:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

  دسته :

  روش تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات104
  قیمت : 6000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر :

تحقیق و بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر 

 

بیان مسئله:

انسان عصر ما به دنبال آرامش رواني است. دنياي امروز با پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاص فرهنگ ماشيني انسان را درگير و دار اضطرابهاي كشنده اي قرار داده است كه چهره زندگي را رنگ بس نازيبا زده و آن را غير قابل تحمل ساخته است. آرزوي هر انساني آرامشي است كه بتواند در آن مسير زندگي خود را به سوي سعادت طي كند و اضطراب سدي است محيط بر انسان و محاط در انسان كه سراسر حيات درون و بيرون او تحت تاثير خود قرار داده است و اين سوال براي هر يك از ما مطرح است كه ريشه اضطراب هاي انسان در چيست؟ و چگونه مي توان به مقابله با آن پرداخت؟ با توجه به اينكه هر يك از مكاتب روان شناسي انسان و مشكلات او را از دريچه اي خاص مورد مطالعه قرار مي دهد، بر اساس ديدگاه خود راه حل هايي براي مشكلات او مطرح ميكند.

اساس طبقه بندي روان درماني، تمركز درمان بر روي يكي از جنبه هاي عملكرد روان ميباشد. اين سه جنبه عبارتند از رفتار، عواطف و تفكر.

رفتار درماني با تمركز بر تئوري يادگيري و تغيير رفتار معتقد است كه تمام رفتارها حاصل يادگيري است درمان عاطفي، عواطف متعارض و اظهار نشده فرد را ريشه مشكلات رواني مي داند. و درمان بر اساس تفكر معتقد است كه رفتار بر اساس معني كه فرد به حوادث و پديده ها مي دهد شكل مي گيرد و تغيير مي كند.

اين پژوهش بر اساس روش درمان عقلاني- عاطفي RET ) اليس ۱۹۷۰ و (Elis پي ريزي و دنبال شده است).

اليس معتقد است كه: دو اضطراب و اختلالات عاطفي نتيجه تفكر غير منطقي و غير عقلاني هستند به نظر او افكار و عواطف كنشهاي متناوب و جداگانه اي به شمار نمي آيند.

انسان به وسيله اشياي خارجي مضطرب  و آشفته نمي شود بلكه ديدگاه و تصوري كه از اشيا دارد موجب نگراني و اضطراب وي مي شوند. تمام مشكلات افراد از تفكرات موهومي سرچشمه مي گيرند كه از نظر تجربي معتبر نيستند. (ناصري، شفيع آبادي۱۳۶۵).

فهرست مطالب

فصل اول: 

مقدمه ۲
بيان مسئله ۵
سوال تحقيق ۷
ضرورت تحقيق ۷
اهداف پژوهش ۸
فرضيه ۸
تعريف عملياتي واژه ها ۸
واژه ها

فصل دوم 
زمينه مسئله ۱۱
تعريف روان درماني ۱۵
اهداف روان درماني ۱۷
درجات رواني درماني ۱۸
روش هاي روان درماني ۲۰
بيماري رواني از نظر فرويد ۲۱
فرضيه ها و مفاهيم بنيادي روانكاوي ۲۲
تعريف روانكاوي ۲۳
هدف روانكاوي و روان درماني تحليل ۲۴
هدف روان درماني تحليل گر۱ ۲۴
انسان از ديدگاه مكتب رفتار گرائي ۲۵
فرضيه هاي رفتارگراي ۲۵
بيماري رواي از ديدگاه مكتب يادگيري ۲۱
رفتاردرماني ۶
تكنيك هاي رفتاردرماني ۲۷
رفتار درماني شناختي ۲۸
انسان ازديدگاه روان شناسي انسان گرايي ۲۸
اصول و فرضيه هاي روانشناسي انسان گرايي ۲۹
روان شناسي شناختي ۳۳
فرضيات شناخت درماني ۳۴
انسان در نظريه شناختي ۳۶
بيماري رواني در نظريه شناختي ۳۶
اهداف روان درماني شناختي ۳۷
روش و شيوه شناخت درماني ۳۷
نقش درمانگر درنظريه شناختي ۳۸
فنون و اجزا شناخت درماني ۳۹
محدوديت هاي شناخت درماني ۴۰
نظريه درماني عقلاني عاطفي (اليس) ۴۰
مفاهيم بنيادي نظريه اليس ۴۲
نظريه شخصيت اليس ۴۳
اضطراب و بيماري رواني در نظريه عقلاني و عاطفي ۴۵
تفكرات غير منطقي ۴۷
روان درماني در نظريه عقلاني عاطفي ۵۰
فرايند درماني ۵۲
نقش درمانگر ۵۳
اضطراب ۶۴
سطوح اضطراب ۶۶
خلاصه ۶۷
مباني نظري اضطراب ۶۸
نظريه هاي يادگيري ۶۹
نظريه هاي اصالت وجودي ۷۱
نظريه هاي شناختي ۷۲
نظريه هاي زيست شناختي  ۷۴
عوامل اضطراب و تنيدگي ۷۴
پاسخ هاي سيستم ايمني ۷۸
پاسخ هاي شناختي به اضطراب ۸۰
دو مورد از تحقيق انجام شده در زمينه اين پژوهش ۸۱

