:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودتحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/وردتعداد صفحات 55
  قیمت : 5800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودتحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده :

تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 

فهرست

«فصل اول»
کلیات:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرها و مفاهیم تحقیق
«فصل دوم»
مروری بر ادبیات تحقیق:
ادبیات پژوهش
مبانی نظری
چارچوب نظری تحقیق
عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق
پیشینه تحقیق
«فصل سوم»
مبانی روش شناختی تحقیق:
روش های تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
حجم نمونه
شیوه ی نمونه گیری
متد تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم»
تجزیه و تحلیل اطلاعات :
الف) توصیف داده ها
تحلیل داده ها :
« فصل پنجم »
جمع بندی و نتیجه گیری :
نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
محدودیت ها ی تحقیق
مقدمه:
« در برخی از کشورهای جهان سوم که مشارکت زنها در بخـش جدید پایین است بعضی از ریـشه ها را باید در موازین محلی جستجو کرد که برای محدود کردن ارتـباط زنها با سایر مردهای غیر وابسته آنـها خاطر نشان می کـند ، ” دلیل محدود کردن (Papanek) را منـزوی می کند. همانطور که پاپانک تحرک زنان در بسـیاری از جوامع جهان آشکارا با نقـش خاص آنها در تولـید مثـل و اهمیتی که بیشـتر جوامع به کنترل بر نسل می دهد مرتبط است.” چنین موازینی به خصوص در کشورهای با فرهنگ هند و اسلام قـوی است و امـکان اشتغال در مشـاغل منـاسب بخش جدید را به نحو قابل ملاحظه ای محدود می کند.»(کار١٣٧٣٬׃٦٥)
«بسیاری از محرومیتهایی را که زنان در بازارکار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودکان ردیابـی کرد. این مسئولیتـها بر میزان غیبـت زنها ٬نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخـش جدید تاثـیر می گذارد.به علاوه در تعییـن میزان و نوع آموزشـی که به دختران داده می شود تا غالباً نقش مورد انتظار آینده به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد.»(همان׃٦٩) « برای مادران شاغل٬دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد׃اول مراقبت از فرزند در ساعاتی که مادر درمحل کار حاضر می شود٬دیگری “نوبت دوم کار” اسـت که زنهـا پس از بازگشت از محل کاربه خانه بایـد به انجام آن بپـردازند.غالبـاً عنوان می شود که زنـهای جهان سوم در مقایـسه با همتـایـان خود در کشـورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند٬زیرا آسانتر می توانند زنانی را بیابند که از فرزند آنها نگهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد.از این جهت گفته می شود این کار در جهان سـوم سهل تر است که خدمتـکار خـانه کم هزینه تر و خانواده گسترده آماده حمایت بیشتر است. » (همان: ٧٠) «اطلاعات موجود در جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر برای نگهداری کودکانشان در ساعات کار کمک می گیرند.» (همان)
« اطلاعات موجوددر موردکمک همسـران دلـگرم کننده نیست.در جهـان سوم شوهرها ندرتاً در خانه مسئولیتی می پذیرند،آنها برعکس برای زن خود کارهای بیشتـری هم در خانه ایجادمی کنند.» (همان: ٧٢)
بیان مسئله:
