:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه ارتباط ورزش با افسردگي

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت /ورد تعداد صفحات 233
  قیمت : 9900 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه ارتباط ورزش با افسردگي :

دانلودپروژه ارتباط ورزش با افسردگي

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه…………………………………

تاريخچه مختصري از روانشناسي ورزش………… ۱

فصل اول

بخش اول: نقد عملكرد ورزشي………………. ۶

الف- عملكرد خوب و بد…………………… ۷

ب- عملكرد خوب، باخت……………………. ۷

ج- عملكرد ضعيف، برد……………………. ۸

د- عملكرد ضعيف، باخت…………………… ۸

بخش دوم: سطح انگيختگي/ فعال سازي………… ۱۰

كاهش انگيختگي/ فعال سازي……………….. ۱۱

افزايش انگيختگي……………………….. ۱۲

بخش سوم: كنترل و هدايت انرژي……………. ۱۳

شناخت سطح انرژي……………………….. ۱۳

كنترل سطح انرژي……………………….. ۱۴

هدايت سطح انرژي……………………….. ۱۶

خلاصه…………………………………. ۱۸

بخش چهارم: فنون آرميدگي………………… ۱۸

فوايد آرميدگي چيست؟……………………. ۱۹

فنون آرميدگي………………………….. ۲۲

خلاصه…………………………………. ۲۴

بخش پنجم: تمرين تجسمي………………….. ۲۵

تمرين ذهني براي اجراي بهتر……………… ۲۵

 

فنون تمرين ذهني براي دو و ميداني………… ۳۰

بخش ششم: تمركز………………………… ۳۰

تمركز و توجه………………………….. ۳۳

نكته كليدي……………………………. ۳۷

به سوي تمركز بهتر……………………… ۴۰

عوامل موثر در تمركز……………………. ۴۳

افزايش تمركز………………………….. ۴۵

تمرين مركزگرايي……………………….. ۴۶

بخش هفتم: اطمينان……………………… ۴۷

اعتماد به نفس: عاملي مهم براي بهترين عملكرد ورزشي  ۴۷

نگرشها و اثراتشان روي اجرا……………… ۵۰

قرار گرفتن در چهارچوب صحيح ذهن………….. ۵۴

استفاده از خودگفتاري…………………… ۵۵

خود انگاره……………………………. ۵۷

فنوني براي تكامل چهارچوب صحيح ذهن……….. ۵۸

فصل دوم

بخش اول: انگيزش و ورزش…………………. ۶۲

ديدگاههاي انساني به انگيزش: تئوري نيازهاي مازلو    ۶۳

تئوري انگيزه پيشرفت مك كلند و اتكينسون…… ۶۶

ارزيابي تئوري FOS……………………… 67

بخش دوم: رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش…. ۶۸

اسناد………………………………… ۶۸

مدل اسناد وينر………………………… ۶۹

نااميدي آموخته شده و آموزش بازسازي اسناد…. ۷۰

خودباوري……………………………… ۷۱

پژوهش معاصر روي انگيزه مشاركت ورزشي……… ۷۳

فصل سوم

مقدمه: تنيدگي…………………………. ۷۵

بخش اول: تنيدگي و زندگي حرفه اي…………. ۷۷

بخش دوم: هزينه تنيدگي………………….. ۷۸

تنيدگي خلبانهاي خطوط تجاري……………… ۸۰

تنيدگي كارگران سكوهاي صنايع تصفيه نفت و گاز. ۸۱

تنيدگي كارمندان مراكز هسته اي…………… ۸۲

بخش سوم: تنيدگي در پاره اي حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي  ۸۴

