:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران

  دسته :

  فقه و حقوق اسلامی

  فرمت / ورد تعداد صفحات 338
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران :

 دانلود پروژه تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با ساير كشورها

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه                                                         ۱

فصل اول

كليات، تعريف

بخش اول: كليات و مفاهيم ………………………… ۵

مبحث اول) روند تاريخي نفت………………………… ۶

مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت…………………….. ۱۲

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالكيت نفت…………………………… ۱۴

بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران…………. ۱۵

بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب…… ۱۷

بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها…………………………… ۱۹

مبحث اول) تعريف

گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز    ۲۰

بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي ……………………… ۲۱

بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين………………… ۲۲

بند سوم ـ متن امتياز نامه ………………………. ۲۵

بند چهارم ـ انواع امتياز نامه

گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي…………………….. ۳۱

بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد

بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري………… ۳۴

بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي …………………….. ۳۵

مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها …………………………………… ۳۹

گفتار اول: اقسام

گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي     ۴۹

فصل دوم

ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران

بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران …………………………………….. ۵۴

مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد ۱۹۰۱ دارسي

مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد ۱۹۳۳ شركت نفت ايران و انگليس ۵۹

مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي …….. ۶۳

مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان……. ۶۴

بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران……………………………………… ۶۷

مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران

گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم ۱۹۵۴………….. ۷۰

مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها ……………….. ۷۵

گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه……………. ۷۸

گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم ۱۹۷۳)   ۸۴

بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران ………………………… ۸۷

مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي

مبحث دوم)   پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي ….. ۸۸

گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران

گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل… ۹۲

بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي

……. بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني ………………………………………. ۹۵

مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران

گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران   ۱۰۰

گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران ………………………………………… ۱۰۵

گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران …………………………… ۱۰۷

مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان ……… ۱۱۲

گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز ………. ۱۱۳

گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك ……………… ۱۱۴

گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization…………….. 115

فصل سوم

….. قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات ۱۱۸

مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با

…… قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي .. ۱۳۱

بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن     ۱۴۲

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت

گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن ……………….. ۱۴۳

بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . ۱۴۴

گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن ……….. ۱۴۶

بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم

بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت …………………. ۱۴۷

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز ……………. ۱۵۰

بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن……………….. ۱۵۲

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز…………………………………………… ۱۵۳

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش ……………………………. ۱۵۵

گفتار سوم: روش رجوع به داوري

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير……………………………………………… ۱۵۷

بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي

….. و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي ۱۹۷۳ ايران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران

…… به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش …. ۱۶۲

فصل چهارم

….. بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز …………………………………….. ۱۶۵

مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز

گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت …………………… ۱۶۹

گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي   ۱۷۳

گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ……. ۱۸۰

بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران ۱۳۳۳  ۱۸۳

بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه. ۱۸۴

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي…………………………. ۱۸۶

مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز    ۱۸۸

گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي………………………… ۱۹۵

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد……. ۲۰۰

گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز …………… ۲۰۲

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي …. ۲۰۶

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي …………………… ۲۰۷

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ۲۱۱

گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران ۲۱۲

گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه  ۲۱۵

بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ………………………………………… ۲۲۰

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد» ۲۲۱

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان» …………………………………. ۲۲۲

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي

…… پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران» …….. ۲۲۳

بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان   ۲۲۴

مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان   ۲۲۵

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار

…… در «شركت مشاركت در توليد»…………………. ۲۲۶

 

ـ نتيجه‌گيري …………………………………… ۲۲۹

‍پيوست‌ها ……………………………………. ۲۳۵

فهرست منابع و مآخذ …………………………….. ۲۴۷

 • منابع فـارسي
 • منابع انگليسي…………………………… ۲۴۹

 

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

دانلود پروژه تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022