:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت افراد

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات110
  قیمت : 8900 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت افراد :

 تحقیق كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت افراد 

ضرورت و اهمیت تحقیق :
ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در آموزش و پرورش
رایانه ماشینی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آید . با توجه به پیچیدگی جهان امروز لازم است ما نیز فناوری خود را با پیشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نیازهای جامعه متناسب سازیم .
نوکردن نخست باید از جایی آغاز شود که به آموزش دانش ها و مهارت ها ی جدید و یادگیری عمیق تر و سریعتر می انجامد . پیشرفت سریع دانش بشری در قرن حاضر ، متنوع شدن نیازها ، تحولات سریع فن آوری به ویژه در زمینه ارتباطات ، تغییرات     عمده ای را بر جهان گذاشته و خواهد گذاشت .
استفاده از رایانه در انجام امور مختلف یک سازمان ، ایجاد دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، ایجاد دانشگاه ها و مدارس مجازی همگی محصول گسترش اینترنت و به طورکلی فناوری اطلاعات    است. امروزه اصطلاح فناوری اطلاعات به طور وسیعی در سطح جهان منتشر شده است که آن را علم و مهارت درباره همه جنبه های به کارگیری رایانه ، ذخیره سازی داده ها و ارتباطات تعریف کرده اند .  فناوری اطلاعات را می توان بخش فنی نظام اطلاعاتی دانست که شامل سخت افزار ، نرم افزار ،  پایگاه های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی است .
شاید اینترنت بزرگترین عامل تغییر فناوری ، تغییر شکل بازرگانی ، رسانه ها ، سرگرمی ها و جامعه از راه های حیرت انگیز در طول تاریخ باشد اما تمامی این قدرت در حال حاضر بستگی به دگرگونی درآموزش و پرورش دارد . اینترنت امکان تحقق این هدف را که بتوانیم شرایط مناسب یادگیری را برای همه افراد کشور اعم از کودک ، نوجوان و  بزرگسال ،  زن و مرد فراهم سازیم به ما می دهد .
واقعیت این است که میلیون ها نفر در جهان هنوز نمی توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند و  نمی دانند که چگونه شبکه جهانی دانش را در اختیار گیرند . آنان نمی دانند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند ، چگونه از آن استفاده کنند ، چگونه آن را مبادله کنند و چگونه این اطلاعات را برای خود محفوظ نگهدارند . این افراد هم اکنون هم در معرض خطر هستند و برای رفع این مشکل آموزشی باید تدابیری اتخاذ شده و      اقدام هایی انجام شود .
به کارگیری فناوری اطلاعات و اینترنت و استفاده از امکانات رسانه های صوتی ، تصویری و گرافیکی آن  شرایط مناسبی را برای یادگیری و درک و فهم بیشتر تدریس معلمان فراهم می سازد . در واقع اینترنت راه های متنوعی را پیش روی فراگیران و معلمان می گذارد تا با تنوع بیشتری یاد گیرند و یاد دهند . استفاده از اینترنت باعث مشارکت و فعالیت افراد می شود نه انفعال آنها و امکان تعامل و ارتباط فراگیران را میسر می سازد .
ارتقاء کیفیت آموزش از طریق شبکه و اینترنت یکی از انتظاراتی است که از فناوری اطلاعات می رود . یک سؤال مهم این است که آیا یادگیری از طریق رایانه و اینترنت به اندازه سایر شیوه های یادگیری اثر بخش است ؟
نتایج تحقیقات اخیر در مورد اثر بخشی یادگیری از راه دور حاکی از آن است که این شیوه می تواند در یادگیری اثربخش باشد به شرط این که بر کیفیت آن نظارت شود .
یکی دیگر از کارکردهای اینترنت شناخت فرهنگ ملل ، شناخت تفاوت ها و تشابهات فرهنگی و دلایل این تفاوت ها و تشابهات است .
افزایش انگیزه یادگیرندگان ، فعال کردن یادگیرندگان از طریق درگیر کردن آنها با محتوای برنامه درسی و نیز کاهش هزینه های آموزشی در درازمدت از دیگر اثرات استفاده از فناوری اطلاعات در نظام آموزشی است .

فهرست مطالب

     عنوان

 فصل اول : کلیات                          

ـ موضوع                                                                                             ۱

      ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                         ۱

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ۶

 فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨

ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠

ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی                                                  ۱٣

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱۴

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پیشرفت تحصیلی                                                            ۱٨

ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی                                                              ۱٩

ـ خلاقیت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠

ـ دانش                                                                                                        ٢۱

 فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه

ـ رایانه ماشین دلهره آور                                                                                   ٢٣

ـ محدودیت های رایانه                                                                                     ٢۵

ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢۶

 ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                                           ٢٧

ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                             ٢٨

ـ ماشین آموزشی                                                                                      ٢٩

ـ آموزش به کمک رایانه                                                                                        ٣۱

ـ مزایای آموزش رایانه ای                                                                                      ٣۶

ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                    ٣٨

ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی                                                  ٣٩

فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری                                                                                               ۵٩

ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                                   ۵٩

ـ یافته های تحقیق                                                                                             ۵٩

ـ جدول شماره ۱                                                                                               ۶٠

ـ نمودار شماره ۱                                                                                               ۶۱

ـ جدول شماره ٢                                                                                               ۶٢

ـ نمودار شماره ٢                                                                                               ۶٣

ـ جدول شماره ٣                                                                                     ۶۴

ـ نمودار شماره ٣                                                                                     ۶۵

ـ جدول شماره ۴                                                                                               ۶۶

ـ نمودار شماره ۴                                                                                               ۶٧

ـ جدول کل                                                                                                     ۶٨

ـ نمودار کل                                                                                                      ۶٩

 

فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری

ـ تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                                      ٧٠

ـ نتیجه گیری                                                                                                   ٧٠

 فصل ششم : اراﺋﻪ پیشنهادها و راهکارها

ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت                                                     ٧۴

ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت                                                     ٧٩

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                 ٨٢

ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان                                                                            ٨٧

ـ دیدگاه آرمانی                                                                                                 ٨٩

ـ توصیه ها                                                                                                      ٩٠

ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای                                    ٩۱

ـ شرایط اجرایی                                                                                                 ٩٣

تحقیق كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت افراد

قیمت : 8900 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022