:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس

  دسته :

  علوم تربیتی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 148
  قیمت : 8500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس :

بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه ………………………………………………………………………………..

بيان مسئله تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………

اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….

نمونه و جامعه آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………..

روشهاي آماري تحقيق ………………………………………………………………………………………………

فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………

تعاريف اصطلاحات و متغييرها ……………………………………………………………………………….

فصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….

معنا و مفهوم خلاقيت ………………………………………………………………………………………………….

تعريف خلاقيت ………………………………………………………………………………………………………

نظريه هاي خلاقيت …………………………………………………………………………………………….

تفاوت خلاقيت با نوآوري …………………………………………………………………………………

ارتباط خلاقيت با هوش ………………………………………………………………………………….

خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ………………………………………………………………..

ويژگيهاي شخصيتي و خصوصيات افراد خلاق …………………………………………………

تخيل بستر خلاقيت …………………………………………………………………………………………

خلاقيت در موج سوم ………………………………………………………………………………………

خلاقيت به عنوان فرآيند ………………………………………………………………………………………..

خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ……………………………………………………………………………………

نقش ويژه مدارس در پرورش خلاقيت ………………………………………………………………….

تاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيت …………………………………………………………..

راههاي آموزش و پرورش خلاقيت ………………………………………………………………………….

خلاقيت و مقاوت سازمانهاي آموزشي ……………………………………………………………………………

عوامل بازدارنده خلاقيت ( كشنده هاي خلاقيت ) …………………………………………………………………………..

تاثير فرهنگ و محيط بر خلاقيت ……………………………………………………………………………………………

سبكهاي فرزند پروري و خلاقيت ……………………………………………………………………………………….

سلطه جويي والدين مانع بروز خلاقيت فرزندان …………………………………………………………………..

تنوع فرهنگي در رابطه با فرزند پروري ………………………………………………………………………………

تحقيقات داخلي ………………………………………………………………………………………………………………..

تحقيقات خارجي …………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

روش تحقيق ( روش اجراي تحقيق ) ……………………………………………………………………….

روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق ………………………………………………………………………….

جامعه آماري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………

برآورد حجم نمونه تحقيق ……………………………………………………………………………………………

متغييرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………

ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ……………………………………………..

روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق …………………………………………………………………………..

پايائي ايزارهاي اندازه گيري تحقيق ……………………………………………………………………………..

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ……………………………………………………………….

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه وتحليل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

يافته هاي توصيفي تحقيق……………………………………………………………………………………………

يافته هاي استنباطي تحقيق …….……………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………….……………………………………………

نتيجه گيري تحقيق ………………………………………………………………………………………………..

يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………..

پيشنهادات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………

محدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيق ……………………………………………………………………………

فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………..

ضمائم

پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین

پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

 

فهرست جداول

جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….

جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….

جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………

جدول ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …

جدول ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان

جدول ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …

جدول ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………

جدول ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………

جدول ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..

جدول ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..

جدول ۱۱- ۴ : رابطه خلاقیت با میزان نگرش ………………………………………………………………………………

جدول ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران …………………………………………..

جدول ۱۳- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی ………………………………………………..

جدول ۱۴- ۴ : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان ………………………………

جدول ۱۵- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت با میزان نگرش والدین …………………………………………………….

جدول ۱۶- ۴ : مقایسه میزان همبستگی انواع نگرش والدین با خلاقیت فرزندان ……………………………

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….

نمودار ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….

نمودار ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………

نمودار ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …

نمودار ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان

نمودار ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …

نمودار ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………

نمودار ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………

نمودار ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..

نمودار ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..

 

چكيده

 

هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين ، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط برخي از عوامل بين آنهاست . فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از ” بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضيه هاي فرعي ، بررسي رابطه خلاقيت با جنسيت ، پايه هاي تحصيلي ، متغييرهاي دموگرافيك و… مد نظر بوده است . براي انجام پژوهش از روش توصيفي ( پيمايشي ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروري والدين به عنوان متغيير مستقل و ميزان خلاقيت دانش آموزان به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق ، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است.

۱- آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت

۲- پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي نگرش والدين

اجراي هر دو پرسشنامه به روش سرشماري انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماري را ۲۰۹ نفر پسر و ۲۱۸ دختر   ( جمعا ۴۲۷ نفر ) و والدين آنها تشكيل داده است. تجزيه و تحليل نتايج و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني ، ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون ، انحراف معيار ، آزمونt ، تحليل واريانس و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS13 صورت گرفته است . نتايج تحقيق حاكي است ۶/۱۱ % دانش آموزان خلاقيت بسيار زياد ، ۲/۴۲ % خلاقيت زياد ، ۷/۲۸ % خلاقيت كم و ۵/۱۷% خلاقيت بسيار كم از خود نشان دادند كه ۸/۵۳% بالاتر از حد متوسط و ۲/۴۶% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد . اكثريت والدين (۵/۹۲% ) نيز نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. از نظر شيوه هاي فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش آموزان رابطه آماري معني داري بدست نيامده است (۲۰% r= ) . يعني والدين ديدگاههاي تربيتي روشن و جهت داري كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شديدا محافظه كارانه اي دارند كه احتمالا مي تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد . ارتباط برخي از عوامل تشكيل دهنده خلاقيت با نگرشهاي والدين ، جنسيت دانش آموزان ، تحصيلات و شغل والدين ، وضيت رفاهي خانواده ها و… كه مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد قابل توجه است . توزيع فراواني ميزان خلاقيت دانش آموزان نيز به ترتيب براي بسياركم ، كم ، زياد و بسيار زياد ۵/۱۷ % ، ۷/۲۸% ، ۲/۴۲% و ۶/۱۶% مي باشد. تفاوت معني داري از نظر ميزان خلاقيت دربين پايه هاي مختلف تحصيلي مشاهده نگرديد. در مقام مقايسه ، ميزان خلاقيت كلي و عوامل چهارگانه خلاقيت (بسط ، سيالي، ابتكار و انعطاف پذيري ) دردختران بيشتر از پسران است . در مورد متغيرهاي دموگرافيك ، نتايج حاكي است : ۱- خلاقيت سيالي فرزندان خانواده هاي مرفه كمتر است. ۲ – اكثريت پدران (۵/۶۱% ) و مادران (۹/۴۷%) دانش آموزان داراي تحصيلات عالي ليسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داري (۴۶% ) و معلمي ( ۳/۲۵% ) و شغل اغلب پدران را كارمندي(۳/۳۸%) و آزاد( ۲۷%) تشكيل مي دهد . بنابراين نتايج آزمون ، فرضيه اصلي و فرضيه فرعي ۲ تحقيق را تائيد نمي كند اما فرضيه هاي فرعي۱ و۳ و ۴ مورد تائيد هستند .

 

 

پروژه بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022