:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت / ورد تعداد صفحات 310
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب :

دانلود پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب  

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

طرح تحقیق …………………………….. ۱

مقدمه ……………………………….. ۷

بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربی ۱۰

پیشگفتار …………………………….. ۱۱

فصل اول : عوامل نهضت ادبی ………………. ۱۵

پیشگامی مصر ………………………….. ۱۶

وضع شام ……………………………… ۱۸

۱- مدارس …………………………….. ۲۴

۱-۱- لبنان …………………………… ۲۴

۱-۲- مصر …………………………….. ۲۵

۱-۳- سایر بلاد عربی ……………………. ۲۵

۲-روزنامه و مجلات ……………………… ۲۵

۲-۱-مصر ……………………………… ۲۵

۲-۲- لبنان …………………………… ۲۶

۳-چاپ و چاپخانه ………………………. ۲۶

۴- کتابخانه …………………………… ۲۷

۵- انجمن های علمی و ادبی ……………….. ۲۷

۶- ارتباط و تماس مستقیم با غرب ………….. ۲۷

۷- ترجمه داستان های غربی ……………….. ۳۲

۷-۱- سیر تحول داستان نویسی در مصر تا جنگ جهانی دوم ۳۹

۷-۲- نقد و بررسی سیر تاریخی داستان نویسی در ادبیات نوین ۵۳

۸- نمایشنامه ………………………….. ۵۹

۹- سینما …………………………….. ۶۰

فصل دوم : شرق شناسی …………………… ۶۱

۱- مفهوم شرق شناسی ……………………. ۶۲

۱-۱- معنای لغوی استشراق ……………….. ۶۲

۱-۲- معنای اصلاحی استشراق……………….. ۶۳

۲- پدیده مشرق شناسی ………………….. ۶۴

۳- شرق شناسی ………………………… ۶۶

۴- شرق به عنوان «غیر»………………….. ۶۷

۵- نمونه های بارز صورت نمایشی شرق ……….. ۶۹

۶- سیاست و شرق شناسی …………………. ۷۰

۷- یونان گرایی و مسیحیت به عنوان اجزای بنیادین میراث شرقی ها ۷۰

۸- شرق شناسی وارونه ………………….. ۷۱

۹- بومی گرایی ……………………….. ۷۲

نقد و نظر…………………………….. ۷۳

بخش دوم : مکاتب ادبی معاصر ……………… ۷۷

فصل اول : مکاتب ادبی غرب ………………. ۷۸

۱- سیر تحول تاریخی مکاتب ادبی غرب …………. ۷۹

۲- مکاتب ادبی مغرب زمین ………………… ۸۳

۲-۱- کلاسیک …………………………… ۸۵

۲-۲- کلاسیک جدید ………………………. ۸۸

۲-۳- رومانتیسم ……………………….. ۹۱

۲-۴- پارناسیسم ……………………….. ۹۶

۲-۵- رئالیسم …………………………. ۱۰۰

۲-۶- رئالیسم سوسیالیستی ………………… ۱۰۲

۲-۷- سوررئالیسم ………………………. ۱۰۲

۲-۸- سمبولیسم …………………………. ۱۰۳

۲-۹- اگزیستانسیالیسم ………………….. ۱۰۶

۲-۱۰- دادائیسم ……………………….. ۱۱۰

فصل دوم شعرعربی و مکاتب ادبی غرب ……….. ۱۱۲

۱- شعر عربی قدیم ………………………. ۱۱۳

۱-۱- مکتب «عمود الشعر»…………………. ۱۱۴

۱-۲- مکتب نوپردازان …………………… ۱۱۵

۱-۳- مکاتب عربی قدیم …………………… ۱۱۶

۱-۳-۱ – مکتب صنعت …………………….. ۱۱۶

۱-۳-۲- مکتب تصنیع …………………….. ۱۱۷

۱-۳-۳- مکتب تصنع ……………………… ۱۱۷

۲- شعر عربی معاصر…………………….. ۱۱۸

۲-۱- کلاسیک نوین در شعر عربی معاصر ………. ۱۱۹

۲-۲- رومانتیسم در شعر عربی معاصر………… ۱۲۱

۲-۳- رئالیسم در شعر عربی معاصر………….. ۱۲۵

۲-۴- سوررئالیسم در شعر عربی معاصر……….. ۱۲۶

۲-۵- سمبولیسم در شعر عربی معاصر………….. ۱۲۷

۲-۶- اگزیستانسیالیسم در شعر عربی معاصر…… ۱۳۲

۲-۷- پارناسیسم در شعر عربی معاصر………… ۱۳۴

۲-۸- دادائیسم در شعر عربی معاصر………… ۱۳۵

فصل سوم : گرایش به تامل در ادبیات عرب …… ۱۳۶

۱- ریشه های گرایش به تامل در دوره معاصر …. ۱۳۷

۱-۱- احساس حقارت ……………………… ۱۳۷

۱-۲- بحران ها …………………………. ۱۳۹

۱-۳- تهاجم فرهنگی ……………………… ۱۴۱

