:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • روش تحقیق نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

  دسته :

  روانشناسی, روش تحقیق

  فرمت /ورد تعداد صفحات90
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد روش تحقیق نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران :

دانلود روش تحقیق نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

چكيــده

بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها وتشخيص تفاوتها و تعيين اولويت ها به منظور انجام برنامه ريزي است به عبارت ديگر بررسي نيازهاي آموزشي يعني مطالعه يك جامعه به منظور تعين نيازها و خواسته هاي آموزشي قبل از اخذ هرگونه تصميمي پيرامون راهبردهاي توسعه است. شاغلين بخش كشاورزي از جمله توتون كاران براي موفقيت شغلي خود با نيازهاي گوناگوني مواجه اند كه مي توان دانش فني مهارتهاي شغلي و درك عمومي از كشاورزي را از آن جمله دانست. ‌ولي علاوه بر اين نيازها، هرروزه نيازهاي آموزشي جديدي هم پديدار مي گردند كه بايد ارضاء‌ شوند. از طرف ديگر نياز شالوده و اساس برنامه ريزي آموزشي است و براي تدوين هدفهاي مطلوب در يك برنامه ريزي آموزشي ابتدا بايد نيازها را بررسي نمائيم و به همين دليل تحقيق حاضر به بررسي نيازهاي آموزشي توتون كاران در راستاي ارائه آموزش هاي صحيح و اصولي براي توليد توتون با كميت و كيفيت بالا در استان كردستان پرداخته است.

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماري شامل ۱۰۱۶ نفر از كشاورزان توتون‌كار مي باشد. حجم نمونه نيز بر اساس فرمول كوكران برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گرديده است كه اين تعداد، از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.

نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها تحقيق نشان مي دهد كه بين متغير سطح زير كشت توتون با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ولي بين متغيرهاي سن، سابقه كشت توتون دفعات تماس با مروج دخانيات، دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي، استفاده از مجلات ترويجي و استفاده از فيلم هاي آموزشي با متغير نيازهاي آموزشي رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. ضمن اينكه بين متغيرهاي تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، ميزان درآمد ساليانه ازكشت توتون و دفعات بازديد از مزارع نمونه با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه معني داري مشاهده نمي گردد.

نتايج حاصل از تاثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون هاي كروسكال واليس ومن وايتني حاكي از آن است كه متغيرهاي استفاده از تسهيلات حمايتي و نوع مالكيت بر ميزان نيازهاي آموزشي تاثير گذار بوده اند ولي متغيرهاي: تاهل، جنسيت، عضويت در تعاوني توتون كاران و شغل اصلي تاثيري در ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران نداشته اند.

نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مسقل بر متغير وابسته از طريق رگرسيون چند متغيره حاكي از آن است كه سطح زير كشت توتون تاثير مثبتي بر نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته است ولي متغيرهاي: سن شركت در كلاس هاي ترويجي و استفاده از مجلات آموزشي تاثير معكوسي بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته اند.

 فهرست

فصل اول
روش تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
شيوه‌ اجراي تحقيق
جامعه آماري
جمعيت مورد مطالعه
روش نمونه‌گيري
تعيين حجم نمونه
متغيرهاي تحقيق
روش جمع‌آوري اطلاعات
روايي Validity
اعتبار Reliability
ضريب کرنباخ آلفا
فرضيات تحقيق
روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري
آمار توصيفي
آمار استنباطي
بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق
فصل دوم
تجزيه وتحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات
شغل اصلي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي
مالکيت زمين کشاورزي آبي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالکيت زمين کشاورزي آبي
مالکيت زمين کشاورزي ديم
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالکيت زمين کشاورزي ديم
مالکيت اراضي تحت کشت توتون
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالکيت زمين کشاورزي آبي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان زمين تحت کشت توتون
ميزان درآمد از شغل توتون کاري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون کاري
سابقه فعاليت توتون کاري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون کاري
تسهيلات حمايتي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهيلات حمايتي
نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
دفعات تماس با مروج
توزيع فراواني دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانيات
شرکت در کلاس هاي آموزشي ـ ترويجي
توزيع فراواني شرکت توتون کاران در کلاس هاي آموزشي ـ ترويجي
آمار تحليلي
نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن
فصل سوم
خلاصه‌، نتايج و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات

روش تحقیق نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022