:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي دانشجويان در استفاده از اينترنت

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 157
  قیمت : 11000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي دانشجويان در استفاده از اينترنت :

دانلود پروژه مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – دانشجويان در استفاده از اينترنت  

چکيده :

پژوهش حاضربا هدف مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي در استفاده از منابع اينترنتي و با روش پيمايشي صورت گرفته است . نمونه پژوهشي شامل ۱۲۰ نفر دانشجوي تحصيلات تکميلي است که به روش نمونه گيري تصادفي از بين دانشگاههاي جامع و فني شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پايايي و روايي که از نظر اساتيد محترم و صاحب نظرانIT مورد تاييد بوده استفاده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t و خی دو استفاده شده است .

يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد که اکثر دانشجويان دوره ارشد از طريق سايت کتابخانه و دوره دکتري از طريق خانه به اينترنت دسترسي دارند. ميزان استفاده دانشجويان رشته فني مهندسي از اينترنت بيشتر از گروه علوم انساني است و همچنين توانايي اين گروه نيز در مقايسه با گروه علوم انساني بيشتر است و يافته ها نشان مي دهد که توانايي استفاده از اينترنت در رشته هاي تحصيلي مختلف متفاوت است.

همچنين يافته ها تفاوت معناداري بين دوره هاي تحصيلي و توانايي استفاده از اينترنت نشان مي دهد

نتايج پژوهش حاکي از آن است که بين مدت زمان استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي ارتباط وجود دارد.بعبارتي گروه فني مهندسي زمان بيشتري را صرف جستجوي اطلاعات از اينترنت مي کنند . همچنين اين گروه اولويت اول خود براي کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتي را ، اينترنت و سپس کتاب معرفي کردند درحالي که در گروه علوم انساني ، اولويت اول کتاب و سپس اينترنت مي باشد.

دانشجويان هدف ازجستجوي اطلاعات از اينترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشي اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات براي انجام فعاليت هاي پژوهش و آموزشي را ،مرور پيشينه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسي اعلام کردند.

دانشجويان گروه فني ،نحوة آشنايي خود با امکانات اينترنت را در اولويت اول آزمون و خطا و در وهله دوم از طريق همکاران و دوستان مي دانند در حالي که در گروه علوم انساني آشنايي اول از طريق دوستان و آشنايان سپس از طريق آزمون و خطا مي باشد. هر چهار گروه ترجيحا” ، منابع اينترنتي مورد نياز خود را از طريق موتور جستجوي وب شناسايي مي کنند بررسي دلايل استفاده از اينترنت نيز تفاوت معناداري را بين دو گروه نشان مي دهد و دانشجويان مشکلاتي مانند عدم تسلط به زبان خارجي و پايين بودن سرعت شبکه و هزينه بالا را از موانع موجود بيان کردند.

همچنين بررسي ها ، نشان داده که رفتار صحيح جستجو در رشته هاي مختلف ، همچنين در دوره هاي تحصيلي مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار يادگيري جستجو و استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي هستند و پيشنهاداتي در جهت بهبود دستيابي استفاده از اينترنت بيان کردند.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول

مقدمه                                    ۱

بيان مساله                                  ۴

اهميت و ضرورت                            ۶

اهداف پژوهشي                             ۸

سوالات پژوهشي

فرضيه هاي پژوهشي                            ۹

تعريف مفاهيم                                ۱۰

تعاريف عملياتي مفاهيم                       ۱۰

فصل دوم

مقدمه                                    ۱۲

رابطه خدمات دانشگاهي و توسعه ملي                    ۱۳

تاثير دانشگاه در توسعه اقتصادي                      ۱۴

تاثير دانشگاه در توسعه اجتماعي / سياسي                 ۱۵

تاثير دانشگاه در توسعه فرهنگي                       ۱۵

رسالت ، وظايف و خدمات دانشگاه                   ۱۶

اينترنت                                     ۱۹

تاريخچه اينترنت                            ۲۲

ابزارها و خدمات اينترنت                        ۲۵

رفتار اطلاع يابي                             ۳۱

خاستگاه مفهوم اطلاع يابي                         ۳۳

جست و جوي اطلاعات و ساز و کارهاي بهينه سازي آن          ۳۴

انتخاب يک بانک اطلاعاتي براي انجام جست و جو             ۳۵

فرمول جست و جو                              ۳۶

ترکيب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد هاي موجود        ۳۷

انجام جست و جو                           ۴۰

مدل هاي رفتار اطلاع يابي                         ۴۱

مدل رفتار اطلاع يابي اليس                        ۴۳

مدل رفتار اطلاع يابي كالتو                       ۴۹

مدل رفتار اطلاع يابي بلكين                           ۵۱

مدل رفتار اطلاع يابي مار چينونين                     ۵۲

مدل رفتار اطلاع يابي ويلسون                         ۵۴

مهارت باز يابي اطلاعات                       ۶۲

رفتار اطلاع يابي مورد نياز در فرآيند پژوهش                  ۶۴

فصل سوم

مقدمه                                    ۸۷

روش پژوهش                                ۸۸

جامعه پژوهشي و روش نمونه گيري                      ۸۸

ابزار پژوهش                                 ۸۹

روش تجزيه و تحليل داده ها                       ۹۰

فصل چهارم

مقدمه                                    ۹۲

تجزيه و تحليل داده ها                           ۹۳

 