۱-۴- حس نوگرایی ………………………. ۱۴۲

۱-۴-۱- نزاع قدیم و جدید ………………… ۱۴۲

نقد و نظر ……………………………. ۱۴۴

۱-۵- مهاجرتها………………………….. ۱۴۴

۲- شعر تاملی و مکاتب ادبی غرب …………. ۱۴۷

نقد و نظر ……………………………. ۱۴۹

۲-۱- آیا تامل به معنی قطع رابطه با مسایل بیرونی است ؟ ۱۵۰

بخش سوم : گرایش های نوین ادبیات عربی …….. ۱۵۲

فصل اول : گرایش های نوین شعر عربی معاصر …. ۱۵۳

۱- گرایش های نوین موضوعی ………………. ۱۵۵

۱-۱- حماسه ……………………………. ۱۵۶

۱-۲- نمایشنامه منظوم …………………… ۱۵۸

۱-۳- قصه …………………………….. ۱۶۲

۱-۴- اسطوره ………………………….. ۱۶۳

۲- تحولات موسیقی و ساختار شعر عربی ………. ۱۶۷

۲-۱- شعر منثور ……………………….. ۱۶۸

۲-۲- شعر آزاد…………………………. ۱۶۹

۲-۳- شعر مدور…………………………. ۱۷۰

۲-۴- قصیده کلی ……………………….. ۱۷۲

۲-۵- شعر درامی (نمایشی)…………………. ۱۷۳

فصل دوم :‌گرایش های نوین نثر عربی معاصر…… ۱۷۴

۱- قصه در ادب عربی معاصر ………………. ۱۷۸

۲- سیره نویسی …………………………. ۱۸۰

۳- نمایشنامه نویسی …………………….. ۱۸۱

بخش چهارم : سیری در اندیشه مسیحی عرب ……… ۱۸۳

فصل اول: اندیشه ادبای مسیحی عرب ………… ۱۸۴

۱- ادبای مهجر…………………………. ۱۸۵

۱-۱- جبران خلیل جبران …………………… ۱۸۵

۱-۱-۱- اسلوب ادبی جبران ………………… ۱۸۵

۱-۱-۲- شرق و غرب از نظر جبران …………… ۱۹۱

۱-۱-۳- واقع گرایی جبران ………………… ۱۹۵

۱-۲- میخائیل و نعیمه …………………. ۱۹۶

۱-۲-۱- اسلوب ادبی نعیمه ……………….. ۱۹۶

۱-۲-۲- عوامل موثر بر افکار نعیمه ……….. ۱۹۸

۱-۲-۳- شرق و غرب از نظر نعیمه ………….. ۲۰۱

۱-۳- ایلیا ابوماضی …………………… ۲۰۴

۱-۳-۱- شرق و غرب از نظر ابوماضی ……….. ۲۰۴

۱-۴- دیانت و رجال مذهبی در ادب مهجر……… ۲۰۵

۱-۵- مقایسه باورهای دینی مهجر ………….. ۲۰۷

۱-۶- زن در ادب مهجر ………………….. ۲۰۸

۱-۷- عرف و سنت تحمیلی ،‌ازدواج اجباری ……. ۲۰۸

۲-سایر ادبا ………………………….. ۲۱۱

۲-۱- نجیب عازوری ………………………. ۲۱۱

۲-۲- شبلی شمیل ………………………… ۲۱۳

۲-۲-۱- شعر شمیل در ستایش حضرت محمد (ص) و قرآن ۲۱۵

۲-۲-۲-سخن شبلی شمیل درباره امام علی بن ابی طالب (ع) ۲۱۶

۲-۳-نسیب عریضه و سبک شعری تازه …………. ۲۱۶

فصل دوم :‌تاثیر ادبای مسیحی عرب بر جهان عرب .. ۲۱۷

۱- اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی ۲۱۸

۱-۱- راههای نفوذ فلسفه روشنگری فرانسه و اندیشه های انقلاب فرانسه

در خاور عربی ………………………… ۲۲۲

۱-۲- کوشش عملی ادبا …………………… ۲۳۲

۱-۳- کشورهای عربی …………………….. ۲۳۵

۱-۴- انجمن های روشنگری فرهنگی در سوریه …… ۲۳۷

۲- داستان …………………………… ۲۴۲

۲-۱- انگیزش منفی به دین وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش های ضد دینی ۲۴۵

۲-۱-۱- خودکشی ………………………… ۲۵۰

۲-۱-۲- اعتراف …………………………. ۲۵۴

۲-۲- اهتمام به غریزه ممنوعه جنسی و توصیف صحنه های تحریک آمیز ۲۵۵

۲-۳- استعمال گویش محلی و تضعیف زبان فصیح عربی ۲۶۶

۲-۴- واقع گرایی در داستان ……………… ۲۶۸

۳- تاریخ ……………………………. ۲۸۰

نقدو نظر …………………………….. ۲۸۰

۴- زبان شناسی ……………………….. ۲۸۳

فصل سوم : اندیشه ادیب مسلمان …………… ۲۸۶

۱- طه حسین ……………………………. ۲۸۸

۱-۱- آثار ادبی طه حسین …………………. ۲۸۸

نقد و نظر ……………………………. ۲۹۹

چکیده ……………………………….. ۳۰۱

خلاصه البحث …………………………… ۳۰۳

منابع

دانلود پروژه نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022