:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي عوامل اختلاف در خانواده وتاثیر آن بر تكرار پاية :

تحقیق:بررسي عوامل اختلاف در خانواده وتاثیر  آن بر تكرار پاية دانش آموزان دختر  سوم راهنمايي

 

فهرست مطالب

عنوان
* چكيده پژوهش
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت پژوهش
سئوالهاي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
فصل دوم: پيشينة پژوهش
مقدمه
عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه
تحقيقات جهاني انجام شده
وضعيت مطالعات در ايران
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعة آماري و گروه نمونه
روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
اعتبار و روايي ابزار سنجش
روش گردآوري داده ها
روش تحليل آماري
كيفيت تحليل
فصل چهارم: تحليل داده ها
مقدمه
جداول فراواني
نمودار فراواني
تحليل داده ها
خلاصة نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق
فصل پنجم: تفسير يافته هاي پژوهش
بحث و نتيجه گيري
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادات
منابع
پيوستها
پرسشنامه
پاسخنامه

فهرست جدولها

جدول ۱-۴توزيع فراواني دانش آموزان قبول و مردود
جدول ۲-۴توزيع فراواني تحصيلات پدر دانش آموزان
جدول ۳-۴توزيع فراواني تحصيلات مادر دانش آموزان
جدول ۴-۴توزيع فراواني ترتيب تولد دانش آموزان
جدول ۵-۴توزيع فراواني تعداد افراد خانوادة دانش آموزان
جدول ۶-۴توزيع فراواني ميزان درآمد والدين
جدول ۷-۴توزيع رابطة والدين با دانش آموزان
جدول ۸-۴توزيع فراواني علاقه و انتظار والدين به تحصيل دانش آموزان
جدول ۹-۴توزيع فراواني زندگي والدين با دانش آموزان
جدول ۱۰-۴توزيع فراواني زندگي والدين با هم
جدول ۱۱-۴توزيع فراواني ارتباط والدين با مدرسه
جدول ۱۲-۴توزيع فراواني بومي بودن دانش آموزان
جدول ۱۳-۴توزيع فراواني فعاليتهاي غيردرسي دانش آموزان
جدول ۱۴-۴توزيع فراواني فعاليت فوق برنامة دانش آموزان
جدول ۱۵-۴توزيع فراواني مطالعة مجله، روزنامه و كتاب دانش آموزان
جدول ۱۶-۴توزيع فراواني فعاليت ورزشي دانش آموزان
جدول ۱۷-۴توزيع فراواني ديدار با آشنايان و بستگان
جدول ۱۸-۴توزيع فراواني داشتن معلم خصوصي
جدول ۱۹-۴توزيع فراواني شركت در كلاس تقويتي و متفرقه
جدول ۲۰-۴توزيع فراواني استفاده از كتاب كمك درسي
جدول ۲۱-۴توزيع فراواني مباحثه و همخواني دانش آموزان
جدول ۲۲-۴مربوط به ميزان تحصيلات والدين
جدول ۲۳-۴مربوط به ميزان درآمد والدين
جدول ۲۴-۴مربوط به روابط والدين با فرزندان
جدول ۲۵-۴مربوط به زندگي والدين با فرزندان
جدول ۲۶-۴مربوط به علاقه و انتظار والدين به تحصيل فرزندان
جدول ۲۷-۴مربوط به روابط والدين با معلم دانش آموز
جدول ۲۸-۴مربوط به بومي بودن دانش آموزان
جدول ۲۹-۴مربوط به منابع و مواد خواندني در خانه
جدول ۳۰-۴مربوط به آموزشهاي غيركلاسي (معلم خصوصي – كلاس تقويتي)
جدول ۳۱-۴مربوط به تعداد افراد خانواده
جدول ۳۲-۴مربوط به ترتيب تولد دانش آموزان

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴توزيع فراواني دانش آموزان قبول و مردود
نمودار ۲-۴توزيع فراواني تحصيلات پدر دانش آموزان
نمودار ۳-۴توزيع فراواني تحصيلات مادر دانش آموزان
نمدار ۴-۴توزيع فراواني ترتيب تولد دانش آموزان
نمودار ۵-۴توزيع فراواني تعداد افراد خانواده
نمودار ۶-۴توزيع فراواني درآمد والدين
نمودار ۷-۴توزيع فراواني روابط والدين با فرزندان
نمودار ۸-۴توزيع فراواني علاقه و انتظار والدين به تحصيل فرزندان
نمودار ۹-۴توزيع فراواني زندگي والدين با فرزندان
نمودار ۱۰-۴توزيع فراواني زندگي والدين با هم
نمودار ۱۱-۴توزيع فراواني ارتباط والدين با مدرسه
نمودار ۱۲-۴توزيع فراواني بومي بودن دانش آموزان
نمودار ۱۳-۴توزيع فراواني فعاليت غيردرسي دانش آموزان
نمودار ۱۴-۴توزيع فراواني شركت در فوق برنامه   مدرسه
نمدار ۱۵-۴توزيع فراواني مطالعة روزنامه و مجله و كتابهاي مختلف
نمودار ۱۶-۴توزيع فراواني فعاليتهاي ورزشي
نمودار ۱۷-۴توزيع فراواني ديدار با آشنايان و بستگان
نمودار ۱۸-۴توزيع فراواني استفاده از معلم خصوصي
نمودار ۱۹-۴توزيع فراواني شركت در كلاسهاي تقويتي و متفرقه
نمودار ۲۰-۴توزيع فراواني استفاده از كتابهاي كمك درسي و كمك خانواده
نمودار ۲۱-۴توزيع فراواني مباحثه و همخواني با دوستان

 

چكيدة پژوهش

در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي ۲۱ سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباريابي اين پرسشنامه بر روي يك گروه نمونه اين مقياس برروي دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل ۴۰ نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خي دو (K) داده هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آماري به دست آمده از اين بررسي نشان داد كه ميزان روابط صميمي والدين با دانش آموزان مردود و كمتر از روابط صميمي والدين دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصيل والدين دانش آموزان مردود كمتر از والدين دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندني موجود در خانه (روزنامه، مجله، كتاب) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان قبول است.

 

پروژه بررسي عوامل اختلاف در خانواده وتاثیر آن بر تكرار پاية

قیمت : 6700 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022