:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستبافت ایران

  دسته :

  مقاله

  فرمت /وردتعداد صفحات345
  قیمت : 14800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستبافت ایران :

تحقیق و بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستبافت ایران 

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- اهمیت تحقیق ۲
۳-۱- فرضیات تحقیق ۴
۴-۱- اهداف تحقیق ۴
۵-۱- روش شناسی تحقیق ۵
۶-۱- سابقه تحقیق ۶
۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق ۸
فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
۱-۲- راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل ۱۰
۱-۱-۲- راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی ۱۱
۲-۱-۲- راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی ۱۳
۲-۲- تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی ۱۶
۱-۲-۲- تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل ۱۶
۲-۲-۲- تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل ۱۸
۳-۲- مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی ۱۹
۱-۳-۲- دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت ۱۹
۲-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریکاردو ۲۰
۳-۳-۲- مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته ۲۱
۴-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی هکشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل) ۲۱
۴-۲- مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل ۲۴
۵-۲- شکاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی ۲۹
۶-۲- مزیت نسبی بالفعل و بالقوه ۳۴
۱-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل اسمی ۳۶
۲-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل حقیقی ۳۶
۳-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه اسمی ۳۶
۴-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه حقیقی ۳۶
فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
۱-۳- شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) 41
۱-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات ۴۱
۱-۱-۱-۳- معیار سهم صادرات ۴۲
۲-۱-۱-۳- معیار سهم خالص صادرات ۴۳
۳-۱-۱-۳- شاخص یونیدو ۴۳
۲-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات ۴۳
۱-۲-۱-۳- شاخص بالاسا (BAL) 43
۲-۲-۱-۳- شاخص دانگز – ریدل (DR) 45
۳-۲-۱-۳- شاخص های خالص یونیدو ۴۵
۳-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری ۴۵
۱-۳-۱-۳- نگرش درآمدی ۴۶
۲-۳-۱-۳- نگرش رتبه ای ۴۶
۳-۳-۱-۳- نگرش ثبات ۴۷
۴-۳-۱-۳- نگرش درآمدی – ثبات ۴۷
۲-۳- محدودیت های شاخص های RCA 48
۳-۳- شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی ۴۹
۱-۳-۳- تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول ۴۹
۲-۳-۳- روش دیک ۵۲
۴-۳- شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی ۵۳
۵-۳- شاخص های طرف عرضه ۵۴
۱-۵-۳- معیار هزینه منابع داخلی (DRC) 55
۱-۱-۵-۳- پیشینه کاربرد و فرمول محاسباتی DRC 55
۲-۱-۵-۳- تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC 58
۳-۱-۵-۳- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC 63
۲-۵-۳- معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR) 65
۳-۵-۳- معیار تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP) 65
۴-۵-۳- معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی ۶۶
۶-۳- شاخص‌های طرف تقاضا ۶۸
۱-۶-۳- اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۶۹
۱-۱-۶-۳- نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۱
۲-۱-۶-۳- نقش تجزیة بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
۳-۱-۶-۳- اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۲
۲-۶-۳- کاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی ۷۳
۷-۳-بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق ۷۵
۱-۷-۳- علل نمونه گیری ۷۶
۲-۷-۳- روش های مختلف نمونه گیری در تحقیقات میدانی ۷۷
۳-۷-۳- انواع نمونه گیری احتمالی (تصادفی) ۷۸
۱-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی ساده ۷۹
۲-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ۷۹
۳-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۸۰
۴-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ۸۰
۴-۷-۳- روش تعیین حجم نمونه ۸۱
۵-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق ۸۳
۶-۷-۳- روش های تحلیل آماری ۸۴
۱-۶-۷-۳- آمار توصیفی ۸۴
۲-۶-۷-۳- آمار استنباطی ۸۵
۱-۲-۶-۷-۳- تحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو ۸۵
۲-۲-۶-۷-۳- تحلیل عامل (Factor Analysis) 86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
۱-۴- بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران ۹۱
