:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق سبکهای حل مساله افراد وابسته به مواد و مقایسه آن بادیگر افراد

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/وردتعداد صفحات 100
  قیمت : 7900 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق سبکهای حل مساله افراد وابسته به مواد و مقایسه آن بادیگر افراد :

تحقیق سبکهای حل مساله  افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن بادیگر افراد 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات                                  ۲

مقدمه                                           ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق                                 ۵

هدفهای پژوهش                                    ۶

سوالات پژوهش                                     ۶

تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                            ۹

حل مساله                                       ۹

فشار روانی                                      ۹

افیون یا مواد مخدر                                  ۱۰

متغیرهای تحقیق                                  ۱۴

وابستگی به مواد مخدر                                    ۱۴

سبکهای حل مساله                                 ۱۵

مقابله                                          ۱۵

فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                            ۱۶

۱- چشم انداز تاریخی سود مصرف مواد                      ۱۷

۲-جنبه های اجتماعی اعتیاد                               ۱۷

۳- میزان شیوع                                       ۱۸

۴- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                     ۱۹

۵- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                          ۱۹

۶- دیدگاه اجتماعی                                   ۲۰

۷- دیدگاه روان تحلیلی                                   ۲۱

۸-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                     ۲۱

۹- استرس یا فشار روانی                              ۲۲

۱۰- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                        ۲۳

۱۱- تعریف استرس                                 ۲۷

۱۲- از استرس تا مقابله                                  ۲۸

۱۳- تاریخچه مقابله                                  ۳۰

۱۴- تعریف مقابله                                ۳۱

۱۵- حل مساله                                    ۳۳

۱۶- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                          ۳۴

۱۷- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                         ۳۶

۱۸- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                    ۳۹

فصل سوم:                                        ۴۱

 • روش پژوهش ۴۲

۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                  ۴۲

۴- مقايسه شیوه حل مساله                             ۴۵

۵- روشهای آماری                                 ۴۶

۶- شیوه اجرای پژوهش                                 ۴۷

فصل چهارم: نتایج                                    ۴۸

۱-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                         ۵۸

۲- همبستگی بین متغیرها                              ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                        ۶۶

۱- نتیجه گیری و بحث                                 ۶۷

۲- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش          ۷۰

۳- محدودیت های پژوهش                            ۷۴

۴- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                      ۷۵

ضمائم                                           ۷۶

مقايسه شيوه حل مساله                                    ۷۷

پرسشنامه راه هاي مقابله                             ۸۰

منابع فارسی                                         ۸۸

منابع انگلیسی                                       ۹۱

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی       ۴۹

جدول ۲-۴ ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵)                                            ۵۰

جدول ۳-۴ میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای             ۵۱

جدول ۴-۴ آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی ۱۳۷۸)        ۵۲

جدول ۵-۴ ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آيتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر                     ۵۶

جدول ۶-۴ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی ۱۳۷۷))                            ۵۷

جدول ۷-۴ ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.                         ۵۷

فصل پنجم

جدول ۱-۴ مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد                                          ۵۹

جدول۲-۴ مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.      ۶۲

جدول ۳-۴۵ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.                              ۶۴

 


چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(۱۲۰ نفر) و افراد عادی ۱۲۰ نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(۱۹۹۸) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.


تحقیق سبکهای حل مساله افراد وابسته به مواد و مقایسه آن بادیگر افراد

قیمت : 7900 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022