:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • بررسی تأثير عوامل در كاهش توان كارخانجات نهاجا

  دسته :

  پروژه

  فرمت/ورد تعداد صفحات 61
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد بررسی تأثير عوامل در كاهش توان كارخانجات نهاجا :

بررسی تأثير عوامل (تجهيزات، ساختار سازماني، و…) در كاهش توان كارخانجات نهاجا

فهرست مطالب

عنوان  
فصل اول: مقدمه
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: بيان و تشريح مسئله مورد تحقيق
بخش سوم: هدف از انجام تحقيق
بخش چهارم: اهميت موضوع مورد مطالعه
بخش پنجم: زمينه ها و فرضيه هاي اهم
فصل دوم: مطالعه منابع
بخش اول, مطالعه تحقيقهاي انجام شده قبلي
بخش دوم: مصاحبه با افراد صاحب نظر
بخش سوم: مطالعه منابع و مدارك مرتبط با موضوع تحقيق
فصل سوم: روش اجرايي تحقيق
بخش اول: جامعه مورد تحقيق
بخش دوم: نمونه و رفتارهاي نمونه گيري
بخش سوم: تعاريف عملياتي متغيرهاي مورد تحقيق
بخش چهارم: تعيين روش هاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز
بخش پنجم: روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات:
فصل پنجم: نتايج پيشنهادات و محدوديتها در عمل
بخش اول: نتايج
بخش دوم: پيشنهادات
بخش سوم: محدوديتها در عمل
پيوست ها:
پرسشنامه
فهرست منابع

 

 

خلاصه تحقيق:

كه عليرغم تلاش مسئولين لجستگي در بهينه سازي اين قسمت آنطور كه انتظار مي رفت اين كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شايسته اي در پشتيباني لجستكي يگانهاي نهاجا و همسو با ساير يگانهاي پشتيباني كننده حركت نمايند. لذا موضوع انتخابي اين تحقيق وضعيت كارخانجات موجود در نهاجا ميباشد و در اين رابطه تعيين عوامل مؤثر در كاهش كارآئي كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اين اساس عواملي چون تجهيزات موجود، ساختار سازماني، وضعيت ايمني و وضعيت آموزش فعلي كاركنان بعنوان متغيرهاي مستقل انتخاب و كاهش كارآئي كارخانجات بعنوان متغير تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضيه هاي مورد مطالعه در اين تحقيق به شرح زير مي باشد.

 • ميزان آموزشهاي ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات كارخانجات موثر است.
 • ميزان تجهيزات واگذاري به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات مؤثر است.
 • ميزان ايمني اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.
 • ميزان آگاهي مديران كارخانجات در بالارفتن كارآئي كارخانجات فراتر است.
 • ساختاري سازماني كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.

اهداف تعيين شده در اين تحقيق به شرح زير ميباشد.

 • تعيين ميزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات.
 • تعيين ميزان تاثير تجهيزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي آنها
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي مديران كارخانجات در كارآئي كارخانجات
 • تعيين ميزان ساختار سازماني كارخانجات در كارآئي آنها
 • تعيين ميزان تاثير ايمني كارخانجات در اجراي كارآئي كارخانجات نهاجا

برااس متغيرها و فضيه هاي معرفي شده پرسشنامه اي به تعداد ۱۱ سؤال ۵ گزينه اي تنظيم و بين ۳۰ نفر از مسئولين و متخصصين دست اندر كار كارخانجات نهاجا توزيع گرديد و پس از تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات كه با استفاده از جداول، نمودار، ميانگين، انحراف معيار و آزمون (مجذور خي دو) انجام شد مشخص گرديد كه متغيرهاي ذكر شده در كارآئي كارخانجات تاثير دارند و فرضيه ها تدوين شده مورد تاييد قرار گرفتند و از طرفي آزمون (مجذور خي دو) نشان داد كه يك رابطه معني داري از نظر آماري بين تفاوت فراوانيهاي مشاهده شده و مورد انتظار در هر يك از پاسخهاي سئوالات پرسشنامه وجود دارد كه بر اين اساس نتايج حاصله به شرح زير مي باشد.

با تجزيه و تحليل سئوالات نشان مي دهد كه ميزان لاموزش ارائه شده به كاركنان در حد خيلي كم و تا حدودي وضعيت در سيستم آموزش وجود دارد و هم چنين در مورد ميزان تجهيزات واگذاري مشخص گرديد كه ۷/۶۶ درصد معتقد هستند كه تجيزات واگذاري در حد كم و تا حدودي ميباشد كه نشاندهنده ضعف در فراهم نمودن تجهيزات در كارخانجات ذوب آهن ميباشد و هم چنين ۳/۷۷% معتقد هستند كه تجهيزات كارخانجات قالب سازي در حد كم و تا حدودي كه اينهم نشاندهنده ضعف در ميزان تجهيزات موجود در اين كارخانه مي باشد.

و ۷/۷۶ درصد معتقد بودند كه ايمني كارخانجات در حد كم و تا حدودي ميباشد كه نشاندهنده صنعت هاي ايمني كارخانجات ذوب فلزلت نهاجا مي باشد. و ۳/۷۳ درصد متقد بودند كه ايمني كارخانجات قالب سازي و تراشكاري در حد كم و تا حدودي ميباشد مه فقدان ايمني كافي را در تين بخش نشان مي دهد.

و ۴/۸۳ درصد معتقد بودند كه وضعيت آموزشي كارخانه ذوب فلزات در حد كم و خيلي كم ميباشد و هم چنين ۹۰% معتقد بودند كه آموزش در كارخانه تراشكاري و قالب سازي در حد كم و خيلي كم ميباشد كه نشاندهنده ضعف آموزشي در اين كارخانجات مي باشد.

و ۳/۸۳ درصد معتقد بودند كه نحوه مديريت و توان مديران در حد كم و خيلي كم ميباشد (ث) كه نشان از ضعف مديريت در اين كارخانجات ميرود.

و پيشنهادات در مورد برطرف كردن نارسائيها در اين تحقيق ارائه گرديد كه در فصل پنجم به آنها اشاره گرديده است.

بررسی تأثير عوامل در كاهش توان كارخانجات نهاجا

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022