:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه بررسي تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح درگاوهايي با سابقه آندومتريت

  دسته :

  پروژه

  فرمت /ورد تعداد صفحات 107
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه بررسي تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح درگاوهايي با سابقه آندومتريت :

دانلودپروژه بررسي تأثير تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح بمنظور بهبود باروري درگاوهايي با سابقه آندومتريت

فهرست عناوين

 

 

خلاصه فارسي

پيشگفتار

فصل اول

الف ـ باروري و ناباروري………………… ۱

ب ـ دوره پس از زايش …………………… ۳

ب ـ ۱ـ بازگشت فعاليت چرخه اي …………… ۵

ب ـ۱ ـ ۱ـ عوامل موثردر بازگشت فعاليت سيكليك .. ۶

ب ـ۲ ـ جمع شدن رحم ……………………. ۷

ب ـ۲ـ نقش در جمع شدن رحم …………. ۸

ب ـ۳ـ ترميم آندومتر …………………… ۱۰

ب ـ۴ـ حذف آلودگي باكتريايي …………….. ۱۱

ج ـ ايمني دستگاه توليد مثلي ……………. ۱۴

ج ـ۱ـ مكانيسم هاي دفاعي رحم ……………. ۱۶

ج ـ۱ ـ۲ـ مكانيسم هاي دفاعي رحم درپريود پس از زايش    ۱۷

د ـ عفونت هاي رحمي ……………………. ۱۸

د ـ۱ـ عفونت هاي غير اختصاصي رحم ………… ۱۹

م- بازگشت مكرر به فحلي…………………. ۲۰

م ـ۱ـ علل برگشت به فحلي………………… ۲۱

م ـ۱ـ۱ـ نارسايي در تخمك گذاري…………… ۲۲

م ـ۱ـ۲ـ نارسايي باروري ………………… ۲۳

م ـ۱ـ۳ـ مرگ زودرس رويان ……………….. ۲۳

فصل دوم

الف ـ آندومتريت……………………….. ۲۶

الف ـ۱ ـ سبب شناسي ……………………. ۲۷

الف ـ۱ ـ ۱ ـ جفت ماندگي ……………….. ۲۸

الف ـ۱ ـ ۲ ـ سخت زايي …………………. ۲۹

الف ـ۱ ـ ۳ ـ بازگشت فعاليت طبيعي و سيكليك تخمدان ها ۳۱

الف ـ۱ ـ ۴ ـ فصل سال و بار ميكروبي ……… ۳۲

الف ـ۱ ـ ۵ ـ شرايط بدني………………… ۳۲

الف ـ۱ ـ ۶ ـ ميزان شير…………………. ۳۲

الف ـ۱ ـ ۷ ـ بيماريهاي متابوليك ………… .۳۲

الف ـ۱ ـ ۸ ـ جفت گيري طبيعي و تلقيح مصنوعي . ۳۲

الف ـ۲ ـ باكتريولوژي آندومتريت …………. .۳۲

الف ـ۳ ـ پاتوژنز………………………. .۳۴

الف ـ۴ ـ پاتولوژي …………………….. .۳۷

الف ـ ۵ ـ علائم باليني …………………. .۳۹

الف ـ۶ ـ تشخيص آندومتريت ………………. ۴۱

ب ـ درمان آندومتريت …………………… .۴۳

ب ـ ۱ـ درمان داخل رحمي ………………… ۴۶

ب ـ۱ ـ۱ ـ انتخاب زمان مناسب جهت انفوزيون تركيبات ضد ميكروبي به داخل رحم………………………………….. ۴۹

ب ـ۱ ـ۲ ـ اثر تجويز رحمي تركيبات ضد ميكروبي بر طول سيكل استروس    ۵۳

ب ـ۱ ـ۳ ـ اثر تحريك كنندگي محلول آنتي بيوتيك بر روي رحم .۵۳

ج ـ تركيبات رايج مورد استفاده داخل رحمي …. .۵۴

ج ـ۱ ـ آنتي بيو تيك ها ………………… ۵۴

ج ـ۱ ـ۱ ـ تتراسيكلين ها ……………….. ۵۴

ج ـ۱ ـ۲ ـ پني سيلين ها ………………… .۵۵

ج ـ۱ ـ۳ ـ آمينوگلايكوزيد ها و سولفاناميد ها . ۵۶

ج ـ۲ ـ آنتي سپتيك ها ………………….. .۵۶

ج ـ۲ ـ ۱ـ لوگل ……………………….. ۵۷

ج ـ۲ ـ۲ ـ بتادين ……………………… ۵۸

ج ـ۳ ـ درمان هورموني ………………….. ۵۸

ج ـ۳ ـ۱ ـ پروستاگلندين ها ……………… ۵۹

ج ـ۳ ـ ۲ ـ گنادوتروپين ها………………. ۶۱

ج ـ۳ ـ ۳ ـ استروژن ها …………………. ۶۱

ج ـ۴ ـ درمانهاي جديد …………………. ۶۲

ج ـ۴ ـ۱ ـ عصاره و عناصر PMN……………. 62

ج ـ۴ ـ۲ ـ آندوتوكسين ها ……………….. ۶۳

ج ـ۴ ـ۳ ـ سرم،‌پلاسما و سرم هايپرايميون …… .۶۳

ج ـ۴ ـ۴ ـ ليديوم كا- ال- پي ……………. ۶۴

فصل سوم

مواد و روش كار ……………………….. .۶۵

فصل چهارم

نتايج ……………………………….. ۶۸

فصل پنجم

بحث …………………………………. .۷۵

خلاصه انگليسي …………………………. ۸۲

منابع ……………………………….. ۸۳

 