۱-۱-۴- بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران ۹۲
۲-۱-۴- محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران ۹۴
۳-۱-۴- بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف کشور ۱۰۰
۴-۱-۴- بررسی نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف کشور ۱۰۱
۲-۴-بررسی مزیت نسبی رقابتی کشور در صنعت فرش دستباف ۱۲۶
۱-۲-۴- محاسبه مزیت نسبی رقابتی کشور با استفاده از تخمین مدل تقاضای صادراتی فرش دستباف ۱۲۹
۳-۴- بررسی مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف ۱۳۱
۱-۳-۴- نحوه کاربرد معیار DRC در محاسبه مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف ۱۳۲
۲-۳-۴- نحوه برآورد قیمت های سایه ای به منظور محاسبه مزیت نسبی حقیقی کشور
در تولید فرش دستباف ۱۳۳
۱-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای عوامل داخلی تولید فرش دستباف ۱۳۳
۲-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت درتولید فرش دستباف ۱۳۷
۳-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای نرخ ارز ۱۳۸
۳-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی در تولید فرش دستباف ۱۴۳
۴-۳-۴- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۱۴۳
۱-۴-۳-۴- پیشینه قالی بافی در آذربایجان ۱۴۳
۲-۴-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های آذربایجان ۱۴۶
۳-۴-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های آذربایجان ۱۴۸
۴-۴-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۱۵۰
۵-۴-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۱۵۱
۶-۴-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف
در استان آذربایجان شرقی ۱۵۳
۵-۳-۴- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم ۱۷۷
۱-۵-۳-۴- پیشینة قالی بافی در قم ۱۷۷
۲-۵-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های قم ۱۷۸
۳-۵-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های قم ۱۷۹
۴-۵-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان قم ۱۸۰
۵-۵-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم ۱۸۱
۶-۵-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم ۱۸۳
۶-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان ۲۰۵
۱-۶-۳-۴- پیشینة قالی بافی در اصفهان ۲۰۵
۲-۶-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های معاصر اصفهان ۲۰۶
۳-۶-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های اصفهان ۲۰۷
۴-۶-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان اصفهان ۲۱۰
۵-۶-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان ۲۱۱
۶-۶-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان اصفهان ۲۱۳
۷-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان ۲۳۶
۱-۷-۳-۴- پیشینة قالی بافی در خراسان ۲۳۶
۲-۷-۳-۴- ویژگیهای ظاهری و فنی بافت قالی در مهمترین مراکز قالی بافی در استان خراسان ۲۳۷
۳-۷-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان خراسان ۲۴۴
۴-۷-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان ۲۴۵
۵-۷-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان ۲۴۷
۸-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان ۲۶۹
۱-۸-۳-۴- پیشینة قالی بافی در همدان ۲۶۹
۲-۸-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های همدان ۲۷۰
۳-۸-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های همدان ۲۷۱
۴-۸-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان همدان ۲۷۴
۵-۸-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان ۲۷۵
۶-۸-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان همدان ۲۷۷
۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف کشور ۲۹۹
۱-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل نرخ ارز غایی ۲۹۹
۲-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل قیمت غایی فروش هر متر مربع فرش دستباف ۳۰۱
۳-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل ارزش غایی مواد اولیه داخلی هر متر مربع فرش دستباف ۳۰۳
۴-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل ارزش غایی نهاده های قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف ۳۰۵
۵-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC 306
۶-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC 307
۷-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی ۳۰۸
۸-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت ۳۰۹
۹-۹-۳-۴- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات
میدانی تحقیق ۳۱۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- خلاصه نتایج تحقیق ۳۳۱
۲-۵- ارائه سیاست های کاربردی ۳۴۰
فهرست منابع ۳۴۳
پیوست ۳۴۵

