:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • بررسی مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم با زنان غير مجرم در زندان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات56
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد بررسی مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم با زنان غير مجرم در زندان :

تحقیق مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم ومقايسه آن با زنان غير مجرم در زندانهای لرستان

 

فهرست مطالب

 چکیده:

فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

مقدمه

طرح مساله و بیان موضوع

 اهداف پژوهش:

  این پژوهش به سوالات اساسی زیر پاسخ می دهد:

فصل دوم: تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها

حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان

پیشینه تحقیق چارچوب نظری ،دیدگاهها وتعاریف

تعریف  کج  رفتاری

 اثبات گرایی  و کج رفتاری

 برساخت گرایی  و کج رفتاری

 رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری

 چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟

 دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری

 پارادایم  اثبات گرا

نظریه های  فشار

 مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی

 کوهن  و ناکامی  منزلتی

 کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی

 برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی

 نظریه های  یادگیری  اجتماعی

 سادرلند و پیوند افتراقی

گلیزر و هویت پذیری  افتراقی

 برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی

 برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی

 نظریه های  کنترل

فصل سوم: روش تحقیق جامعه ونمونه

روش تحقیق

آزمودنی ها

ابزار های پژوهش

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

روش تحلیل داده‌ها

نتایج  و یافته ها

فصل پنجم: ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

ضمیمه:

چکيده:

هدف اين تحقيق بررسي مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم مي باشد . يافتن اين مساله که آيا ارتباط هايي بين  مقياس هاي شخصيتي وجرم وجود دارد و اينکه در صورت وجود کدام يک ازمقياس ها را شامل مي شود عواملي است كه پژوهش به قصد دست يابي به آنها صورت گرفت. روش اين پژوهش از نوع توصيفي- مقايسه اي است که در آن نمونه اي شامل ۵۰ نفر از زنان زنداني موجود در زندانهاي لرستان در سال۱۳۸۵ انتخاب و با ۵۰ نفر از گروه بهنجار با استفاده از آزمون شخصيتي مينه سوتا(MMPI) مورد بررسي ومقايسه قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحليل واريانس نشان داد كه مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم با آزمودني هاي بهنجاردر مقياس هاي هيپوکندري، افسردگي، هيستري، انحراف اجتماعي رواني، پارانويا ، اسکيزوفرني و هيپومانيا تفاوت معني داري دارند. روش تحقيق با تكنيك پرسشنامه و مصاحبه با مددجويان بوده كه به سنجش ميزان اثرگذاري عوامل بروز جرم با ۲۸ آيتم عاملي مادري، پدري، والديني، فردي و اقتصادي به عنوان متغيرهاي مستقل اثرگذار بر متغير وابسته (جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماري رگرسيون چند متغيره سطح و شيب اثرات متغيرهاي عاملي در بروز جرم زنان بررسي و با فن تحليل مسير نماية اين اثرگذاري ترسيم گرديد. با كمك اين تكنيك نيز رابطة ‌مداخله گرايانه متغير مستقل ثانويه (رفاه اجتماعي خانوار) با فاكتورهاي عاملي سنجيده شد. آيتم‌هاي متغير مداخله‌گر متشكل از سواد مددجويان و مادرانشان، تعداد خانوار و ميزان درآمد ريالي با توجه به فرضيه‌هاي پژوهش با فرض تأثير مجموعه متغيرهاي عامل مادري، پدري، والديني، فردي و اقتصادي به ترتيب درجة اثرات با شيب بتا در تحليل رگرسيوني متغيرها بودند. آزمون آماري فرضيه‌ها نشان داد عامل اقتصادي بالاترين ضريب اثر (بتا۴۸%) و بعد از آن به ترتيب عامل مادري ۴۲%، پدري۴۰%، والديني ۳۹% و عامل فردي ۳۶% در بروز جرم زنان نقش داشته‌ رد فرضيه‌هاي پژوهش در سطح معناداري معين با ضريب اطمينان ۹۸% بدست آمد. شيب اثر تعديل‌گرانه متغير مداخله‌گر بر متغيرهاي مستقل به ترتيب به ميزان ۱۴/۰- بر فاكتورهاي مادري ، پدري ۳۸/۰- ، والديني ۳۵/۰- ، اقتصادي ۳۰/۰- ، آموزشي ۲۵/۰- و فردي ۱۴/۰- بودند. تحليلهاي آماري نشان داد با وجود اهميت الگوپذيري جنسيتي دختران از مادر و فرض اثرگذاري بيشتر فاكتورهاي جرمزاي مادري بر زنان بزهكار ولي اين عوامل اقتصادي بودند.

 

 

بررسی مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم با زنان غير مجرم در زندان

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022