فهرست جداول

جدول شماره ۱- تأثير تزريق آنتي بيوتيك رحمي پس از تلقيح بر ميزان باروري……………………………………… ۷۱

جدول شماره ۲- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت زايش…………………………………… ۷۱

جدول شماره ۳- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت تلقيح………………………………….. ۷۱

جدول شماره ۴- فاصله روزهاي زايش تا تلقيح همراه آنتي بيوتيك درگروه درماني و كنترل………………………………. ۷۲

جدول شماره ۵- تأثير استفاده از آنتي بيوتيك در زمان تلقيح بر باروري تلقيحات بعدي………………………………… ۷۲

جدول شماره ۶- وضعيت زايش درگروه درماني…………. ۷۲

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱- تأثير تزريق آنتي بيوتيك رحمي پس از تلقيح بر ميزان باروري …………………………………….. ۷۳

نمودار شماره ۲- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت زايش……………………………… ۷۳

نمودار شماره ۳- تأثير تزريق آنتي بيوتيك پس از تلقيح بر باروري به تفكيك نوبت تلقيح…………………………….. ۷۴

 

 خلاصه
توليد مثل كارآمد يكي از فاكتورهاي مهم در توليد اقتصادي گاو شيري مي باشد. عملكرد ضعيف توليد مثل يكي از موضوعات مهم در اقتصاد گاو شيري در دنيا مي باشد.آندومتريت به علل مختلفي روي مي دهد كه عفونت هاي باكتريايي اغلب به عنوان دليل اصلي ناباروري شناخته مي شوند.تشخيص و درمان آندومتريت سالهاست كه مورد بحث مي باشد. مشاهدات عملي، ارائه تعاريف متفاوت توسط محققين مختلف، روشهاي مختلف تشخيصي، كلينيكي و يا پاتولوژيكي، اهداف درماني مختلف از عواملي هستند كه مورد بحث مي باشند.
درمطالعه حاضر اثر تزريق داخل رحمي آنتي بيوتيك بعد از تلقيح مصنوعي در گاوهايي با سابقه عفونت رحمي مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۲۰۰ رأس گاو هلشتاين با سابقه آندومتريت انتخاب گرديدند، تعداد ۱۰۰رأس آنها ۲۴ ساعت بعد از تلقيح مورد تزريق داخل رحمي آنتي بيوتيك قرار گرفتند و ۱۰۰ رأس نيز به عنوان گروه كنترل انتخاب گرديدند. گاوهاي انتخاب شده يا دچار آندومتريت باليني پس اززايش بودند و يا گاوهاي واكلي بودند كه سابقه عفونت هاي رحمي داشتند. ترشحات رحمي ـ سرويكسي، اندازه شاخ هاي رحم و سرويكس به عنوان فاكتور مهم جهت تشخيص آندومتريت مورد بررسي قرار گرفت. ميزان ۱ ميليون واحد پني سيلين پروكائين
محلول در۲۰ ميلي ليتر آب مقطر در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.
در مطالعه حاضر فاكتور نوبت زايش و نوبت تلقيح در هردو گروه درماني و كنترل مشابه انتخاب گرديد. ميزان باروري در گاوهاي گروه درماني در مقايسه با گروه كنترل به ترتيب ۳۳ درصد و ۲۰ درصد بود . به نظر مي رسد كه تزريق داخل رحمي آنتي بيوتيك درگاوهاي شكم اول داراي اثر قابل ملاحظه اي نيست . اما در گاوهاي شكم دوم و بالاتر درگروه درماني داراي اثر قابل ملاحظه اي در مقايسه با گروه كنترل بود .
تزريق داخل رحمي آنتي بيوتيك باعث افزايش ميزان باروري درتلقيح دوم و بالاتر گرديد ، اما استفاده از اين روش درماني درتلقيح اول تأثيري بر روي ميزان باروري نداشت .
طبق بررسي انجام گرفته نتيجه گيري مي شود كه تزريق داخل رحمي پني سيلين ۲۴ ساعت بعد از تلقيح درگاوهاي شكم دوم و بالاتر و تلقيح دوم و بالاتر باعث افزايش ميزان باروري مي گردد. اما اين روش درماني داراي اثر مثبتي بر روي باروري درتلقيحات بعدي نبود، و در واقع گاوهايي كه در تلقيح همراه با آنتي بيوتيك بارور نشدند استفاده از آنتي بيوتيك در تلقيحات بعدي درآنها نيز بي اثر مي باشد.

دانلودپروژه بررسي تزريق رحمي آنتي بيوتيك پس از تلقيح درگاوهايي با سابقه آندومتريت

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022