:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بارآن در جمعیت دانش آموزی

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات88
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بارآن در جمعیت دانش آموزی :

دانلود پروژه اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶

 

 

فهرست

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۴

بیان مسأله……………………………………………………………………………….. ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………….. ۶

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………… ۷

– هدف کلی…………………………………………………………………………….. ۷

– اهداف جزئی…………………………………………………………………………… ۷

سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………… ۷

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………… ۸

تعریف متغیر………………………………………………………………………………. ۸

– تعریف نظری…………………………………………………………………………… ۸

– تعریف عملیاتی………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۱۰

بخش اول: سوابق نظری…………………………………………………………………… ۱۰

تاریخچه طرح هوش هیجانی……………………………………………………………… ۱۰

تعاریف هوش هیجانی……………………………………………………………………. ۱۳

خصایصی که هوش عاطفی را می سازند……………………………………………….. ۱۴

گستره هوش هیجانی……………………………………………………………………… ۱۵

هوش هیجانی و توانایی شغلی…………………………………………………………… ۱۵

هوش هیجانی و موفقیت زناشویی………………………………………………………. ۱۶

هوش هیجانی و اختلال های روانی……………………………………………………… ۱۶

هوش هیجانی و حافظه………………………………………………………………… ۱۷

هوش هیجانی و آینده…………………………………………………………………… ۱۷

آموزش و پرورش و افزایش هوش هیجانی……………………………………………….. ۱۷

نقش مدرسه در پرورش هوش هیجانی…………………………………………………… ۱۹

هوش هیجانی از دیدگاه بار-اُن………………………………………………………….. ۲۰

مشخصات هوش هیجانی بار- اُن…………………………………………………………. ۲۱

حیطه های پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن…………………………………………….. ۲۲

نحوه نمره گذاری پرسشنامه……………………………………………………………….. ۲۳

معرفی سئوالات مربوط به هر مقیاس…………………………………………………… ۲۴

کلید نمره گذاری آزمون هیجان بهر بار-اُن……………………………………………….. ۲۵

ارزیابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن………………………………………………….. ۲۶

لزوم هنجاریابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن…………………………………………. ۲۶

بخش دوم: سوابق پژوهشی……………………………………………………………….. ۲۷

پژوهش های خارجی……………………………………………………………………… ۲۷

پژوهش های داخلی……………………………………………………………………… ۳۳

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۴۰

روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۴۰

جامعه تحقیق…………………………………………………………………………….. ۴۰

نمونه تحقیق………………………………………………………………………………. ۴۰

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. ۴۱

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………. ۴۱

روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………… ۴۲

روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………… ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۴۵

۱- ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره کل………………………………. ۴۶

۲- ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل…………………………………….. ۴۶

۳- محاسبه پایایی کل آزمون…………………………………………………………….. ۵۱

۴- تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی…………………………… ۵۲

۵- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین کل هوش هیجانی……………….. ۵۳

۶- ماتریس همبستگی کل خرده مقیاس ها با هم و با نمره کل………………………… ۵۴

۷- تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس………………………. ۵۴

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….. ۵۵

نتیجه نهایی تحلیل پرسشنامه……………………………………………………………… ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۵۹

مروری بر تحقیق…………………………………………………………………………… ۵۹

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………… ۶۰

پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………. ۶۱

– پیشنهاد به والدین…………………………………………………………………….. ۶۱

– پیشنهاد به دانش آموزان………………………………………………………………. ۶۲

– پیشنهاد به معلمان……………………………………………………………………. ۶۲

– پیشنهاد به مسئولین آموزش و پرورش…………………………………………………. ۶۲

– پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………. ۶۳

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………… ۶۳

– محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر…………………………………………………….. ۶۳

– محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………… ۶۴

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. ۶۵

منابع فارسی……………………………………………………………………………… ۶۵

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………….. ۷۰

منابع اینترنتی………………………………………………………………………………. ۷۱

ضمائم……………………………………………………………………………………. ۷۲

معرفی نامه از دانشگاه…………………………………………………………………..

معرفی نامه از آموزش و پرورش………………………………………………………….

نمونه ای از پرسشنامه…………………………………………………………………….

نمونه ای از پاسخنامه…………………………………………………………………….

جدول ها و نمودارهای تحقیق…………………………………………………………….

– ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره کل…………………………………

– ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل……………………………………….

– محاسبه پایایی کل آزمون………………………………………………………………..

– تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی………………………………

– شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین کل هوش هیجانی………………….

– ماتریس همبستگی کل خرده مقیاس ها با هم و با نمره کل…………………………..

– تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس………………………….

– خلاصه مطالعه سموعی ۱۳۸۲……………………………………………………..

پروژه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بارآن در جمعیت دانش آموزی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022