« گرایش زن به سوی اشتغـال بیـش از همه بر خـانواده اثر می نهـد و روابط زن و شوهر و فرزنـدان را دگرگون می سازد واین امـر همـواره مورد توجه صاحب نظـرانی که اشتغـال زن را از دیدگاه جامعـه شناسی بررسی نموده اند،قرار گرفته است.» (ساروخانی،١٣٧٠:١٦٨) « وقتی اشتغال روزافزون زنـان را به کارهـای خارج از خانه در نظر می گیـریم، توجه ما معمـولاً متوجه زیانهایی می شود که از این راه به کودکان می رسد ، ولی اثرات ناگـوار این وضع را بـر روحیـه مردان مورد توجه قرارنمی دهیم.» (همان:١٦٩) « افزایـش تعداد زنـان شاغـل وبه تبـع آن افزایش تعـداد مادران شاغل از جملـه پارامتـرهایی است که در تغییـر ساختـارهای ارزشـی جامعـه و حرکـت از یـک نظام سنتـی به جامعه با معیارهای نوین به چشم می خورد.گرایش زنان به کار خارج از منزل تدریجاً از امر اقتصادی فراتر رفته و مبدل به امری فرهنگی شده است.»(قاسمیان،١٣٨٤:١٣) « اشتغال زنان در جامعه یکی از عمده ترین شاخص های توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع به حساب می آید.حضور آنان در جامعه دررفع مسائل بنیادی نظیر بی سوادی، افزایش بی رویه جمعیت،متعادل کردن درآمد،رفع مشـکلات اقتصادی وکاهش فقـردر خانواده وجامعه بسیار موثر می باشد.با توجه به اینکه زنان یکی از ارکان اساسی خانواده محسوب می شوندو نقـش مهمی را در خانواده به عنوان همسـر ومادر دارا می باشند وبا توجه به نقش حساس وتعییـن کننده ای که زن در خانواده دارد،می توان گفت که اشتغال در خارج از خانه تاثیر بسـزایی بر محیط خانواده علی الخصوص بر روابط خانوادگی زن و شوهر، زن و فرزندان می تواند داشته باشـد. زیرا غیبت و عدم حضور مادر و خستگی ناشی از اشتغال او قطعاً بر تربیت فرزندان تاثیر می گذارد.»(همان: ١٤)
بررسی اشتغال زنان :
« به عنوان نیمی از منابع انسانی،زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند بلکـه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه تر درآمدها و بالا بودن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جا خواهد گذاشت.» (باقریان،١٣٦٩:١) « زنان غالباً در چارچوب فعالیتـهای خانوادگی کار می کنند و ارزش کارآنهـا درمجموع درآمد خانوار منظور می شود.این فعالیتها که بیشتر به عنوان جانشین درآمد شناخته می شود ، بسیاری از خانواده ها را قادر ساخته است که از این طریق تعدیلی در نیازمندیهای خود در چهارچوب اقتصاد معیشتـی به وجود آورده و بدین ترتیب خود را از شرایط فقر مطلق دور سازد.» (همان:٣) با توجه به اینکه خانواده رکن اساسی جامعه است وخانواده از عوامل گوناگونی تاثیرمی پذیرد ، تحقیـق در مورد مسائل اساسی که تأثیر مثبت یا منفی بر روی خانواده می گذارد الزامیست.محقق در این تحقیق بر روی مسئله اشتغال زن تأکید دارد. یک جامعه سالم از خانواده سالم تشکیل می شـود وامروزه مقـالات بسیاری دراین خصوص منتشر می شود وهم در سایت ها در اختیـار محققان قرار گرفته است ومسائلی که در سلامت خانواده اختلال ایجاد می کند مورد استدلال قرار می گیرد و راه حلهایی نیز ارائه می گردد. این تحقیق برروی تعدادی اززنان شاغل در شرکت نوپوش شهرصنعتی رشت صورت گرفته ، تا دریابیم اشتغال این زنان چه اثرات مثبت یا منفی ویاهردو،بر روی خانواده شان داشته است.
پرسش اصلی که محقق در پی پاسخگویی به آن است اینست که :
” اشتغال زن چه اثراتی بر روی خا نواده دارد ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق :
« زنان رکن اساسی جامعه و خانواده محسوب می شوند که نیمی از پیکره هر اجتماع را تشکیل می دهند. از آنجا که زن ضربان حیات خانواده می باشـد و قلـب جامعـه در سینه ی خانواده می تپد ، ازهمیـن رو صعود یا سقوط هر جامعه ای را بایـد به چگونگـی شخصیت زنان و جایگاه اجتماعی آن نسبت داد . زنان همواره نقش اساسی را در خانواده ایفا نموده ودر انجام دادن کارهای خارج از خانه سابقه نسبتاً طولانی دارند و نقش مهمی را در جهت نیل به اهداف وبرنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایفـا مـی نماید.» (گل میرزاده، ٨٢ـ١٣٨١:٥٩) « همزمان با روند توسعه کشورهای دنیا وبهبودنسبی رفاه اجتماعی در بسیاری از جوامع از یـک طرف و تلاش انسان امروزی برای برخورداری بیشتر از امکانات رفاهی که توسعه فناوری و تکنـولـوژی برای او فراهم نمـوده ، از طرف دیگر، سبب گردیده درطی کمتر از نیم قرن ، تحـولات عدیده ای در سـاختـار خانوادگی ممالک دنیا به وجود آید.گسترش روز افزون اشتغال زنان در عرصه های مختلف برای حضور بیشتر در جامعه یکی از این تحولات می باشد.» (همان)
