:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشي بركارايي نيروي انساني

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/ورد تعداد صفحات 174
  قیمت : 7500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشي بركارايي نيروي انساني :

 پروژه اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشي بركارايي نيروي انساني

«فهرست مطالب»

عنوان

چكيده

فصل اول : کليات تحقيق …………………. ۱

مقدمه …………………………… ۲

۱-۲- شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش    ۴

۱-۲-۱-فوايد خصوصي آموزش و پرورش…………. ۵

۱-۲-۲ – فوايد خصوصي مستقيم …………….. ۵

۱-۲-۳-فوايد خصوصي غير مستقيم …………… ۵

۱-۲-۴-فوايد اجتماعي آموزش و پرورش ………. ۶

۱-۲-۵-فوايداجتماعي مستقيم ……………… ۷

۱-۲-۶-فوايد اجتماعي غيرمستقيم ………….. ۷

۱-۳-اهداف و ضرورت پژوهش ……………….. ۹

۱-۴-فرضيه هاي تحقيق (پژوهش)…………….. ۹

۱-۵-كليات پژوهش ………………………. ۱۰

فصل دوم :مروري بر ادبيات تحقيق………….. ۱۱

مباني نظري تحقيق ومروري برمطالعات تجربي …….. ۱۲

۲-۱-مقدمه ……………………………. ۱۲

۲-۱-۱-ديدگاههاي اقتصاد دانان كلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش ۱۳

۲-۱-۲-ديدگهاي اقتصاددانان نئوكلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش ۱۶