فصل سوم 
روش تحقيق ۸۴
جامعه آماري ۸۵
متغيرهاي پژوهشي ۸۵
فرضيات مربوط به كنترل متغيرها ۸۶
ابزار تحقيق ۸۷
روش هاي آماري ۹۰
محدوديت هاي روش ها و چگونگي تاثير آن بر تحقيق ۹۱

فصل چهارم و پنجم 
تجزيه و تحليل داده ها ۹۳
فرضيه  ۹۳
خلاصه ۹۹
منابع و مأخذ ۱۰۲
فهرست منابع لاتين
فهرست منابع فارسي

مقدمه:
رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود (اي وي، اي وي و مورگان ۱۹۹۳،ص۲۵۸)
رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي هاي اوست برنز، ۱۳۶۷، ص ۱۷) مي گويد:
‌«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال اسنان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه ۱۹۷۰ تاكنون داشته است و اكنون يكي از راجترين اشكال درمان روان شناختي است (اليس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زير نيز توضيحي از اين توسط اليس است. «در سالهاي اخير روان درمانيهائي كه گرايش شناختي دارند. نه فقط به دليل پژوهش هايي كه اثر بخشي آن را تأئيد كرده اند، بلكه به دليل شهرت عامي كه يافته اند، موفقيت زيادي داشته اند و سهولت گرايش شناختي در درمان مستقيم باعث شده است كه اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها مطبوعتر و كمتر تهديد كننده باشد. (اليس، ۱۹۸۹، ص۳)
صدها مطالعه در تحقيقي كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقايسه با ساير روش هاي روان درماني به طور معني دارتري به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پريشان باشند.

چند ده مطالعه ديگر نشان داده اند كه آزمون هايي كه براي سنجش باورهاي غير منطقي و نگرش مختل بر اساس تئوري ABC ساخته شده اند به طول معني داري گروه هاي پريشان گروه هاي افراد كمتر پريشان را از يكديگر متمايز مي سازد. (بايسدن ۱۹۸۰، ديجيوسپي، ميلروتركسر ۱۹۵۹، اليس، ۱۹۷۹، هرلن و بميس ۱۹۸۱، شوارتس،۱۹۸۲، وودز به نقل از اليس، ۱۹۹۱ ص۲).
اساس شكل گيري نظريه منطقي-هيجاني ارائه مدل ABC درباره پريشاني هيجاني است (اليس ۱۹۶۲ اليس، a1997، b1977 به نقل از اليس، ۱۹۹۱ ص ۳) بر اساس اين رويكرد پيامدهاي هيجاني پريشان كننده (Cها) به طور مستقيم از وقايع فعال ساز (Aها) پيروي نمي كنند.
بلكه تاثير وقايع فعال ساز بر پيامدهاي هيجاني به وسيله باورهاي شخص (Bها) تحت تاثير قرار مي گيرد. اليس (شفيع آبادي،۱۳۷۳، ص ۱۲۶-۱۲۲) بر مجموعه اي از باورها تاكيد مي كند.
كه فرض مي شوند رايجترين منبع هاي پريشاني هيجاني باشند. اين باورها مشتملند:
۱- اعتقاد فرد به اين كه لازم و ضروري است كه همه افراد ديگر جامعه او را دوست بدارند و تاييدش كنند.
۲- اعتقاد به اينكه لازمه احساس ارزشمندي وجود حداكثر لياقت، كمال و فعاليت شديد است.
۳- اعتقاد فرد به اينكه گروهي از مردن بد و شرور هستند و بايد به شدت تنبيه شوند.
۴- اعتقاد فرد به اينكه اجتناب و دوري از بعضي مشكلات زندگي و مسئوليت هاي شخصي فرد آسانتر از مواجه شدن با آنهاست.
۵- اعتقاد فرد به اينكه اگر حوادث و وقايع طوري نباشد كه او مي خواهد. بي نهايت ناراحتي و بيچارگي مي آورد.
۶- اعتقاد فرد به اينكه بدبختي و عدم خشنودي او به وسيله عوامل بيروني به وجود آمده است.
۷- اعتقاد فرد به اينكه چيزهاي خطرناك و ترس آور موجب نهايت نگراني مي شوند و فرد همواره بايد كوشا باشد تا امكان به وقوع پيوستن آنها را به تاخير بياندازد.
۸- اعتقاد فرد به اينكه بايد متكي به ديگران باشد و بر انسان قويتر تكيه كند.
۹- اعتقاد فرد به اينكه تجارب و وقايع گذشته و تاريخچه زندگي تعيين كننده مطلق رفتار كنوني هستند و اثر گذشته را در تعيين رفتار كنوني به هيچ وجه نمي توان ناديده انگاشت.
۱۰-اعتقاد به اينكه انسان بايد در مقابل مشكلات و اختلالات رفتاري ديگران كاملا برآشفته و محزون شود.
اعتقاد فرد به اينكه هر مشكلي هميشه يك راه حل درست و كامل فقط يك راه حل وجود دارد

 

بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022