چکیده:

نقش و اهمیت موضوع مزیت نسبی در طراحی سیاست های تجاری کشورها و گزینش روندهای مناسب تولید و صادرات کالا امری انکارناپذیر است، به طوری که در حال حا ضر بخش عمده ای از مباحثات و مذاکرات بین المللی در زمینه تجارت به ارائه راهکارهایی جهت رفع نواقص بازارها و هدایت بازارها به سمت و سوی بهره مندی از مزیت نسبی اختصاص یافته است. در این میان عوامل مختلفی در هر یک از مراحل تولید، صادرات و تقاضای کالا، مزیت نسبی یک کشور را متاثر می سازند و این امر موجب ایجاد تغییر در جایگاه کشورها به لحاظ برخورداری از مزیت نسبی در عرصه بین المللی شده است. این امر ما را برآن می دارد که نسبت به بررسی مزیت نسبی کالاهای تولیدی- صادراتی در کشور اقدام نماییم.
هنر- صنعت فرش دستباف از جمله صنایعی است که طی سالهای اخیر شاهد نوسانات شدید در روند تولید و صادرات آن بوده ایم. بر همین اساس در تحقیق حاضر سعی داریم ضمن معرفی شاخص های مختلف تعیین مزیت نسبی، به اندازه گیری مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی نقش عوامل موثر برآن بپردازیم. به این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) جهت محاسبه مزیت نسبی کشور در صادرات فرش دستباف، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) جهت محاسبه مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف و کشش قیمت تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران به منظور محاسبه مزیت نسبی رقابتی کشور موردنظر قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاکی از آن است که ایران طی سالهای مورد بررسی دارای مزیت نسبی در زمینه صادرات فرش دستباف بوده است (RCA>1). البته تخمین تابع روند تغییرات شاخص RCA نشان دهنده نوسانات شدید وضعیت مزیت نسبی کشور در زمینه صادرات این کالا می باشد. تخمین کششی قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران، نمایانگر چسبندگی شدید مقدار تقاضای فرش ایران با قیمت فروش آن در سطح بین المللی است (E>1). محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نیز حکایت از آن دارد که کشور در زمینه تولید فرشهای اعلاباف ۶۰ رج تمام ابریشم در استانهای آذربایجان شرقی و قم و فرشهای معمولی باف ۵۰-۴۵ رج در استانهای اصفهان و خراسان دارای مزیت نسبی و در تولید فرشهای درشت باف ۳۰ رج در استان همدان از عدم مزیت نسبی برخوردار است. به منظور تحلیل نتایج به دست آمده، ضمن محاسبه نرخ ارز غایی، قیمت غایی فروش، ارزش غایی مواد اولیه داخلی و نهاده های قابل تجارت به کار رفته در تولید هر مترمربع فرش دستباف، اقدام به محاسبه و تحلیل کشش ارزی و قیمتی DRC و همچنین کشش DRC نسبت به تغییرات ارزش مواد اولیه داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت نموده ایم. مهمترین عوامل موثر در مزیت نسبی کشور در تولید و صادرات فرش دستباف نیز در قالب سوالات پرسشنامه های تحقیق و در سطح میدان تحقیق (استانهای آذربایجان شرقی، قم، اصفهان، خراسان و همدان) مورد پرسش قرار گرفته و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با به کارگیری روشهای تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی) نسبت به ارزیابی نقش عوامل مذکور بر مزیت نسبی کشور اقدام شده است.

کلید واژه: مزیت نسبی، فرش دستباف، صادرات، واردات

 

۱- پيشگفتار :

دستيابي به هدف رشد و توسعه اقتصادي ، زمينه ساز تدوين و اجراي راهبردهاي مختلف توسعة اقتصادي در كشورهاي جهان شده است . . در اين ميان عملكـرد اقتصـادهاي دنبال كنندة استراتژي هـاي برون نگر در تباين آشكاري با ديگر اقتصادهايي كه استراتژي هاي درون نگر را دنبال كرده اند، قرار گرفته است. به گونه اي كه عملكرد صادرات و درجة بازبودن اقتصاد ارتباطي منطقي با رشد در درآمد سـرانه داشته است. بدين ترتيب در تئوري هاي اقتصادي, جايگاه تجـارت بين الملل به عنوان تجـويزي جهت مهـيا كـردن مقــدمات دستيابي به توسعة اقتصادي ترسيم شده است. ليكن سؤالي اساسي كه در اين ارتباط بايد به دنبال پاسخي براي آن بود آنست كه چه چيزي تركيب كالاها و خدماتي را كه يك كشــور صــادر يا وارد خواهد كرد، تعيين مي كند. پاســخ اين سؤال را بايد در شاخصه هايي جست كه مزيت نسبي يك كشور را تعيين مي كند . آنچنان كه از چـارچوب تئوري هاي اقتصادي قابل استنباط است، تجارت بين الملل بر پايه توليد محصولاتي كه كشـورها در آنها مزيت نسبي دارند، منافـع كشـورهاي طـرف مبادله را تضـمين مي كند. اين نظريات از اقتصادداناني چون آدام اسميت و ريكاردو تا نظريه پردازان جديدتر، همگي بر اين اصل توافق نظر دارند كه در يك شرايط مساعد تجاري، مبادله بين كشـورها براسـاس اصـل مزيت نسبي انگيزه هـاي بيشتري را براي فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي آنها فراهم آورده و موجب افزايش رفاه اقتصادي در كشورها مي گردد.

مروري بر روند صادرات فرش دستباف ايران ، به‌خصوص طي دو دهة اخير بيانگر نوسانات شديد در صادرات اين كالا و به تبع آن نوسان در روند توليدات فرش در كشور مي‌باشد. اگرچه برخي از اين مشكلات چه در داخل كشور و چه مشكلات مربوط به بازارهاي خارجي منبعث از عواملي همچون تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري، انقلاب، جنگ، خشكسالي و … مي‌باشد ليكن عدم توجه به مزيت‌هاي نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف و يا خلق مزيت‌هاي نسبي در توليد و صادرات اين كالا و همچنين درخصوص بازارهاي جهاني ، عدم توجه به موضوع مزيت‌هاي رقابتي و مؤلفه‌هاي ايجاد برتري در اين بازارها با توجه به عملكرد رقبا و سياست‌هاي مؤثر دراين‌خصوص،


بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستبافت ایران

قیمت : 14800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022