۲-۱-۳-ديدگاههاي اقتصاددانان معاصر درباره اهميت اقتصادي آموزش ۱۷

۲-۲-نظريه سرمايه انساني ……………….. ۳۱

۲-۲-۱-مفهوم سرمايه انساني ……………… ۳۳

۲-۲-۲-سرمايه گذاري درسرمايه انساني ……… ۳۵

۲-۲-۳-ويژگيهاي سرمايه انساني …………… ۳۸

۲-۲-۴-كاركردهاي سرمايه انساني ………….. ۴۳

۲-۲-۵-تشكيل سرمايه انساني ازطريق آموزش و پرورش ۴۶

۲-۲-۶-تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش ضمن خدمت ۵۰

۲-۳-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادي ۵۱

۲-۳-۱-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادي ….. ۵۴

۲-۴-سرمايه گذاري درآموزش و پرورش ……….. ۶۲

۲-۵-توجيه اقتصادي درآموزش و پرورش……….. ۶۴

۲-۶-كيفيت آموزش و پرورش ……………….. ۶۹

۲-۷-تحقيقات انجام شده درجهان …………… ۷۴

فصل سوم :روش اجراي تحقيق ………………. ۸۸

متدولوژي تحقيق………………………… ۸۹

مقدمه ……………………………….. ۸۹

۳-۱-تابع توليد ……………………….. ۹۳

۳-۱-۱-روشهاي پارامتري …………………. ۹۳

۳-۱-۲-روشهاي ناپارامتري ……………….. ۹۴

۳-۲-ويژگيها و قابليتهاي روش تحليل پوششي داده ها (DEA) 95

۳-۲-۱-مزاياي روش تحليل پوششي داده ها…….. ۹۵

۳-۲-۲-معايب روش تحليل پوششي داده ها……… ۹۷

۳-۳-تعريف واحدهاي تصميم گيري (DMU)………. 97

۳-۴-انواع كارايي ازديدگاه فارل …………. ۹۸

۳-۵-كارايي درتحليل پوششي داده ها (DEA)……. 101

۳-۶-مدلهاي DEA ……………………….. 102

۳-۶-۱-مدل CCR…………………………. 103

۳-۶-۱-۱-تعريف كارايي درمدل CCR………….. 105

۳-۶-۱-۲-مثالهاي مربوطه به مدل CCR……….. 105

۳-۶-۱-۳-مدلهاي ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR.. 110

۳-۶-۲-مدل BCC…………………………. 116

۳-۶-۳-تفاوت CCR و BCC………………….. 118

۳-۷-مدل اندرسن – پيترسون(AP)…………….. 120

۳-۸-بررسي بازده مقياس درروش DEA…………. 122

۳-۹-جمع بندي………………………….. ۱۲۵

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها ……….. ۱۲۸

تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مدل DEA…….. 129

۴-۱- مقدمه …………………………… ۱۲۹

۴-۲-معرفي دبيرستانهاي موردمطالعه………… ۱۳۰

۴-۳- انتخاب داده ها و ستانده ها ………… ۱۳۲

۴-۴-معرفي مدل مورد استفاده …………….. ۱۳۴

۴-۵-تجزيه و تحليل نتايج………………… ۱۳۵

۴-۵-۱-تاثير آموزش بركارايي دبيرستانها …… ۱۴۱

۴-۵-۲-تاثير تكنولوژي آموزشي بركارايي دبيرستانهاي منطقه (۲)   ۱۴۹

۴-۵-۳-بررسي فرضيات تحقيق ………………. ۱۵۷

۴-۵-۴-عامل توليد مازاد (اضافي) Slack………. 159

۴-۵-۵-انتخاب الگوي مناسب براي بنگاه …….. ۱۶۰

۴-۶-خلاصه اي از تجزيه و تحليل نتايج ……… ۱۶۵

۴-۶-۱-تجزيه و تحليل جدول ۱۶-۴ ………….. ۱۶۷

۴-۶-۲-فرق كارايي فني و كارايي مقياس …….. ۱۶۹

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ……….. ۱۷۱

نتيجه گيري و پيشنهادات ………………… ۱۷۲

منابع ……………………………….. ۱۷۴

چكيده

سرمايه گذاري در نيروي انساني از اساسي ترين بخشهاي توسعه بلندمدت و پايدار است و برخي بر اين باورند كه بسياري از مشكلات و معضلات موجود در جامعه ايران را بايست به عدم آموزش صحيح در دوران قبل از دانشگاه ارتباط داد. در اين راستا اين تحقيق خواهد كوشيد اثر تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه ۲ تهران را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. در اين مطالعه از روش ناپارامتري تحليل پوششي داده ها استفاده شده است. ابتدا قرار بر اين بود كه اثرات شاخص آموزش و تكنولوژي آموزشي بر كارايي فني نيروي انساني مورد بررسي قرار گيرد ولي به دليل محدوديتهاي آماري در جمع آوري اطلاعات دبيرستانها و به دليل اينكه تنها آمار ۱۵ دبيرستان پسرانه منطقه ۲ به دست محقق رسيد به ناچار دو سناريو براي اين تحقيق گزينش گرديد. سناريوي اول به بررسي تأثيرات آموزش بر كارايي فني نيروي انساني مي پردازد و سناريوي دوم نيز اثر تكنولوژي آموزشي بر كارايي را مورد ارزيابي قرار مي دهد. داده هاي مورد استفاده در سناريوي اول(اثر آموزش) بر سطح كارايي عبارتند از: سرانه معلم به دانش آموزش (smd) ، ميانگين سابقه كار معلمين (mskm) ، ميانگين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان(mptd) ، و داده هاي مورد استفاده در سناريوي دوم(اثر تكنولوژي آموزشي بر سطح كارايي) نيز عبارتند از: سرانه كتاب به دانش آموز (skd) ، سرانه مساحت آزمايشگاه (sma) وسرانه كامپيوتر (sk) ، ستانده ها مورد استفاده در هر سناريو نيز ميانگين دروس اختصاصي (mde) و ميانگين دروس عمومي(mdo) بوده اند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهند در هيچ يك از مدلهاي روش تحليل پوششي داده ها (CCRوBCC) ،‌رابطه معني داري ميان شاخصهاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر درجات كارايي دبيرستانها مورد مطالعه مشاهده نكرده ايم. بنابراين فرضيه هاي ما كه مبني بر تأثير مثبت آموزش معلمان مدارس منطقه ۲ و بكارگيري تكنولوژي آموزشي و محيط آموزشي بر كارايـي فنـي نيروي انساني است رد مي شود؛ در واقع اين فرضيات شرطهاي لازم هستند ولي كافي نمي باشند. به نظر مي رسد در كارايي دبيرستانهاي منطقه ۲ عوامل ديگري نظير كيفيت مديريت و كيفيت تدريس، چگونگي قرار گرفتن مدارس از نقطه نظر جغرافيايي در درون منطقه ۲ موثر بوده باشد.

پروژه اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشي بركارايي نيروي انساني

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022