تنيدگي دندانپزشكان…………………….. ۸۴

تنيدگي پرستاران……………………….. ۸۵

تنيدگي مديران موسسات…………………… ۸۷

بخش چهارم: تعامل سيستمها و شكل گيري پاسخهاي ارگانيزم نسبت به

تنيدگي……………………………….. ۸۹

نقش هورمونها………………………….. ۸۹

محور هيپوفيز- غدد فوق كليدي…………….. ۸۹

مكانيزمهاي تسريع كننده و بازدارنده ترشحات… ۹۰

بيماريهاي تنيدگي………………………. ۹۱

بخش پنجم: زنان در برابر تنيدگي………….. ۹۳

نشانگان تنيدگي زنان……………………. ۹۳

تنيدگي زنان كارمند…………………….. ۹۶

بيماريهاي تنيدگي ناشي از رويدادهاي استثنايي، تهاجمهاي عصر جديد و زندگي

در محيطهاي افراطي……………………… ۹۸

فصل چهارم

بخش اول: پيشگيري و درمان تنيدگي…………. ۱۰۲

شيوه هاي سنتي…………………………. ۱۰۳

شيوه هاي جديد…………………………. ۱۰۴

بخش دوم: درمانگريها و روشهاي مبارزه عليه تنيدگي    ۱۰۷

تنش زدايي بدني………………………… ۱۰۸

تنش زدايي رواني……………………….. ۱۰۸

تنش زدايي با استفاده از ابزار فني……….. ۱۰۹

روان درمانگري…………………………. ۱۰۹

بخش سوم: پيشگيري و درمان تنيدگي در موسسات… ۱۱۰

نتيجه………………………………… ۱۱۲

فصل پنجم

بخش اول: افسردگي در ايران………………. ۱۱۴

افسردگي در غرب………………………… ۱۱۸

نقدي بر روانشناسي افسردگي غرب…………… ۱۳۴

فصل ششم

بخش اول: اعتماد به نفس…………………. ۱۴۲

خودپنداره…………………………….. ۱۴۳

خودپنداره آموختني و قابل تغييرات………… ۱۴۳

خويشتن‌داري و تاثير آن بر اعتماد به نفس كودك. ۱۴۶

ظاهرسازي و پرورش خودپنداره غيرواقعي……… ۱۴۸

روشهاي تقويت خودپنداره كودك…………….. ۱۴۹

بخش دوم: اهميت و نقش بازي………………. ۱۵۲

بازي و رشد خود………………………… ۱۵۳

انواع بازي……………………………. ۱۵۵

فصل هفتم

بخش اول: چگونه بر كم تحركي غلبه كنيم…….. ۱۵۷

شيوه هاي تجربي براي رهايي از كم تحركي……. ۱۵۹

فصل هشتم

چگونه سلامتي به دست آورده خود را حفظ كنيد…. ۱۶۱

فصل نهم

درمان اختلالات رواني با ورزش……………… ۱۶۵

درمان استرس با يوگا……………………. ۱۶۶

كلاشا- منبع استرس………………………. ۱۶۹

ميدان هاي انرژي در بدن…………………. ۱۶۹

تحقيقات علمي يوگانيدرا…………………. ۱۷۰

ساماسكاراها…………………………… ۱۷۱

غذا خوردن تحت استرس……………………. ۱۷۳

مقابله با استرس با روش SIT………………. 178

فصل دهم

پايان نامه……………………………. ۱۸۱

– بررسي اثرات تربيت بدني بر فشارهاي جسماني- رواني با عنوان شاغل و ارايه

الگوي بهينه ورزشي……………………… ۱۸۲

– بررسي اثر ويتامينC,Eدر پيشگيري از ضعف سيستم‌ايمني در ورزشكاران  ۱۹۲

– مقايسه رشد اجتماعي و اختلالات رفتاري دانش آموزان كم توان ذهني ورزشكار

و غير ورزشكار در شهر تهران……………… ۱۹۴

فصل يازدهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: تراكم استخوان و افسردگي…………….. ۲۰۰

مقاله B: تائيد جنسيت در افسردگي: يافته‌هاي واگير شناسي بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI……………………………. 202

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي از دست رفته زنان در

زمان ابتلا به افسردگي در “ايتون”……………… ۲۱۸

مقاله D: ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام حركات ورزشي درحد متعادل……………………………………… ۲۲۳

فصل دوازدهم

منابع:

منابع فارسي……………………………….. ۲۲۹

منابع پايان نامه اي………………………… ۲۳۱

منابع اينترنتي با سايت Ebscohost……………….. 232

ضميمه

متن مقالات اينترنتي

مقاله A: متن انگليسي تراكم استخوان و افسردگي…..

مقاله B: متن انگليسي تاثير جنسيت در افسردگي، يافته هاي واگير شناسي

مقاله C: خدمات جمعي رفاهي براساس جنسيت افراد، ورزش و بازآفريني نيروي

از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگي در ايتون

مقاله D: متن انگليسي ارتباط كاهش سطح افسردگي در بزرگسالان با انجام

حركات ورزشي در حد متعادل

دانلودپروژه ارتباط ورزش با افسردگي

قیمت : 9900 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022