:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

  دسته :

  طرح توجیهی

  فرمت/pdfتعداد صفحات 102
  قیمت : 5700 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر :

دانلود طرح تولید ماء الشعیر

فهرست
مقدمه: ۱
معرفی محصول ۲
الف– جو ۲
ب- مالت ۳
ب- ۱-انواع مالت: ۴
ب– ۲- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه اي مالت ۴
ب- ۳-موارد استفاده مالت ۵
ج- عصاره مالت ۶
د- ماء الشعیر ۷
د- ۱-خواصماءالشعیر ۸
۸ ( -۱-۱ نام و کد محصول(آیسیک ۳
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۸
-۳-۱ شرایط واردات ۹
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) ۱۰ :
۱-۴-۱ استاندارد و و یژگی هاي عصاره مالت ۱۰
-۲-۴-۱ استاندارد و ویژگی هاي ماءالشعیر ۱۰
-۳-۴-۱ ویژگیهاي ظاهري ماءالشعیر : ۱۱
-۴-۴-۱ ویژگیهاي شیمیایی و میکروبیولوژي ماءالشعیر: ۱۳
-۵-۴-۱ نحوه بسته بندي: ۱۴
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۱۵
-۱-۵-۱ قیمت محصول در ۵ سال گذشته ۱۵
-۶-۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد ۱۶
-۷-۱ بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن برمصرف محصول ۱۷
-۸-۱ اهمیتاستراتژیکی کالا در دنیاي امروزتولید ۱۸
-۹-۱ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول(حتی الامکان سهم ۱۸
-۱۰-۱ شرایط صادرات ۱۹
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۹
-۱-۲ بررسی ظرفیتبهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحد ها و ۱۹
تعداد انها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود،ظرفیت اسمی ،عملی،علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفیتها،نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین الات مورد استفاده در تولید
محصول
-۱-۱-۲ سابقه عرضه کالا ۱۹
-۲-۱-۲ شرحی بر وضعیتتولید کنندگان داخلی محصول ۲۰
-۲-۲ بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا(از نظر تعداد،
ظرفیت،محل اجرا،میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاریهاي انجام
شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز)
۲۲
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵ (چقدر از کجا) ۲۳
-۱-۲-۳ شرحی بر وضعیت گذشته و فعلی واردات محصول ۲۳
-۲-۲-۳ واردات عصاره مالت ۲۴
-۳-۲-۳ بررسی اجمالی رقبا و دور نماي پوششتقاضا در سالهاي آتی ۲۵
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۲۹
-۱-۴-۲ مصرف ماءالشعیر ۳۱
-۲-۴-۲ مصرف عصاره مالت ۳۱
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا)
۳۴
-۱-۵-۲ شرحی بر وضعیت گذشته صادرات محصولات ۳۴
-۲-۵-۲ صادرات ، بررسی سوابق و عوامل اصلی مؤثر در آن ۳۴
-۳-۵-۲ شرحی بر صادرات عصاره مالت ۳۵
-۴-۵-۲ محدودیتهاي دولت جهت صادرات ۳۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ۳۵
۱-۶-۲ نیاز به ماءالشعیر ۴۰
-۲-۶-۲ نیاز به محصول عصاره مالت ۴۱
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر
کشورها
۴۱
۱-۳ – روشتولید در ایران و اروپا: ۴۲
-۱-۱-۳ روشمعمول در ایران
-۲-۱-۳ روشمعمول در اروپا
۴۲
۴۴ (Malting ) -2-3 پروسه تولید مالت
۵۳ (Brew house &Filling) -3-3 فرآیند تولید عصاره مالت ، ماءالشعیر و واحد پرکنی
-۱-۳-۳ عصاره مالت: ۵۴
۵۷ O.P.C -4-3 نمودارهاي
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژیهاي مرسوم در فرایند تولید محصول ۵۸
-۱-۴ مزایاي متدولوژي تولید منتخبو دلایل انتخاب آن: ۵۸
-۲-۴ چگونگی انتقال تکنولوژي ۶۱
-۳-۴ مسائل زیستمحیطی مرتبط با تکنولوژي منتخب ۶۱
-۴-۴ ضایعات تولیدي تکنولوژي منتخب ۶۲
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به
تفکیکریالی و ارزي
۶۳
-۱-۵ تعیین ظرفیتاقتصادي ۶۴
-۲-۵ محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز ۶۵
-۱-۲-۵ تعداد ماشین آلات مورد نیاز بخشمالت سازي ۶۵
-۲-۲-۵ تعداد ماشین آلات مورد نیاز بخشتولید عصاره مالتو ماءالشعیر ۶۷
-۳-۵ انتخاب فروشنده یا سازنده ماشین آلات ۷۰
-۱-۳-۵ معرفی شرکتهاي برتر در صنعت ماءالشعیرسازي ۷۰
-۴-۵ سایر نیازمندیها ۷۱
-۵-۵ فضاها و ساختمانها ۷۳
-۱-۵-۵ فضاي مورد نیاز بخشاداري کارخانه ۷۳
-۲-۵-۵ محاسبه فضاي مورد نیاز تولیدي ۷۳
-۳-۵-۵ فضاي مورد نیاز غیر مستقیم تولید ۷۵
-۴-۵-۵ فضاي مورد نیاز نهارخوري و آشپزخانه ۷۵
-۵-۵-۵ فضاي مورد نیاز سرویسبهداشتی ۷۶
-۶-۵-۵ فضاي مورد نیاز انبار مواد اولیه ۷۶
-۷-۵-۵ فضاي مورد نیاز انبار محصول ۷۶
-۸-۵-۵ خلاصه وضعیتفضاهاي مورد نیاز ۷۶
-۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن ۷۷
-۱-۶ مشخصات فنی مواد اولیه و میزان مصرف ۷۷
-۲-۶ میزان مواد اولیه( اصلی ، کمکی و بسته بندي) مورد نیاز طرح ۷۷
-۱-۲-۶ میزان مواد اولیه مورد نیاز جهتتولید محصولات طرح ۷۸
-۲-۲-۶ میزان مواد مصرفی کمکی و بسته بندي ۷۹
-۷ پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح ۸۰
-۸ وضعیتتأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۸۱
-۱-۸ چارت سازمانی دوران بهره برداري ۸۴
-۹ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و… ۸۴
-۱-۹ برق ۸۵
-۲-۹ آب مصرفی ۸۵
-۳-۹ تأسیسات برق اضطراري ۸۸
-۴-۹ سیستم تصفیه آب ۸۸
-۵-۹ سیستم تصفیه فاضلاب ۸۸
-۶-۹ سوختمصرفی( گاز و گازوئیل) ۹۰
-۷-۹ سیستم هواي فشرده ۹۱
-۸-۹ سیستم بخار مصرفی ۹۱
-۹-۹ سیستم گرمایش ۹۲
-۱۰-۹ سیستم سرمایش ۹۳
-۱۱-۹ تجهیزات اطفاء حریق ۹۳
-۱۰ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی ۹۴
۱۱ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید ۹۵

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

قیمت : 5700 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022