فصل پنجم

مقدمه                                    ۱۱۸

بحث و نتيجه گيري                            ۱۱۹

پيشنهادها                                ۱۲۹

پيشنهادات براي پژوهش آتي                        ۱۲۹

محدوديت ها                                  ۱۳۰

خلاصه                                     ۱۳۰

منابع فارسي                                 ۱۳۴

منابع انگليسي                               ۱۳۸

چکيده انگليسی                            ۱۴۱

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول ۲-۱ : تحقيقات اليس وهمکاران                    ۴۷

جدول ۲-۲ : مدل آگويلار                           ۵۶

جدول ۲-۳ : چهار حالت اصلی جستجوی اطلاعات در وب           ۵۷

جدول ۳-۱ : توزيع فراواني دانشجويان بر حسب رشته تحصيلي           ۸۹

جدول ۴-۱ : عنوان : توزيع فراواني دانشجويان بر حسب جنس          ۹۳

جدول ۴-۲ توزيع فراواني سني دانشجويان                    ۹۴

جدول ۴-۳ توزيع فراواني ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت                                  ۹۵

جدول ۴-۴ : توزيع فراواني شيوه دسترسي دانشجويان به اينترنت         ۹۷

جدول ۴-۵ : توزيع فراواني ميزان توانايي دانشجويان در استفاده از اينترنت      ۹۸

شماره ۴-۶ : جدول خي دو مربوط به استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي دانشجويان۹۸

جدول ۴-۷ : جدول خي دو مربوط به توانايي استفاده از اينترنت و دوره هاي تحصيلي۱۰۰

جدول ۴-۸ : توزيع فراواني مدت زمان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان   ۱۰۱

جدول ۴-۹ : خي دو مربوط به مدت زمان استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي ۱۰۲

جدول ۴-۱۰ : توزيع فراواني اولويت استفاده از ابزارها و خدمات اينترنت     ۱۰۳

جدول ۴-۱۱ : توزيع فراواني استفاده دانشجويان از منابع اطلاعاتي         ۱۰۴

جدول ۴-۱۲ : توزيع فراواني اهداف دانشجويان از جستجوي اطلاعات     ۱۰۵

جدول ۴-۱۳ : توزيع فراواني اهداف پژوهشي دانشجويان            ۱۰۶

جدول ۴-۱۴ : توزيع فراواني اهداف آموزشي دانشجويان            ۱۰۷

جدول ۴-۱۵ : توزيع فراواني مربوط به شناسايي منابع اينترنتي           ۱۰۹

جدول ۴-۱۶ :   توزيع فراواني نحوه آشنايي دانشجويان با اينترنت             ۱۱۰

جدول ۴-۱۷ توزيع فراواني دليل استفاده از اينترنت                ۱۱۲

جدول ۴-۱۸ :جدول في دو مربوط به دلايل استفاده از اينترنت و رشته تحصيلي       ۱۱۲

جدول ۴-۱۹ : بررسي رابطه يبن رفتار هاي صحيح جستجو و رشته تحصيلي       ۱۱۳

جدول ۴-۲۰ بررسي رابطه بين رفتار صحيح جستجو و دوره هاي تحصيلي      ۱۱۴

جدول ۴-۲۱ : توزيع فراواني مربوط به فراگيري خدمات اينترنت             ۱۱۴

جدول ۴-۲۲ : توزيع فراواني مربوط به عوامل عدم استفاده از اينترنت     ۱۱۵

جدول ۴-۲۳ : توزيع فراواني ميزان رضايت دانشجويان از وضعيت موجود اينترنت   ۱۱۶

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

 

شکل ۴-۱ :نمودار مربوط به جنس پاسخ دهندگان              ۹۴

شکل ۴-۲ : نمودار سني پاسخ دهنده گان                 ۹۵

شکل ۴-۳ : نمودار مربوط به ميزان استفاده دانشجويان               ۹۶

شکل ۴-۴ : نمودار مربوط به نحوه دسترسي دانشجويان             ۹۷

شکل ۴-۵ : نمودار مربوط به ميزان توانايي دانشجويان در استفاده از اينترنت  ۹۹

شکل ۴-۶ : نمودار مربوط به مدت زمان استفاده دانشجويان از اينترنت         ۱۰۱

شکل ۴-۷ : نمودار مربوط به اولويت استفاده از ابزارها و خدمات         ۱۰۴

شکل ۴-۸ : نمودار مربوط به اولويت دانشجويان در استفاده از منابع اطلاعاتي     ۱۰۴

شکل ۴-۹ : نمودار مربوط به اهداف دانشجويان در استفاده از اينترنت         ۱۰۶

شکل ۴-۱۰ : نمودار مربوط به اهداف پژوهشي دانشجويان           ۱۰۷

شکل ۴-۱۱: نمودار مربوط به اهداف آموزشي دانشجويان            ۱۰۹

شکل ۴-۱۲ : نمودار مربوط به شناسايي منابع اينترنتي               ۱۱۰

شکل ۴-۱۳: نمودار مربوط به نحوه آشنايي دانشجويان با منابع اينترنتي        ۱۱۱

شکل ۴-۱۴ : نمودار مربوط به دلايل استفاده از اينترنت              ۱۱۳

شکل ۴-۱۵ : نمودار مربوط به دلايل عدم استفاده از اينترنت          ۱۱۴

پروژه مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي دانشجويان در استفاده از اينترنت

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022