:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه بررسي عوامل موثر وبرنامه ريزي بر رضايت شغلي كاركنان مدیریت

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/وردتعداد صفحات 89
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه بررسي عوامل موثر وبرنامه ريزي بر رضايت شغلي كاركنان مدیریت :

دانلودبررسي عوامل موثر وبرنامه ريزي بر رضايت شغلي كاركنان مدیریت

فهرست

چكيده تحقيق

فصل اول

مقدمه پژوهش

طرح مسأله

سئوالات تحقيق

اهميت موضوع تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعاريف عملياتي

مقدمه:

بيان مسأله

« سئوالات تحقيق»

« هدف تحقيق»

« اهميت موضوع تحقيق»

« فرضيه هاي تحقيق»

« تعاريف عملياتي اصطلاحات تحقيق»

۱- انگيزش شغلي:

۲- نيازهاي فيزيولوژيكي :

۳- تأمين مسكن:

۴- استقرار شريت در سازمان:

۵- مزاياي جانبي غير رسمي:

۶- مشاركت در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان:

۷- پذيرش اجتماعي:

۸-ميزان آزادي افراد در انجام فعاليت هاي سازماني:

فصل ۲

تعريف و تعيين جامعه

 

نمونه و روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

اعتبار يا پايايي پرسشنامه

روش تحقيق

روش آماري

« تعريف و تعيين جامعه»

« نمونه و روش نمونه گيري»

« اعتبار يا پايايي پرسشنامه»

« ابزار اندازه گيري»

روش تحقيق:

روش آماري:

تفسير اندازه ضريب آلفاي كربناخ:

فصل سوم

 

« تحليل توصيفي داده ها»

« تحليل توصيفي داده ها»

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال ششم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال نهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال چهاردهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها درمورد سئوال بيستم

توزيع فراواني مطلق و درصدي اظهار نظرها در مورد سئوال دوم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال هفتم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال چهارم

توزيع فراواني مطلق و درصدي اظهار نظرها در مورد سئوال دهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست وششم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال يازدهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها د رمورد سئوال نوزدهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال هيجدهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال پانزدهم

توزيع فراواني مطلق و درصدي اظهار نظرها در مورد سئوال پنجم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست و هشتم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال هفدهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست و سوم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال دوازدهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست و دوم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست و پنجم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست و هفتم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال سي ام

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال سيزدهم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيستو چهارم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيست و نهم

« تجزيه و تحليل استنباطي داده ها»

فصل سوم:

آزمون فعلي دار بودن فرضيه اول

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال بيستو يكم

توزيع فراواني مطلق و در صدي اظهار نظرها در مورد سئوال شانزدهم

آزمون معني دار بودن فرضيه سوم:

آزمون معني داربودن فرضيه دوم

آزمون معني دار بودن فرضيه ششم:

آزمون معني دار بودن فرضيه پنجم:

آرمون معني داربودن فرضيه هفتم

فصل چهارم

بحث ونتيجه گيري

 

محدوديته هاي تحقيق

پيشنهادات

بحث و نتيجه گيري

« محدوديتهاي تحقيق»

۱- محدوديتهاي قابل كنترل

۲- محدوديتهاي غير قابل كنترل:

«پيشنهادات»

 

چكيده تحقيق

چكيده بررسي حاضر تحت عنوان « بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال ۷۷-۱۳۷۶» به شرح زير است:

در مباحث مربوط به مديريت، بحثهاي مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ويژه اي دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمت بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها مي كند كه اين امر بدون شناخت از انگيزه ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علايق و انگيزه ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان مي شود بهتر مي توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدينوسيله به كار آيي و ثمر بخشي آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترين عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند نيز موارد فوق صدق مي كند.

در اين بررسي روش تحقيق توصيفي است كه از فراواني و در صد استفاده شده است، و براي تجزيه و تحليل داده ها در آمار استنباطي از روش مجذورخي (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين پوشش عبارتست از : « كليه كارشناسان رسمي كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، ميدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان ۶۵۰ نفر مي باشد. همچنين حجم نمونه مورد بررسي پس از محاسبه ، ۸۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه اي است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجي ليكرت تهيه و تنظيم شده و از ۳۰ سئوال تشكيل شده است.

اعتبار يا پاياني پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه ميزان آن عبارتست از : ۸۰/۰=a =r11 ، كه با توجه به ضريب بدست آمده مي توان پيش بيني گروهي و حتي انفرادي دقيقي نمود.

پس از تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، نتايج زير بدست آمد:

فرضيه اول در سطح ۰۱/۰=a خطا تأييد شد و نتيجه شد كه :‌ بين ميزان تأمين نيازهاي فيزيو لوژيكي با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه سوم در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان استقرار ارشديت در سازمان با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطة معني داري وجود دارد.

فرضية چهارم، با قبول ۰۱/۰= a خطا تأييد گرديد و نتيجه شد كه: بين ميزان تأمين مزاياي جانبي غير رسمي ( شامل بيمه از كار افتادگي و بيمه بيكاري، بيمه درماني و…) نمونه مورد پژوهش با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

پس از آزمون فرضيه پنجم، اين فرضيه در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه: بين ميزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

فرضيه ششم با قبول ۰۱/۰= a خطا تآييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان پذيرش اجتماعي نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.

فرضيه هفتم در سطح ۰۱/۰= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : بين ميزان آزادي و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعاليهاي سازماني با انگيزش شغلي آنها رابطة معني داري وجود دارد.

 

دانلودپروژه بررسي عوامل موثر وبرنامه ريزي بر رضايت شغلي كاركنان مدیریت

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022