينفعان (معلمين، انجمن اولياء، مربيان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي آزمون فرضيه اصلي از آزمون جداول توافقي استفاده شده است براي تحليل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتايج بدست آمده عبارتند از:

۱-  بين تيپ شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد.

۲-  مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ESTJ” هستند از اثر بخشي بالايي برخوردارند.

۳-  مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ISTJ” هستند از اثر بخشي بالايي برخوردار هستند.

۴-  مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “”ESTP هستند از اثر بخشي متوسط برخورداند.

۵-  مديراني كه داراي تيپ شخصيتي “ISTP” هستند از اثر بخشي پايين برخورداند.

نتايج بدست آمده گوياي اين مطلب است كه مديراني كه تيپهاي خاصي شخصيتي داشته باشند اثر بخشي بيشتري دارند.

فهرست

فصل اول : مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه‌هاي پژوهش
متغيرها و تعاريف آنها
تعاريف نظري متغيرها
تعاريف عملياتي متغيرها
تعاريف اصطلاحات

فصل دوم پيشينه تحقيق
شخصيت
تعاريف شخصيت
حوزه‌هاي شخصيت
ساختار
فرآيند
رشد و نمو
آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار
مضامين عمده در نظريه شخصيت
وحدت رفتار و مفهوم خويشتن
سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار
رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود
اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار
نظريه‌هاي شخصيت
نظريه روان كاوي در شخصيت
زيگموند فرويد
نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت)
سطوح شخيت هشيار ، نيمه هشيار و ناهشيار
ساختار شخصيت نهاد، من و فرامن
نظريه نوروان كاوي
كار گوستاو يونگ
نكات برجسته ي نظريات يونگ
روان شناسي فردي
آلفرد آدلر
بررسي نظريات آدلر
نظریه اختلالات شخصیتی
كارن هورناي
بررسي نظريات هورناي
نظریه روان پزشکی بین فردی
هري استاك ساليوان
بررسي نظريات ساليوان
تظريه پديدار شناختي (فرد محور)
كارل راجرز
بررسي نظريات و كارهاي راجرز
تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز
ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز
نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت
آبراهام مازلو
نظريه رويكرد صفات در شخصيت
گوردون آلپورت
بررسي نظريات آلپورت
نظريه چندبعدی شخصیت
هانس ج آي سنك
بررسی نظريات آیسنک
ابعاد اساسي شخصيت
نظرريه رويكرد تحليلي عاملي صفات
ريموند كوته
بررسي نظريات كتل در شخصيت
نظریات رابطه شغل و شخصیت
شخصيت نوع A
شخصيت نوع B
بررسي چند خصوصیت شخصیتی در شغل
اثر كانون كنترل
ماكياول گرايي
مناعت طبع يا عزت نفس.
سازگاري با موقعيت
خطر پذيري
شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن
شخصيت در قرآن
تیپ شناسی
نظريه‌هاي تيپ شناسي
زندگینامه
نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت
تیپ شناسی در تست رورشاخ
ظريه ساخت بدن و خلق وخوی
نظريه شلدن (ريخت شناسي)
نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني
تيپ‌شناسي يونگي
اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ
كاركردهاي غير عقلاني
كاركردهاي عقلاني
روابط كاركردي
انواع كاركرد
تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ
توصيف تيپ‌هاي شانزده‌گانه
اهميت شناخت تيپ‌هاي روانشناختي
نقد تيپ شناسايي يونگي
اثر بخشي
شاخصهاي اثربخشي از ديدگاههای مختلف
كمرون و ويتون
سي‌شور
آرجريس
پيترز وواترمن
مالفورد
بس و هرسي – بلانچارد
هوي و ميكسل و چستر بارنارد
كالدول و اسپينكس
لوتانز و همكارانش
ديدگاه راجرز و همكاران
مطالعات بسكر و چيرنز
مدل پارسونز
مقايسه ي ديدگاههاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني
نظریات جدید در اثربخشی
مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
مدلهای ارزیابی اثربخشی
مدل هدف منطقی که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.
نظریه ريچارد ال دفت
روش مبتني بر تامين هدف
روش مبتني بر تامين منابع
روش مبتني بر فرآيند دروني
روش مبتني بر تامين رضايت گروه‌هاي ذي نفع
كارهاي ديگران
تحقيقات انجام گرفته در مورد تيپ شناسي يونگي
تحقیقات خارج از كشور
تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور
اثر بخشي
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور
استنتاج و نتیجه گیری
لگوی نظری پژوهش

فصل سوم توصيف داده ها
مقدمه
روش اجراي پژوهش
برآورد حجم نمونه
ابزار گرد آوري داده‌ها
تاريخچه و توصيف (MBTI)
نمره گذاري پاسخنامه
توصيف تيپهاي شانزده گانه
اعتبار پرسشنامه‌ها
اعتبار پرسشنامه شخصيتي، تيپ نماي مايزر – بريگز
اعتبار پرسشنامه اثر بخشي
اعتبار دروني پرسشنامه
اعتبار زماني
محاسبه روايي
محاسبه روايي پرسشنامه شخصيتي مايرزبريگز
محاسبه روايي پرسشنامه اثر بخشي
روش‌هاي آماري
ويژگي‌هاي تحقيق

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
توصيف يافته‌هاي تحقيق
آزمون فرضيات تحقيق
فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي چهارم

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
هدف و مسائله ي پژوهش
نتايج فرضيه اصلي
نتايج مربوط به فرضيه فرعي اول
نتايج مربوط به فرضيه فرعي دوم
نتايج مربوط به فرضيه فرعي سوم
نتايج مربوط به فرضيه فرعي چهارم
نتيجه گيري كلي
محدوديتها
پيشنهادات
فهرست منابع
منابع انگليسي
پيوست و ضمائم

 

پروژه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022