« دستیابی زنان به منابع اقتصادی ناشی از کارخارج ازخانه وتسخیر فضاهای تازه ی اجتماعی توسط آنان ساخت چنـد صد ساله ی خانواده را دگرگون ساختـه است و ضرورتاً پیدایی تعادلی نو را در خانه ایجاد می کند.در درون خانه روابط سنتی زوجین باید پایـه هایی نو یابد ، همـان طور که توزیع وظایـف باید ساختی نو پذیرد. در خانواده های جدید مخصوصاً اشتغال زن ،هرم قدرت نیز صورتی بیش از پیش افقی میابدتا آنجا که ازدموکـراتیزه کردن واحدهای خانوادگی و حتی پیدایی فرزندمـداری سخن به میـان می آید.» (ساروخانی،١٣٧٠:١٦٠) « امروزه با توجه به اینکه جهان به سوی عصر ما فوق صنعتی رهسپار است،اشتغال زنان مسئله بسیار مهمـی به نظر می رسد.نقـش سازنده ی زنان درتوسعـه جوامـع و رفـع عقب ماندگـی های آنان از جنبـه های مختلف (اقتصادی ـ اجتماعی) ، (سیاسی ـ فرهنگی)وتوانمند سازی آنان ازاهمیت خاص جهانی برخوردار است.یکی ازجنبه های مهم ،اشتغال زنان و تاثیر آن بر روابط خانواده می باشد، زیرا هرتاثیری که اشتغال زنان بر نهاد خانواده می گذارد مسلماً دارای بازتاب و انعکاس در جامعه می باشد.
از این رو بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده ،بویژه روابط بین اعضای آن،اهمیت موضوع و چگونگـی بررسـی آن را روشـن ،١٣٨٧ )Sociology of Iran) می سازد. » « جهان امروز سـیر هـزار ساله ای را برای رسیدن به تمـدن جدید گذرانده است که این سیر هم چنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنـی نیسـت و تلاش می کنـد تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیـدن به تمدنهـای جدید حرکت کند . در این میـان گشایش جامعـه ایران به سوی آورده های تمدنهای جدید دگرگونیهای بسیاری به بار آورد که از مهمترین آنها حرکت زن از خانه و دستیابی وی به بازار اشتغال صورتی تازه یافت. بارفتن زنان از خانه و اشتغال آنان اصول زندگی سنتی در هم شکسته شد و در همه ی زمینه ها محاسن و معایبی را به دنبال داشت؛ انقلابی را در بسیـاری از ارکان جامعه به وجود آورد که بیشترین تاثیر آن بر روی ساختار خانواده بوده است.» (همان)
خانواده سلول زنده جامعه است.از سویی اشتغال زنان تاثیرات بسزایی برروی خانواده میگذارد. موضوع اشتغال زنان و مطالعه تاثیرات آن بر روی خانواده بسیار مهم است.اهمیت این موضوع مربوط به همه ی جوامع است که جامعه آماری در این تحقیق ( تعدادی از زنان شاغل در شرکت نوپوش ) جزء کوچکی از آن است.
در این شرکت اکثر کارکنان را زنان تشکیل می دهند ، روند رو به رشد جذب زنان در بازار کار ، خانواده های بیشتری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و اهمیت این موضوع را چند برابر می کند. ………………

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق ۱۰۰ نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:

۱-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

۲-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

۳-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

۴-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

۵-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

۶-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

۷-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

۸-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

۹-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

 

 

دانلودتحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

قیمت : 5800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022